Næringsstoffer og ilt

Det er vigtigt at kende indholdet af fosfor og kvælstof, fordi indholdet af næringsstoffer i vandet har stor indflydelse på væksten af planteplankton i søen. Høj koncentration af kvælstof og fosfor medfører kraftig vækst af planteplankton og dermed uklart vand. Kvælstof er det næringsstof i brakke søer, der oftest er den mest begrænsende faktor for væksten af planteplankton.

Når planteplankton synker ned til bunden, bliver det nedbrudt af bakterier, hvilket bruger ilt og frigiver næringsstoffer til vandet igen. Iltforbruget kan blive så stort, at der kan blive helt iltfrit ved bunden, hvilket fjerner livsgrundlaget for dyr og planter.

I Keldsnor undersøger Miljøstyrelsen vandets indhold af næringsstoffer og ilt 19 gange om året hvert andet år (fra 2015) på en målestation, der ligger i den dybeste del af søen. Fra perioden 2010 til 2015 blev der taget prøver hvert år.

Fosfor i Keldsnor

Indholdet af fosfor i Keldsnor er højt og varierer en del i perioden. Fra 2013 til 2017 2019 skete der en gradvis stigning i indholdet, så indholdet i 2017 2019 var 0,4 6 milligram pr. liter.

 Stigningen i indholdet af fosfor kan skyldes en kombination af flere ting. Dels er der fugle på søen, og de tilfører næringsstoffer. Dels kommer der næringsstoffer fra oplandet, dels kan søens vandstand i tørre år reduceres hvorved næringsstofferne koncentreres og endelig er der en begrænset vandudskiftning med havet.

Den begrænsede vandudskiftning betyder, at næringsstofferne bliver i søen i stedet for at blive skyllet ud i havet. Indholdet af næringsstoffer i Keldsnor er for højt til, at søens tilstand kan blive god.

 


Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af fosfor over en årrække i Keldsnor.

Skarver ved søenSkarver ved søen. Foto Miljøstyrelsen

Fugleekskrementer ses som hvide plamager ved søens bredFugleekskrementer ses som hvide plamager ved søens bred. Foto Miljøstyrelsen

Kvælstof i Keldsnor

Indholdet af kvælstof i Keldsnor er højt. Det er fra 2010 til 2019 steget gradvist til knap 12 milligram pr. liter. 

Fuldstændig som det er tilfældet med fosfor skyldes stigningen i kvælstof formentligt rastende fugle, tilførsel fra oplandet og den lave vandudskiftning mellem søen og havet. Søens indhold af næringsstoffer er for højt til, at søens tilstand kan blive god.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af kvælstof over en årrække i Keldsnor.

Iltforhold i Keldsnor

Iltforholdene i Keldsnor er for det meste gode. I stille sommerperioder med lidt vind kan iltindholdet i søen falde, fordi der bliver brugt ilt til at omsætte dødt organisk materiale.
Når det begynder at blæse ved søen, stiger iltindholdet igen. Da Keldsnor er stor og lavvandet, kan vinden skabe en effektiv omrøring af vandet og dermed en stor iltudveksling med luften.
Der kan være store variationer i iltindholdet hen over det enkelte døgn. Det skyldes, at der er så meget planteplankton i vandet. Om dagen vil planteplankton lave fotosyntese, som tilfører ilt til vandet, imens planteplankton og andre organismer om natten forbruger ilt til respiration.

Links

Se målinger fra undersøgelser af næringsstoffer og ilt i Keldsnor på Danmarks Miljøportal.

Data og oplysninger om fosfor og kvælstof stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf