Geografi og fysiske forhold

Keldsnor er ligger på sydspidsen af Langeland lige op ad Keldsnor Fyr. En tynd strandvold adskiller Keldsnor fra den vestlige Østersø.

Der er kun en begrænset vandudskiftning mellem Østersøen og Keldsnor. Det er muligt, at der sker en lille vandudskiftning gennem den sydlige del af strandvolden. Søens saltholdighed er typisk 6-8 promille.

Billede af Keldsnor, som viser den tynde bræmme af land mellem noret og den vestlige Østersø.Billede af Keldsnor, som viser den tynde bræmme af land mellem noret og den vestlige Østersø. Foto Miljøstyrelsen

Kort over oplandet til Keldsnor samt søens placering i Danmark.Kort over oplandet til Keldsnor samt søens placering i Danmark.

Keldsnor med rapsmarker og fyr i baggrundenKeldsnor med rapsmarker og fyr i baggrunden. Foto Miljøstyrelsen

Keldsnor er en lavvandet brakvandssø på 64 hektar. Den er i gennemsnit 0,6 meter dyb og 1,3 meter dyb på sit dybeste sted.

Søen ligger i et åbent landskab og er temmelig udsat for vind, fordi den er så stor og lavvandet. Ved kraftig vind kan der blive hvirvlet partikler op fra bunden. Det er med til at gøre sigtdybden mindre.

Dybdekort over Keldsnor med placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen. Her udtager Miljøstyrelsen vand- og planteplanktonprøver, samt måler sigtdybde og profiler af temperatur og ilt.Dybdekort over Keldsnor med placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen. Her udtager Miljøstyrelsen vand- og planteplanktonprøver, samt måler sigtdybde og profiler af temperatur og ilt.

Jordbunden i søens opland er hovedsageligt lerede moræneaflejringer. Vest for søen er der en aflejring af smeltevandssand og grus. Det meste af søens opland er enge og dyrkede marker.

Der er spredt bebyggelse, men ingen byer i oplandet. Der er to mindre tilløb til søen, men ingen afløb.

Links

Se oplysninger om tilførslen af næringsstoffer til Keldsnor i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn