Næringsstoffer og ilt

Det er vigtigt at kende indholdet af næringsstofferne fosfor og kvælstof, fordi indholdet af næringsstoffer i vandet har stor indflydelse på væksten af planteplankton i søen. Høj koncentration af kvælstof og især fosfor medfører kraftig vækst af planteplankton og dermed uklart vand. Fosfor er det næringsstof, der i de fleste søer er den mest begrænsende faktor for væksten af planteplankton. Det vil generelt sige at jo mindre fosfor jo mindre planteplankton.

Når planteplankton synker ned til bunden, bliver det nedbrudt af bakterier, hvilket bruger ilt og frigiver næringsstoffer til vandet igen. Iltforbruget kan blive så stort, at der kan blive helt iltfrit ved bunden, hvilket fjerner livsgrundlaget for dyr og planter.

I Furesø undersøger Miljøstyrelsen vandets indhold af næringsstoffer og ilt 19 gange om året hvert andet år (fra 2015) på en målestation, der ligger i den dybeste del af søen. Fra perioden 1989 til 2015 blev der taget prøver hvert år.

Fosfor i Furesø

Indholdet af fosfor i Furesø er faldet mest i starten af den periode, hvor Miljøstyrelsen har overvåget søen. Faldet skyldes, at der bliver ledt mindre spildevand til søen fra oplandet.

Indholdet af fosfor i søen har dog ikke ændret sig væsentligt de sidste mange år, selvom der er variationer fra år til år. Søens indhold af fosfor er fortsat for højt til, at søens tilstand er god. Det skyldes sandsynligvis, at fosfor, som er ophobet i søbunden efter tidligere tiders udledninger, bliver frigivet til søvandet, når der om sommeren er iltfrit på søbunden.

Der er dog blevet frigivet meget mindre fosfor til søen gennem de senere år. Det er sket i takt med, at daværende Frederiksborg Amt begyndte at ilte de dybere områder, så fosfor bliver i søbunden.

De grønne punkter viser koncentrationen af fosfor over en årrække i Furesø.
De grønne punkter viser koncentrationen af fosfor over en årrække i Furesø.

Kvælstof i Furesø

Indholdet af kvælstof i Furesø er faldet markant i løbet af den periode, hvor Miljøstyrelsen har overvåget søen. Det skyldes, at der bliver ledt mindre kvælstof til søen.

Der er variationer i indholdet af kvælstof fra år til år. Det skyldes især klimatiske forhold. Søens indhold af kvælstof er fortsat for højt til, at søens tilstand er god. Hovedparten af kvælstoffet i Furesø forekommer som nitrat. Der er mest i vinterhalvåret, og indholdet falder i løbet af sommeren til hen på efteråret.

De blå punkter viser indholdet af kvælstof over en årrække i Furesø.
De blå punkter viser indholdet af kvælstof over en årrække i Furesø.

Iltforhold i Furesø

I perioder med varmt og stille vejr bliver der dannet temperatur-springlag i Furesø. I de perioder bliver der ofte helt iltfrit i bundvandet, da der ikke kan komme ilt fra de øvre vandlag.

Siden 2003 er Furesøs dybere vandmasser blevet kunstigt iltet for at forhindre, at fosfor bliver frigivet fra søens bund. Fosforforbindelser ligger bundet i søens sediment fra tidligere tiders store udledninger af spildevand, som blandt andet bestod af fosforrigt vaskepulver.

Links

Se målinger fra undersøgelser af næringsstoffer og ilt i Furesøen på Danmarks Miljøportal.

Data og oplysninger om fosfor og kvælstof stammer delvis fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR259.pdf