Vandets klarhed

Sigtdybden er et udtryk for, hvor klart eller gennemsigtigt vandet er. Sigtdybden er med andre ord afgørende for lysets mulighed for at trænge ned i søvandet. Jo mere klart vandet er, jo mere lys kan der trænge ned gennem vandet, og jo bedre er livsbetingelserne for undervandsplanter. Sigtdybden er derfor også en væsentlig parameter, når man skal vurdere undervandsplanternes mulighed for at sprede sig til større områder.

Sigtdybden afhænger af, hvor mange partikler der er i vandet og derfor også af, hvor meget planteplankton der er. Sigtdybden er påvirket af tilførslen af næringsstoffer.
Vandets farve (for eksempel brunvandede søer) eller materiale fra søbunden i lavvandede søer kan dog også påvirke sigtdybden negativt, uden at det betyder at vandkvaliteten er dårlig.

Miljøstyrelsen måler sigtdybde i Engelsholm Sø 19 gange om året hvert andet år (fra 2015). Målingerne bliver foretaget på samme station og tidspunkt, som man indsamler vandprøver for at undersøge planteplankton og næringsstoffer.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige sigtdybde over en årrække i Engelsholm Sø.

Set over hele perioden er vandet i Engelsholm Sø blevet meget mere klart. Sigtdybden er steget fra knap 0,9 meter i 1989 til godt 2,6 meter i 2017, som er den største sigtdybde i hele perioden. I 2019 var sigtdybden dog faldet til 1,4 meter.

Fra 1992 til 1996 opfiskede Vejle Amt cirka 23 ton fisk i søen. I den periode blev vandet betydeligt klarere, og efterfølgende har sigtdybden stort set ligget mellem 1,5 og 2,5 meter. Vandet er blevet klarere på grund af opfiskningen af skaller og brasener. De to fiskearter lever nemlig hovedsageligt af dyreplankton, som igen lever af planteplankton. Den større mængde dyreplankton medfører derfor mindre planteplankton og mere klart vand. Brasenerne roder samtidig rundt i søbunden, som også er med til at gøre vandet uklart og frigive næringsstoffer.

Aarhus Universitet viser i rapporten Søer 2018, at der i perioden 2006-2016 ikke er sket ændringer i vandets klarhed hverken i Engelsholm Sø eller i de øvrige 15 undersøgte søer.

Links

Se resultater fra undersøgelser af sigtdybde i Engelshoklm Sø på Danmarks Miljøportal.

Data og oplysninger om sigtdybde stammer fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf

Læs om restaureringen af Engelsholm Sø: https://www.dmu.dk/Pub/FR636_Del2.pdf