Planter

Planterne har stor betydning for livet i søen. Undervandsplanter er følsomme over for forringelser i vandkvaliteten i form af for eksempel forringet sigtdybde eller øget indhold af planteplankton/klorofyl. Planterne er dermed en god indikator for vandkvaliteten.

Miljøstyrelsen undersøger undervandsplanter og flydebladsplanter i Engelsholm Sø cirka hvert tredje år ved at undersøge forskellige punkter på i alt 11 linjer i søen.

Kortet viser de linjer, langs hvilke Miljøstyrelsen undersøger undervandsplanter i Engelsholm Sø.
Kortet viser de linjer, langs hvilke Miljøstyrelsen undersøger undervandsplanter i Engelsholm Sø.

Undervandsplanter

I 2004, hvor Miljøstyrelsen lavede de første undersøgelser af vandplanter i Engelsholm Sø, blev der fundet to arter i søen. Det var almindelig vandpest og kruset vandaks. Ved Miljøstyrelsens seneste undersøgelse i 2019 blev der fundet ikke mindre end 19 arter af vandplanter. Den hyppigste art var Aks-tusindblad

I 1994 besluttede Vejle Amt i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser DMU (nu DCE) at hjælpe planterne på vej i Engelsholm Sø. Det skete ved at udplante vandplanter i indhegninger, som skulle beskytte planterne mod græssende fugle. I 1994 og flere år frem lykkedes det ikke at få vandplanterne til at gro uden for indhegningerne. I dag er indhegningerne for længst fjernet, og planterne har bredt sig meget.

Billede af indhegningerne i Engelsholm Sø, juni 1995. Foto Miljøstyrelsen
Billede af indhegningerne i Engelsholm Sø, juni 1995. Foto Miljøstyrelsen

Billede af vandpest, fundet ved samtlige planteundersøgelser i søen. Foto MiljøstyrelsenBillede af vandpest, fundet ved samtlige planteundersøgelser i søen. Foto Miljøstyrelsen

Billede af kransnålalge. Foto MiljøstyrelsenBillede af kransnålalge. Foto Miljøstyrelsen

Udbredelse af undervandsplanter

Fra 2004 og frem til i dag har der været en meget stor fremgang både i arter og udbredelse af vandplanter.
I 2017 dækkede planterne over 30 procent af bunden og voksede ud til 3,5 meters dybde. I 2019 var der stadig planter ud til 3,5 meter, men planterne dækkede dog kun cirka 10 procent af bunden. Det hænger sammen med det højere klorofyl niveau og lavere sigtdybde i 2019, således at levevilkårene for planterne har været dårligere det år. Tilbage i 2004 dækkede planterne kun 0,05 procent af bunden og voksede ud til en dybde på kun 1 meter.

Der er ingen tvivl om, at restaureringen af søen har haft positiv indflydelse på vandplanternes udbredelse. Der gik dog ti år fra udplantningen i søen, til man kunne se en positiv effekt på søens planter. Man har særligt inden for de seneste år kunnet se fremgangen. Det skyldes sandsynligvis en træghed, der ofte er i biologiske systemer, i forbindelse med indgreb, der skal forbedre dem.

""
Punkterne viser Relativ Plantedækket Areal (RPA), som angiver hvor stort et område i procent af søens bund, som er dækket med planter.

""
Punkterne på figuren viser den største dybde hvor der er fundet planter det pågældende år.

Flydebladsplanter

Ved alle undersøgelser af flydebladsplanter i Engelsholm Sø har Miljøstyrelsen fundet gul åkande og vandpileurt. Miljøstyrelsen fandt ved den seneste undersøgelse i 2019 også stor andemad, liden andemad og svømmende vandaks. Flydebladsplanterne dækker under 5 procent af søens overflade.

Billede af gul åkande. Foto Miljøstyrelsen
Billede af gul åkande. Foto Miljøstyrelsen

Undervandsplanter anvendes i vandområdeplanerne som en del af grundlaget for at vurdere den økologiske tilstand i Engelsholm Sø.

 

Links

Data og oplysninger om planter stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf