Næringsstoffer og ilt

Det er vigtigt at kende indholdet af næringsstofferne fosfor og kvælstof, fordi indholdet af næringsstoffer i vandet har stor indflydelse på væksten af planteplankton i søen. Høj koncentration af kvælstof og især fosfor medfører kraftig vækst af planteplankton og dermed uklart vand. Fosfor er det næringsstof, der i de fleste søer er den mest begrænsende faktor for væksten af planteplankton. Det vil generelt sige at jo mindre fosfor jo mindre planteplankton.

Når planteplankton synker ned til bunden, bliver det nedbrudt af bakterier, hvilket bruger ilt og frigiver næringsstoffer til vandet igen. Iltforbruget kan blive så stort, at der kan blive helt iltfrit ved bunden, hvilket fjerner livsgrundlaget for dyr og planter.

I Engelsholm Sø undersøger Miljøstyrelsen vandets indhold af næringsstoffer og ilt 19 gange om året hvert andet år (fra 2015) på en målestation, der ligger i den dybeste del af søen. Fra perioden 1989 til 2015 blev der taget prøver hvert år.

Fosfor i Engelsholm Sø

Indholdet af fosfor i Engelsholm Sø faldt markant i starten af overvågningsperioden, hvilket skyldes afskæring af spildevand til søen fra oplandet samt sørestaureringen hvor der blev fjernet skidtfisk. Fra midt halvfemserne og frem til i dag er indholdet af fosfor i søen stort set uændret. Dog er der variationer fra år til år, som skyldes klimatiske forhold.
Søens fosforindhold er forsat for højt til, at søens tilstand er god. Dette skyldes sandsynligvis, at fosfor som er ophobet i søbunden fra tidligere tiders udledning, bliver frigivet under iltfrie periode i sommerperioden.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af fosfor over en årrække i Engelsholm Sø.

Kvælstof i Engelsholm Sø

Udviklingen i indholdet af kvælstof i Engelsholm Sø fra 1989-2019 svarer til udviklingen i indholdet af fosfor. Der var mest kvælstof i starten af perioden. Siden midt halvfemserne har indholdet af kvælstof ligget nogenlunde konstant.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af kvælstof over en årrække i Engelsholm Sø.

Iltforhold i Engelsholm Sø

Sedimentet i det dybe område af Engelsholm Sø er ret næringsrigt. Der er organisk materiale i form af dødt planteplankton og plantedele på bunden som nedbrydes af bakterier, og hertil bruges ilt. Omsætningen giver et stort iltforbrug i sommerhalvåret, og derfor falder iltindholdet i bundvandet i løbet af sommeren.

I perioder med varmt og stille vejr kan der periodevist blive dannet temperatur-springlag i Engelsholm Sø. I sådanne perioder bliver der helt iltfrit i bundvandet, da der ikke bliver tilført iltrigt vand fra overfladevandet. Resten af året er iltforholdene i søen gode.

Links

Se målinger fra undersøgelser af næringsstoffer og ilt i Engelsholm Sø på Danmarks Miljøportal.

Data og oplysninger om fosfor og kvælstof stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf