Kort Resumé

Engelsholm Sø er 44 hektar og ligger i Vejle Kommune mellem Vejle og Billund. Søen har en maksimumdybde på cirka 6 m og er kun periodevis lagdelt.

Engelsholm Sø er lavvandet og næringsrig. Det er en søtype, som er meget almindelig i Danmark. Miljøstyrelsen har undersøgt forholdene i søen intensivt gennem mange år.

Økologisk tilstand

Resultaterne fra Miljøstyrelsens undersøgelser af planteplankton, klorofyl, planter og fisk bruges i vandområdeplanerne som en del af grundlaget for at vurdere den økologiske tilstand i Engelsholm Sø.
Ved den seneste vurdering af tilstanden i Vandområdeplan 2015-2021 viste undersøgelserne, at der er en moderat tilstand for både planteplankton, undervandsplanter og fisk.
En ny vurdering af den økologiske tilstand i Engelsholm Sø vil blive lavet i forbindelse med udarbejdelsen af Vandområdeplan 2021-2027.

Næringsstoffer

Koncentrationen af fosfor og kvælstof er faldet markant i Engelsholm Sø i den periode, hvor Miljøstyrelsen har foretaget målinger. Faldet i næringsstoffer skete i en periode, hvor Vejle Amt i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser DMU (nu DCE) restaurerede søen og opfiskede mange tons fisk. I den efterfølgende periode fra midt halvfemserne og frem til i dag har søens indhold af kvælstof og fosfor ikke ændret sig.

Planteplankton, klorofyl og sigtdybde

I starten af halvfemserne dominerede blågrønalgerne om sommeren, med store opblomstringer til følge, som gjorde vandet plumret. I løbet af halvfemserne er det sket et skift således at furealgerne er blevet mere dominerende i sommerperioden, mens dominansen af blågrønalger er faldet. Forandringerne i planktonsamfundet i søen tyder på, at søens økologiske tilstand er blevet stabil og markant bedre.

Der er sket et fald i indholdet af klorofyl i Engelsholm Sø. Det største fald ser ud til at være sket i starten af overvågningsperioden, samtidig med at indholdet af fosfor og kvælstof faldt. Fra 1994 og frem til 2017 er søvandets indhold af klorofyl stort set uændret, men i 2019 var klorofyl indholdet på et højt niveau svarende til niveauet i starten af overvågningsperioden.

Set over hele perioden fra 1989-2019 er vandet blev betydelig mere klart. Sigtdybden var i starten af perioden i gennemsnit knap 0,9 meter. I 2019 var sigtdybden i gennemsnit cirka 1,4 meter.

Planter, fisk og bunddyr

Ved Miljøstyrelsens seneste undersøgelse af vandplanter i Engelsholm Sø i 2019 blev der fundet 19 plantearter. Undervandsplanterne dækkede cirka 10 procent af bunden. Tre arter af vandplanter voksede ud på 3,5 meter vand. Det er en stor forbedring fra den første tilsvarende undersøgelse af vandplanter i 2004. Dengang blev der kun fundet to arter af planter, og de dækkede under 1 procent af bunden og voksede kun ud til 1 meters dybde.

Ved alle de fiskeundersøgelser Miljøstyrelsen har foretaget, er der blevet fundet aborre, brasen, gedde, hork, rudskalle, skalle og ål i søen. Fra 1992 til 1996 opfiskede Vejle Amt cirka 23 ton fisk fra søen, hovedsageligt brasener. I 2005 blev der lavet endnu en opfiskning, og der blev fjernet 11,5 ton fisk, denne gang hovedsageligt store skaller. Det ser ud til at have haft en positiv indflydelse på fiskesammensætningen og miljøtilstanden i Engelsholm Sø.

I 2017 blev bunddyrene ved bredden i Engelsholm Sø undersøgt. Her blev der fundet 52 arter, hvilket er ganske højt for danske søer. De fordeler sig på 10 arter af dansemyg, 10 snegle, 6 vandbiller og 26 arter i mindre grupper.