Geografi og fysiske forhold

Engelsholm Sø er knap 44 hektar stor. Den er forholdsvis lavvandet. Søen er i gennemsnit knap 3 meter dyb og på det dybeste sted godt 6 meter dyb. Søen er undertiden lagdelt om sommeren. Bunden minder i formen om en tilspidset tragt, hvor det meste af bunden falder svagt mod det dybeste sted i søens store bassin. Enkelte steder er der stejle undersøiske skrænter. Det mindre delbassin mod vest er ret lavvandet.

Dybdekort over Engelsholm Sø med placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen. Her udtager Miljøstyrelsen vand- og planteplanktonprøver, samt måler sigtdybde og profiler af temperatur og ilt.Dybdekort over Engelsholm Sø med placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen. Her udtager Miljøstyrelsen vand- og planteplanktonprøver, samt måler sigtdybde og profiler af temperatur og ilt.

Engelsholm Sø ligger i Vejle Kommune mellem Vejle og Billund. Søen ligger i en mindre tunneldal lige øst for den lille by Nørup. Søen har et forholdsvis lille opland på lidt over 1600 hektar. Jordbunden i søens opland består af lige dele ler og groft sand. Cirka 80 procent af søens opland er opdyrket, mens arealer med skov og natur udgør hver cirka 10 procent. Der er ingen større byer i søens opland.

Engelsholm Sø har flere mindre tilløb, men langt det meste vand, der kommer til søen, er grundvand. I det vestlige hjørne afvander søen til Vejle Å, der løber videre ud i Vejle Fjord.

Der bliver tilført fosfor til søen fra regnvandsbetingede udledninger, spredt bebyggelse og især opdyrket jord.

Kort over oplandet til Engelsholm Sø samt søens placering i Danmark.Kort over oplandet til Engelsholm Sø samt søens placering i Danmark.

Nørup Randbøl Sportsfisker Forening har fiskeretten i Engelsholm Sø. Der må ikke benyttes motor eller egen båd. Engelsholm Sø er målsat som badevandssø. Badestedet er i søens sydøstlige hjørne.

Billede af Engelsholm Sø. Foto MiljøstyrelsenBillede af Engelsholm Sø. Foto Miljøstyrelsen

Links

Se oplysninger om tilførslen af næringsstoffer til Engelsholm Sø i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn