Vandets Klarhed

Sigtdybden er et udtryk for, hvor klart eller gennemsigtigt vandet er. Sigtdybden er med andre ord afgørende for lysets mulighed for at trænge ned i søvandet. Jo mere klart vandet er, jo mere lys kan der trænge ned gennem vandet, og jo bedre er livsbetingelserne for undervandsplanter. Sigtdybden er derfor også en væsentlig parameter, når man skal vurdere undervandsplanternes mulighed for at sprede sig til større områder.

Sigtdybden afhænger af, hvor mange partikler der er i vandet og derfor også af, hvor meget planteplankton der er. Sigtdybden er påvirket af tilførslen af næringsstoffer.

Vandets farve (for eksempel brunvandede søer) eller materiale fra søbunden i lavvandede søer kan dog også påvirke sigtdybden negativt, uden at det betyder at vandkvaliteten er dårlig.

Miljøstyrelsen måler sigtdybde i Bryrup Langsø 19 gange om året hvert andet år (fra 2015). Målingerne bliver foretaget på samme station og tidspunkt, som man indsamler vandprøver for at undersøge planteplankton og næringsstoffer.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige sigtdybde over en årrække i Bryrup Langsø.

Den største sigtdybde i hele perioden blev målt i 2019, hvor gennemsnittet var 3,6 meter, hvilket er markant højere end den hidtil største sigtdybde som var på 2,8 meter i 1995. Den mindste sigtdybde på cirka 1,2 meter blev målt i 2011, hvor den højeste koncentration af klorofyl også blev fundet.

Særligt i de år, hvor der kun er en ganske svag temperaturlagdeling i søen, er der blevet hvirvlet en del dødt planteplankton op fra bunden. Dette har forringet sigtdybden.

 

Det generelt reducerede fosforindhold i søvandet har ikke været tilstrækkeligt til at sikre, at vandet er blevet markant klarere. Sigtdybden har siden overvågningens start ligget på 1,5 - 2 meter i Bryrup Langsø. Der er dog tendens til større klarhed i dag end i 1970’erne, hvor klarheden var 1-1,5 meter. 

I 2019 var situationen helt anderledes, eftersom sigtdybden var markant højere end tidligere. Denne udvikling skyldes formodentlig, at der siden 2017 er registreret mange vandremuslinger i søen mere end det generelt reducerede fosforindhold.

Sigtbarhed
Måling af vandets klarhed. Målingen foretages ved at sænke en hvid skive ned i vandet. Den dybde, som skiven befinder sig i, lige inden den bliver usynlig oppefra, kaldes sigtdybden. I sensommeren kan vandet i Bryrup Langsø være så uklart, at den hvide skive bliver usynlig allerede i en dybde på 0,5 meter. Foto Miljøstyrelsen

Links

Se resultater fra undersøgelser af sigtdybde i Bryrup Langsø på Danmarks Miljøportal.

Data og oplysninger om sigtdybde stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf