Næringsstoffer og ilt

Det er vigtigt at kende indholdet af næringsstofferne fosfor og kvælstof, fordi indholdet af næringsstoffer i vandet har stor indflydelse på væksten af planteplankton i søen. Høj koncentration af kvælstof og især fosfor medfører kraftig vækst af planteplankton og dermed uklart vand. Fosfor er det næringsstof, der i de fleste søer er den mest begrænsende faktor for væksten af planteplankton. Det vil generelt sige at jo mindre fosfor jo mindre planteplankton.

Når planteplankton synker ned til bunden, bliver det nedbrudt af bakterier, hvilket bruger ilt og frigiver næringsstoffer til vandet igen. Iltforbruget kan blive så stort, at der kan blive helt iltfrit ved bunden, hvilket fjerner livsgrundlaget for dyr og planter.

I Bryrup Langsø undersøger Miljøstyrelsen vandets indhold af næringsstoffer og ilt 19 gange om året hvert andet år (fra 2015) på en målestation, der ligger i den dybeste del af søen. Fra perioden 1989 til 2015 blev der taget prøver hvert år.

Fosfor i Bryrup Langsø

Indholdet af fosfor i Bryrup Langsø er faldet mest i starten af overvågningsperioden, hvilket skyldes afskæring af spildevand til søen fra oplandet. Fosforindholdet i søen har ikke ændret sig væsentligt de sidste mange år. Dog er der variationer fra år til år, som skyldes klimatiske forhold.

Søens fosforniveau er for højt til, at søens tilstand kan blive god. Det skyldes både det fosfor, der hvert år ledes til søen fra oplandet, og det fosfor som tidligere blev udledt til søen og som er ophobet i søbunden. Det fosfor, som er ophobet i søbunden bliver frigivet til søvandet under iltfrie forhold især om sommeren. Frigivelsen af fosfor er dog reduceret betydeligt i de senere år. Det er sket i takt med, at mængden af bundet fosfor i søbunden er blevet mindre.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af fosfor over en årrække i Bryrup Langsø.

Billedet er taget fra det sted midt i søen, hvor Miljøstyrelsen blandt andet udtager vandprøver og måler indholdet i vandet. Foto MiljøstyrelsenBilledet er taget fra det sted midt i søen, hvor Miljøstyrelsen blandt andet udtager vandprøver og måler iltindholdet i vandet. Foto Miljøstyrelsen

Kvælstof i Bryrup Langsø

Indholdet af kvælstof i Bryrup Langsø er faldet i løbet af overvågningsperioden, hvilket skyldes, at der bliver tilført mindre kvælstof til søen. Der er variationer i indholdet af kvælstof fra år til år i Bryrup Langsø.

Dette skyldes især klimatiske forhold. Søens niveau af kvælstof er fortsat for højt til, at søens tilstand kan blive god. Hovedparten af kvælstoffet i Bryrup Langsø forekommer som nitrat med de højeste koncentrationer i vinterhalvåret og faldende koncentrationer gennem sommeren til hen på efteråret.

""
Punkterne viser den gennemsnitlige koncentration af kvælstof over en årrække i Bryrup Langsø.

Iltforhold i Bryrup Langsø

Sedimentet i Bryrup Langsø er ret næringsrigt. Der er meget organisk materiale i form af dødt planteplankton på bunden, som skal nedbrydes af bakterier, og hertil bruges ilt. Det giver et stort iltforbrug i sommerhalvåret, og derfor falder iltindholdet i bundvandet i løbet af sommeren.
I perioder med varmt og stille vejr bliver der dannet temperatur-springlag i Bryrup Langsø. I sådanne perioder bliver der ofte helt iltfrit i bundvandet, da der ikke tilføres ilt fra de øvre vandlag. Resten af året er iltforholdene i søen gode.

Links

Se målinger fra undersøgelser af næringsstoffer og ilt i Bryrup Langsø på Danmarks Miljøportal.

Data og oplysninger om fosfor og kvælstof stammer delvist fra en rapport fra Aarhus Universitet:  https://dce2.au.dk/pub/SR354.pdf