Geografi og fysiske forhold

Bryrup Langsø er en langstrakt sø med et areal på 38 hektar. Middeldybden er 4,6 meter, og den største dybde i søen er 9 meter. Se dybdekort over søen.

Søen ligger i en østvest-vendt tunneldal, som blev dannet under sidste istid, og er derfor temmelig vindeksponeret. Da den største del af søen endvidere er forholdsvis lavvandet, opbygger søen sjældent en stabil lagdeling med koldt vand i bunden og varmere vand i de øverste vandlag. Dog vil der i perioder med varmt og roligt vejr kunne etableres en lagdeling i de dybere områder af søen. Det gælder for eksempel det sted, hvor prøvetagningsstationen er, som er det dybeste sted i søen. Særligt i de år, hvor der kun er en ganske svag temperaturlagdeling i søen, bliver der ofte hvirvlet en del dødt planteplankton op fra bunden. Dette forringer sigtdybden.

Dybdekort over Bryrup Langsø med placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen. Her udtager Miljøstyrelsen vand- og planteplanktonprøver, samt måler sigtdybde og profiler af temperatur og ilt.

Dybdekort over Bryrup Langsø med placering af prøvetagningsstationen, som ligger på det dybeste sted i søen. Her udtager Miljøstyrelsen vand- og planteplanktonprøver, samt måler sigtdybde og profiler af temperatur og ilt.

Bryrup Langsø ligger i Silkeborg Kommune tæt på Bryrup. Byen strækker sig helt ned til søens nordvestlige side. Jordbunden i søens opland er hovedsageligt lerede og sandede moræneaflejringer. Størstedelen af oplandet er opdyrket. Umiddelbart rundt om søen er der dog en del uopdyrket plantage og hede.

De nærmeste omgivelser mod syd er skovklædte bakker med spredte helårshuse og fritidshuse. Hovedtilløbet er Nimdrup Bæk, som løber til søen fra sydøst. Bryrup Å fortsætter som afløb i søens vestende til Kvindsø og Kulsø og videre herfra ud i Salten Å-systemet, som ender i Gudenåen syd for Gammel Rye. Foruden Nimdrup Bæk løber en række mindre vandløb til søen, blandt andet Kringel Bæk og Kaldal Bæk.

Kort over oplandet til Bryrup Langsø samt søens placering i Danmark.Kort over oplandet til Bryrup Langsø samt søens placering i Danmark.

Der findes ingen større byer i søens opland, men søen er tilbage i 1970’erne og 1980’erne blevet forurenet af spildevand fra mindre byer. Denne forurening er ophørt efter afskæring af spildevandet. Søen er dog stadig påvirket af de store mængder fosfor, der tidligere blev udledt til søen. Fosforen er ophobet i søbunden og kan frigives, når der er iltfrie forhold ved bunden, hvilket ofte sker om sommeren i varmt og vindstille vejr. Fosforen kan desuden frigives ved kraftig vind, hvor søbunden bliver hvirvlet op. Der bliver også stadig ledt fosfor til søen fra spredt bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og landbrug i søens opland.

Den rekreative udnyttelse af Bryrup Langsø er stor, fordi den ligger tæt på en by. Der bliver badet, sejlet og lystfisket i søen. Det kræver dispensation at sejle med motor på søen.

Søbadet ved Bryrup Langsø. Foto MiljøstyrelsenSøbadet ved Bryrup Langsø. Foto Miljøstyrelsen

Tilløb fra Karl Sø i østenden af Bryrup Langsø. Foto MiljøstyrelsenTilløb fra Karl Sø i østenden af Bryrup Langsø. Foto Miljøstyrelsen

Links

Se oplysninger om tilførslen af næringsstoffer til Bryrup Langsø i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn.