Seneste rapporter med øvrige resultater fra den marine overvågning

 

Ud over de årlige rapporter fra det marine fagdatacenter om resultaterne af NOVANA-overvågningen af hav og fjorde samt de månedlige iltsvindsrapporter, som udkommer hvert år i perioden august til november, udgives der løbende særskilte rapporter om resultater af marin overvågning foretaget af danske eller internationale universiteter og forskningsinstitutioner.

Hovedparten af rapporterne omhandler en række særlige forhold, som EU’s havstrategidirektiv pålægger Danmark at overvåge, og som anvendes til at vurdere havets miljøtilstand. Link til disse rapporter findes herunder sammen med andre rapporter relateret det marine NOVANA-program (ordnet efter udgivelsesår hvor årstal i enden af linktitlerne angiver hvilke(t) år data dækker):

2018

Spæklagstykkelse hos danske havpattedyr - Datarapport 2018
Spæktykkelse hos danske havpattedyr 2015-2017
Udvikling af eDNA testsystemer for overvågning af ikke-hjemmehørende arter (engelsk) 

2019

Overvågning af mallemukkers maveindhold i Danmark 2002-2018 (engelsk)

Optællinger af vandfugle i Nordsøen og Skagerrak 2019 

Optælling af vandfugle øst for Bornholm 2019  

 

2020

 

Overvågning af marsvin i Østersøen 2018-19 ved akustiske lyttestationer
Undervandsstøj i indre danske farvande i 2019 

Danske havne som spredningskilde for ikke-hjemmehørende arter (engelsk)
Udvikling af eDNA testsystemer for overvågning af ikke-hjemmehørende arter af krebsdyr (Decapoda) i danske farvande (engelsk)

Tekniske anvisninger for eDNA-baseret overvågning af ikke-hjemmehørende arter

Overvågning af affald på danske reference strande 2020 (engelsk)

  

2021

 

Overvågning af mikroplast i vandsøjlen med ferrybox (Oslo-Kiel færgen) 2020 (engelsk)

Kortlægning af havbundens habitater i Nordsøen i 2019-2020

Modellering af marine miljøparametre til anvendelse i tilstandsvurderinger og NOVANA-rapporter

Undervandsstøj i indre danske farvande i 2019-2020 (engelsk)

Rapportering af impulsstøj fra 2019 til det internationale støjregister (engelsk)

Modellering af hydrografiske parametre2019 til anvendelse i NOVANA-rapport