Hav og fjord

Miljøstyrelsen overvåger tilstanden i fjorde, ved kyster og på åbne havområder ved at tage fysiske, kemiske og biologiske prøver.

Miljøstyrelsens overvågning af hav og fjorde dokumenterer tilstanden i det marine miljø. På den baggrund er det muligt at vurdere, hvordan tilstanden har udviklet sig over årene, og om det marine miljø lever op til nationale og internationale målsætninger. Samtidig udgør overvågningen grundlaget for, at der kan beregnes den indsats, der skal til for at opfylde målsætningerne.

Miljøtilstanden i fjorde og havområder bliver påvirket af næringsstoffer fra land. Bundlevende dyr og planter, havpattedyr som sæler og marsvin samt følsomme naturtyper bliver også påvirket af miljøfarlige forurenende stoffer, af affald, støj og forstyrrelser fra fiskeri og skibstrafik.

Ved at overvåge det marine miljø og tilstanden for sjældne og truede arter og havnaturtyper kan Miljøstyrelsen levere viden om, hvordan nationale miljøtiltag virker. Miljøstyrelsen sikrer samtidig, at politikere kan træffe beslutning om fremtidige miljøtiltag på et oplyst grundlag.

Hvor overvåger Miljøstyrelsen hav og fjorde?

Miljøstyrelsen registrerer og måler i danske fjorde og på rigtig mange lokaliteter i hele det havområde, der omgiver Danmark.

Fjorde og havområder er delt op i adskillige mindre overvågningsområder. Områderne er blandt andet afgrænsede efter deres geografi, deres saltholdighed og efter, om de rummer sjældne og truede arter eller havnatur, der er særlig karakteristisk for Europa, de såkaldte Natura 2000-områder.

Miljøstyrelsen foretager registreringer og tager målinger fra mange forskellige positioner inden for disse vandområder.

Hvor tit overvåger Miljøstyrelsen hav og fjorde?

Der laves mange forskellige former for undersøgelser i det marine miljø. Hvor ofte, de enkelte undersøgelser bliver foretaget, afhænger af, hvilke data der skal indsamles, og hvad data skal bruges til.

En række målinger bliver foretaget hvert år. Det gælder vandets saltholdighed, temperatur, lys og sigtdybde, lavfrekvent støj samt vandets indhold af næringsstoffer og klorofyl, dyre- og planteplankton og registrering af ikke-hjemmehørende arter.

Registrering af for eksempel plastaffald, måling af miljøfarlige forurenende stoffer, udbredelse af makroalger og ålegræs, bundfauna og dyr og alger på rev samt optælling af sæl og marsvin sker med varierende frekvens fra hvert til hvert femte år.

Mål, vi skal opnå

Påvirkninger med næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer skal holdes på et niveau, så der kan opnås god kemisk og økologisk tilstand i fjorde og kystvande og god miljøtilstand i åbne farvande.

18 procent af det danske havareal er udpeget som Natura 2000-områder. Inden for de i alt 97 marine Natura 2000-områder skal Danmark beskytte og bevare syv forskellige havnaturtyper som stenrev og boblerev, tre arter af havpattedyr samt en række fuglearter.

Miljøstyrelsen vurderer havenes miljøtilstand på baggrund af 11 temaer, som fremgår af Danmarks Havstrategi. Det er målet, at der skal opnås god miljøtilstand for disse 11 temaer. Samtidig skal vandrammedirektivets mål om god økologisk og kemisk tilstand i fjorde og kystvande være opfyldt.

Sådan overvåger Miljøstyrelsen hav og fjorde

Miljøstyrelsen vurderer havenes tilstand ved at tage mange forskellige typer af prøver og foretage optællinger af dyr og planter og registrere havnaturtyper. 

Fra skibe sender Miljøstyrelsen sonder med sensorer ned i hele vandets dybde og måler profiler af saltholdighed, temperatur, ilt og lys. Målingerne sker på vanddybder fra under 0,5 meter i fjorde ned til ca. 90 meter i åbne, dybe farvandsområder.

Sonderne bruges også til at tage vandprøver i forskellige dybder. Vandprøverne bliver analyseret for deres indhold af blandt andet nitrat, ammonium, fosfor og klorofyl.

Der bliver også indsamlet sedimentprøver til at bestemme indholdet af kvælstof og fosfor i havbunden.

På målestationer i havet sænker Miljøstyrelsen net ned i vandet og tager vandprøver for at opsamle plante- og dyreplankton. Størrelsen af plankton kan være ned til en tusindedel millimeter og op til et par millimeter. Planktonets arter, antal og kulstofbiomasse bliver bestemt.

Mængden af planteplankton bliver målt som klorofylindhold i vandprøver. Og væksten af planteplankton måles ved inkubering i laboratoriet med radioaktivt mærket kulstof, 14 C.

Om sommeren måler Miljøstyrelsen, hvor ålegræs og andre marine blomsterplanter og tang er udbredt, hvor dybt de vokser, og eventuelt hvor store områder de dækker.

Målingerne bliver foretaget af dykkere eller med videoslæder, der trækkes gennem planternes vokseområder. I Vadehavet bliver ålegræssets udbredelse målt med fotografering fra fly.

Både tang og anden vegetation i havet bliver målt langs 50 meter til 1 kilometer lange linjer ud fra kysten.

I forårsmånederne undersøges dyrene, der lever i havbunden - orme, muslinger og krebsdyr. Hvilke arter er der, hvor mange er der af hver art, og hvad er deres biomasse?

Miljøstyrelsen undersøger sjældne og truede havnaturtyper som stenrev, boblerev - hvor der bobler metangas op - og sandbanker. Undersøgelserne består i at registrere det plante- og dyreliv, der er specifikt for disse naturtyper.

Hvor udbredte de enkelte arter er, og hvor mange der er af hver art, giver et billede af tilstanden i området. Undersøgelserne bliver foretaget af dykkere og ved indsamling af bundprøver.

Miljøstyrelsen overvåger havpattedyr som gråsæl, spættet sæl og marsvin. Tællinger bliver foretaget fra fly eller ved akustiske undersøgelser, hvor marsvinelyde optages i vandet. For visse arter overvåges også unger og dyrenes spæklag.

I delprogrammet Hav og fjord overvåger Miljøstyrelsen nogle få fuglearter som lom og havdykand.

Miljøstyrelsen registrerer ikke-hjemmehørende arter som stillehavsøsters, sargassotang og arter af børsteorm. Med en ny metode, eDNA, måler man rester af DNA i vandet, hvor arterne har været. Dermed kan man afsløre sådanne arter. Metoden kan bruges i små vandprøver.

Miljøstyrelsen undersøger indhold af miljøfarlige forurenende stoffer i havbund, i muslinger og i fisk. I havbunden måler Miljøstyrelsen indholdet af blandt andet phenoler og blødgørere. I muslinger og fisk undersøger Miljøstyrelsen indholdet af blandt andet metaller, klorerede pesticider og bromerede flammehæmmere.

Effekter af stofferne bliver undersøgt på snegle, muslinger og fisk. Her undersøges blandt andet celleskader og effekter på reproduktionen.

Der registreres affald fra havet langs udvalgte strande. Det sker i områder på 100 meter langs kystlinjen og i en bredde, der sikrer, at alt marint affald bliver registreret.

Mikroplast bliver registreret i havbunden og i udvalgte fiskearter og mallemukker.

Der måles kontinuert lavfrekvent undervandsstøj fra skibe.

De datatekniske anvisninger (dTA’er) beskriver den konkrete fremgangsmåde i forbindelse med Miljøstyrelsens behandling af NOVANA-data. Databehandlingen omfatter indtastning eller overførsel, beregning og kvalitetssikring af data, der indsamles i forbindelse med NOVANA-overvågningen og gemmes i autoritative fagsystemer.

 

dTA - DM02 - Makroalger og Hårdbundsfauna

dTA - DM06 - Næringsstoffer i marint sediment

dTA - DM07 - MFS i marint sediment

dTA - DM08 - MFS i marine muslinger og fisk

 

Ud over de årlige rapporter fra det marine fagdatacenter om resultaterne af NOVANA-overvågningen af hav og fjorde samt de månedlige iltsvindsrapporter, som udkommer hvert år i perioden august til november, udgives der løbende særskilte rapporter om resultater af marin overvågning foretaget af danske eller internationale universiteter og forskningsinstitutioner.

Hovedparten af rapporterne omhandler en række særlige forhold, som EU’s havstrategidirektiv pålægger Danmark at overvåge, og som anvendes til at vurdere havets miljøtilstand. Link til disse rapporter findes herunder sammen med andre rapporter relateret det marine NOVANA-program (ordnet efter udgivelsesår hvor årstal i enden af linktitlerne angiver hvilke(t) år data dækker):

2023

R&D project regarding development of methods for sampling and analysis of microplastics in Danish waters

Effects of rerouting shipping lanes in Kattegat on the underwater soundscape

Indikatorer til overvågning af påvirkning af marint affald på biota i Danske farvande

Use of metabarcoding to detect non-indigenous species in Danish harbours

Havneovervågning af ikke-hjemmehørende arter 2021

2022

Spæktykkelse hos tre havpattedyr 2019-2021. Overvågning udført for Miljøstyrelsen

Overvågning af åbne danske farvande med FerryBox-systemer. Eksempler fra Indre Danske Farvande og Nordsøen

GAP-ANALYSE AF BEHOV FOR SUPPLERENDE BIOLOGISKE DATA I DE OVERORDNEDE HABITATTYPER

Operationalisering og Modelassimilering af Satellitbaserede Klorofyldata

Screening for plastik i havpattedyr, forekomst og sammensætning 2022

Grundlag for overvågning af effekter af akutte forureningshændelser i det marine miljø

Miljøfarlige stoffer effekt på Krebsdyr (engelsk)

Analyse af mikroplast-partikler i havbundssedimenter 2018-2021  

Overvågning af marint affald på Danske strande i 2022

Havstrategi 2022 - Mikroplastik i marine sedimenter

2021

The relative abundance of cephalopods in the North East Atlantic and Danish waters 

Overview of landings and catches of cephalopods in the Danish fisheries 

Overvågning af mikroplast i vandsøjlen med ferrybox (Oslo-Kiel færgen) 2020 (engelsk)

Kortlægning af havbundens habitater i Nordsøen i 2019-2020

Modellering af marine miljøparametre til anvendelse i tilstandsvurderinger og NOVANA-rapporter

Undervandsstøj i indre danske farvande i 2019-2020 (engelsk)

Rapportering af impulsstøj fra 2019 til det internationale støjregister (engelsk)

Modellering af hydrografiske parametre2019 til anvendelse i NOVANA-rapport

Artsbruttoliste for marine Ikke-hjemmehørende arter 1990-2019

OVERVÅGNING AF MARINT AFFALD I DANMARK I 2021

Dataopsamlingsprojekt vedr. bifangst af havpattedyr og fugle samt bifangst og populationstætheder for fisk, der ikke udnyttes erhvervsmæssigt (engelsk)

Forekomsten af blæksprutter i farvandene omkring Danmark   

2020

Overvågning af marsvin i Østersøen 2018-19 ved akustiske lyttestationer

Undervandsstøj i indre danske farvande i 2019

Danske havne som spredningskilde for ikke-hjemmehørende arter (engelsk)

Udvikling af eDNA testsystemer for overvågning af ikke-hjemmehørende arter af krebsdyr (Decapoda) i danske farvande (engelsk)

Tekniske anvisninger for eDNA-baseret overvågning af ikke-hjemmehørende arter

Overvågning af affald på danske reference strande 2020 (engelsk)

Rapportering af impulsstøj fra 2018 til det internationale støjregister (engelsk)

Overvågning af mikroplast i vandsøjlen med ferrybox (Oslo-Kiel færgen) 2019-20 - Pilotprojekt (engelsk) 

Mikroplast i sediment i indre danske farvande 2018 

2019

Overvågning af mallemukkers maveindhold i Danmark 2002-2018 (engelsk)

Optællinger af vandfugle i Nordsøen og Skagerrak 2019

Optælling af vandfugle øst for Bornholm 2019

Rapportering af impulsstøj fra 2017 til det internationale støjregister (engelsk)

Undervandsstøj i indre danske farvande i 2017

Undervandsstøj i indre danske farvande i 2018

Mikroplast i sediment i indre danske farvande 2015 (engelsk)  

2018

Spæklagstykkelse hos danske havpattedyr - Datarapport 2018
Spæktykkelse hos danske havpattedyr 2015-2017
Udvikling af eDNA testsystemer for overvågning af ikke-hjemmehørende arter (engelsk)