Nyheder om natur og vand

Ny miljøvurderingsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.
Miljø- og Fødevareministeriet har foretaget ændringer i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Der er tale om justeringer mv. i anden lovgivning, som har medført behov for at foretage enkelte lovtekniske ændringer i form af ændrede henvisninger. Derudover er der foretaget en gennemskrivning af bekendtgørelsen, som gerne skulle forbedre strukturen i og læsningen af miljøvurderingsbekendtgørelsen. De vigtigste justeringer fremgår navnlig af § 4, § 5 og § 11 og § 12.
Miljøvurderingsbekendtgørelsen kan allerede nu læses i Retsinformation – se bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), se

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209469


Den oprindelige høringsudgave af bekendtgørelse indeholdt en konsekvensændring af en kommende regulering af affaldshåndteringsvirksomheder. Denne reform er imidlertid udskudt og derfor er den foreslåede tilføjelse i miljøvurderingsbekendtgørelsen § 4, stk. 5, nr. 3, udgået i den endelige udgave. De foretagne ændringer fremgår af parallelopstillingen i høringsnotatet, som kan læses her sammen med høringssvarene, se

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62933