To drikkevandspuljer

Foto: Colourbox

Med disse puljer kan der søges om tilskud til drikkevandsbeskyttelse samt sløjfning af ubenyttede boringer.

Tidspunkt for åbning og frister

i forbindelse med en eventuel ansøgningsrunde i 2023

vil blive oplyst her, så snart de kendes.

Med Finanslov 2022 er det aftalt at afsætte 170 mio. kr. til en drikkevandsfond. Der afsættes 50 mio. kr. årligt i 2022-2023, 45 mio. kr. i 2024 og 25 mio. kr. i 2025 til indsatserne. Drikkevandsfonden består bl.a. af to tilskudspuljer. Den ene tilskudspulje er til at medfinansiere beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand. Den anden tilskudspulje er til afvikling af ubenyttede drikkevandsboringer, der ikke er sløjfet på forsvarlig vis. Den nye drikkevandsfond skal bl.a. målrette drikkevandsindsatsen i de mest udsatte områder i samarbejde med vandværker og kommuner.

Beskyttelsesforanstaltninger til sikring af drikkevand

Formålet med tilskudspuljen er at beskytte grundvandet mod forurening.
Tilskudspuljen kan søges af kommuner, almene vandforsyninger og vandsamarbejder. Det er en betingelse at projektarealet ligger inden for et strategisk vigtigt drikkevandsområde (se definition i vejledningen) eller inden for et indvindingsopland til en almen vandforsyning. Alle ansøgninger, der opfylder betingelsen bliver prioriteret efter 6 prioriteringskriterier, der fremgår af bekendtgørelse og som er uddybet i vejledningen.

Til tilskudspuljen er der afsat 32,5 mio. kr. i 2022, 32,5 mio. kr. i 2023, 29,9 mio. kr. i 2024 og 14,6 mio. kr. i 2025.

Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer

Formålet med tilskudspuljen er at sløjfe ubenyttede boringer og brønde til indvinding af grundvand, eller til brønde eller boringer, der ikke er sløjfet korrekt.
Tilskudspuljen kan søges af private ejere af brønde/boringer. Det er også muligt for kommuner, almene vandforsyninger og vandsamarbejder at søge på vegne af en eller flere private ejere. Det er en betingelse at den ubenyttede brønd eller boring til indvinding af grundvand ligger inden for et indvindingsopland til en almen vandforsyning eller inden for et område med særlige drikkevandsinteresser. Alle ansøgninger, der opfylder betingelsen vil blive prioriteret efter ansøgningstidspunktet.

Til denne tilskudspulje er der afsat 2 mio. kr. i 2022, 2 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. i 2024.

Vejledninger, skabeloner og lovstof

I nedenstående kan du finde yderligere information om begge tilskudspuljer herunder finde vejledninger, nyttige GIS-information og link til gældende lovgivning.

 

Som lodsejer kan man få kompensation under denne ordning og samtidig modtage tilskud til andre tilskudsordninger, der understøtter formålet om ekstensivering af arealerne - eksempelvis græsning. De forenelige miljøtilsagn er Pleje af græs- og naturarealer tilsagnstype: 4, 5, 66 og 67.

Tilskud efter Drikkevandspuljen forhindrer ikke ansøgning om grundbetaling, så længe aktivitetskravet for grundbetaling overholdes. Se mere i "Vejledning om grundbetaling"Hvis det som konsekvens af betingelserne om ekstensivering i forbindelse med tinglysning ikke længere er muligt at overholde aktivitetskravet, kan der søges grundbetaling under undtagelsesbestemmelsen (Artikel 32). Denne mulighed gælder dog kun, hvis der er tale om, at projektet er direktivimplementerende i forhold til vandramme-, habitat-, og fuglebeskyttelsesdirektiverne. Hvis der søges under undtagelsesbestemmelsen, gælder visse kriterier, se ”Vejledning om grundbetaling” under afsnit "Generelle betingelser for arealer under undtagelsen i artikel 32".

Denne bekendtgørelsen ændrer ikke på gældende lovgivning herunder Vandforsyningsloven og Vandsektorloven samt bekendtgørelse udstedt i medfør af disse. Dette medfører, at hvis en vandforsyning skal finansiere en beskyttelsesindsats, skal der være en vurdering af behovet for indsatsen samt, at indsatsen skal komme vandforsyningens forbrugere til gode jf. Vandforsyningsloven § 52 a og ØR-bekendtgørelsen § 9.

Ja, de 5 år gælder fra det tidspunkt, man modtager sit tilsagn. Hvis man får tilsagn i december 2023, vil man have til december 2028 til at gennemføre sit projekt.

Nej, der gives ikke tilskud til nye drikkevandsboringer. Tilskudsordningen har det overordnede formål at beskytte grundvandet mod forurening.

Ved mange forbrugere er der tænkt på større vandforsyninger, typisk i nærheden af større byer. Vi kan ikke sætte et specifikt tal på, da begrebet med vilje er formuleret vagt, så det lægger op til en konkret vurdering hos den relevante kommune.

Nej, udgifter skal ikke være afholdte for at kunne søge puljen. Jf. bekendtgørelsen, så gives der kun tilskud til udgifter, der er afholdt efter den 1. juli 2022.

Det er den afstand, der er nødvendig for at forsyningen fra en nabo kan være fuldt ud. Det kan være afstanden til en hovedledning, der har kapacitet nok, eller til et værk, hvis det er nødvendigt. Det er således afhængig af situationen.

Efter ansøgningsrunden i år vil prioriteringskriterierne blive evalueret og herefter evt. justeret. Pointene er sat i år efter bedste bud fra en større arbejdsgruppe samt inddragelse af følgegruppe med interessenter så som DANVA, Danske Vandværker m.fl.

Man behøver ikke at være logget ind. Budgetskabelonen ligger under fanebladet ”Vejledninger og skabeloner”

Ja, det er muligt at oploade egne GIS-filer til MiljøGIS. Man kan se i vejledningen til MiljøGIS, hvordan det gøres.

Der er ikke noget i vejen for at søge klimaskovfonden til at rejse skov i et område, hvor man fx har købt jorden via denne pulje.

I bekendtgørelsen er det beskrevet, at det er den tilladte indvindingsmængde.

Ja, det kan man.  Jf. bekendtgørelsen, så gives der kun tilskud til udgifter, der er afholdt efter den 1. juli 2022.

Ved opkøb er det forskellen mellem købs- og salgsprisen, der skrives ind i projektbudgettet. Ved en aftale om dyrkningsrestriktioner er det hele kompensationen/erstatningen, der skrives ind i projektets budget.

Man kan ikke få penge til det samme projekt flere gange, men man kan sagtens samtænke projekter, så et areal støttes med skovrejsningspenge og et andet med denne pulje

Forundersøgelser omfatter ikke afgrænsning af grundvandsmagasiner eller nye kildepladser. For at få tilskud forudsættes, at der allerede er kortlagt en vigtig ressource, som det vurderes er nødvendig at beskytte. Som udgangspunkt omfatter ”forundersøgelser” kun de tiltag, som er nødvendige for at gennemføre en konkret beskyttelsesforanstaltning, eksempelvis den indledende lodsejerkontakt.

Det er ikke korrekt. Det er muligt, at et lille vandværk vil opnå få point under prioriteringskriterie 3 vedr. volumen, men det vil kunne afhængig af projektet godt kunne opnå maks. point på flere af de øvrige prioriteringskriterier så som fx projektudgiften.

Ja, det er korrekt forstået, at der ikke gives tilskud til ledninger. Tilskudsordningen har det overordnede formål at beskytte grundvandet mod forurening.

Du kan kontrollere om din brønd eller boring ligger inden for et indvindingsopland til en almen vandforsyning eller område med særlige drikkevandsinteresser ved at tilgå puljens MiljøGIS. Her kan du se om din brønd ligger inden for et af de pågældende områder. Se mere i "Vejledningen til MiljøGIS ved ansøgning til Drikkevandspulje 2" under fanebladet "Vejledninger". 

Det er kun private personer, som kan få tilskud til lukning af ubenyttede brønde og boringer til indvinding af grundvand.

Ja, private kan søge puljen til sløjfning af brønde/boringer. Som kommune, almene vandforsyning eller vandsamarbejde kan man også søge på vegne af en eller flere private brøndejere.

Private ejere (fysiske personer) af ubenyttede brønde og boringer til indvinding af grundvand, kan på egne vegne søge om tilskud til sløjfning af disse. Derudover kan kommunalbestyrelser, almene vandforsyninger og vandsamarbejder søge på vegne af en eller flere private ejere, om sløjfning af deres ubenyttede brønde og boringer til indvinding af grundvand.

Dette betyder også at en brøndborer eller en rådgiver ikke kan søge på vegne af en privat ejer, kommune, almen vandforsyning eller et vandsamarbejde i det digitale ansøgningsmodul. Imidlertid vil f.eks. rådgiver eller brøndborer kunne stå for udarbejdelse af ansøgningsmaterialet, men selve indsendelsen i det digitale ansøgningsmodul skal varetages af den private ejer, kommunen, den almene vandforsyning eller vandsamarbejdet.

Et privat vandværk er alment, hvis det forsyner mere end 9 ejendomme. I givet fald vil det kunne søge. Ikke-almene vandforsyninger kan ikke søge på vegne af en eller flere private ejere. Private enkeltindvindere må søge på egne vegne, eller få et alment vandværk, et vandsamarbejde eller en kommune til at søge på deres vegne.

Der ydes kun tilskud til udgifter til sløjfning som er afholdt efter den 1. juli 2022. Således er der ikke krav om at sløjfningen skal være udført inden der søges om tilskud. Imidlertid vil der i en tilsagnsskrivelse fremgå en tidsfrist for hvornår en sløjfning senest skal være udført, for at der kan anmodes om udbetaling.

Da bekendtgørelsen for de to tilskudspuljer revideres inden næste ansøgningsrunde i 2023, er det endnu ikke fastlagt om man til næste år vil kunne søge om tilskud til sløjfninger, der er foretaget i 2022.

Kortet med ansøgte brønde/boringer skal indtegnes og dannes i MiljøGIS, da de indtegnede punkter gemmes i MiljøGIS, til anvendelse i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Man kan derfor ikke vedlægge et kort fra et eksternt GIS-system, da MST i så fald ikke har de georefererede punkter til brug i sagsbehandlingen.

Man kan fremsøge en grund ud fra f.eks. en adresse, et matrikelnummer eller et ejendomsnummer vha. funktionen ”Søg” i værktøjsbjælken øverst i MiljøGIS. 

Det kan meddeles tilsagn til sløjfning af ubenyttede brønde og boringer til indvinding af grundvand herunder brønde og boringer som ikke er sløjfet forskriftsmæssigt.

Det er samtidigt en betingelse, at brønden eller boringen ligger inden for et indvindingsopland til en almen vandforsyning eller inden for et område med særlige drikkevandsinteresser.

Der kan ikke meddeles tilsagn om tilskud til sløjfning af andre brønde og boringer samt boringer, der ikke lever op til de ovennævnte betingelser.

Ansøgninger der ikke imødekommes, gemmes ikke til efterfølgende ansøgningsrunder. Derfor skal man søge på ny ifm. kommende ansøgningsrunder, hvis man ønsker at komme i betragtning til disse.

Det er muligt at søge om tilskud selvom kommunen har meddelt påbud om sløjfning af ens brønd eller boring, idet et tilskud ikke hindrer påbuddets gennemførelse, men blot muliggør finansiering af sløjfningen. Såfremt der ikke modtages tilskud, skal påbuddet fortsat efterleves. Det er op til kommunen at vurdere, hvordan de vil håndtere håndhævelsen af et påbud.

I tilfælde hvor kommunen, almene vandforsyninger og vandsamarbejder ansøger på vegne af en eller flere private brøndejere, er det deres vurdering, om de vil administrere ansøgningen som en frit-lejde ordning, eller om kommunen skal opfølge ansøgningen med påbud til de involverede ejere, såfremt der ikke opnås tilskud.

Miljøstyrelsen kan i helt særlige tilfælde dispensere for fristen for hvornår projektet skal være gennemført. Frister vil fremgå af tilsagnsbrevet.

En ansøgning om forlængelse af fristen skal indsendes skriftligt til Miljøstyrelsen senest 3 måneder inden fristens udløb. Miljøstyrelsen vil på den baggrund vurdere, om der er grundlag for at meddele dispensation.

Ansøgninger der lever op til betingelserne for tilskud prioriteres først og fremmest efter ansøgningstidspunkt. Hvis to eller flere ansøgninger indsendes således at ansøgningstidspunkt er identisk på minut og sekundtal, vil ansøgningen indeholdende flest brønde/boringer prioriteres før ansøgninger med færre brønde/boringer.

I og med at ansøgninger først og fremmest prioriteres efter ansøgningstidspunkt vil det ikke nødvendigvis være en fordel, at samle ansøgninger til næste år, således at ansøgningen vil indeholde flere brønde/boringer, da det kun er i det tilfælde at flere ansøgninger har samme ansøgningstidspunkt, at mængden af brønde/boringer vil være afgørende for prioriteringen.

Miljøstyrelsen forventer at sagsbehandlingen vil foretages løbende og at der senest træffes afgørelse inden udgangen af 2022.

Eventuelle restbeløb fra ansøgningsrunden i 2022 vil blive overført til næste års runde. Ligeledes vil midler reserveret til tilsagn, der imidlertid ikke udnyttes inden for fristen, blive overført til den næstfølgende runde.  

På drikkevandspuljens side på MST.dk findes en skabelon til fuldmagt, som kan anvendes i forbindelse med ansøgningen. Kommunen eller den almene vandforsyning kan anvende egen skabelon til lodsejererklæring – dog skal det fremgå, hvad boringsejer skriver under på at sammentygge i.

Der tages i ansøgningsrunden udgangspunkt i gældende udpegninger for indvindingsoplande til almene vandforsyninger samt gældende udpegninger for område med særlige drikkevandsinteresser.

Kontakt

Har du spørgsmål om tilskudsordningen for drikkevandspuljen kan du kontakte Miljøstyrelsen på Obfuscated Email.

Nyheder

17-08-2022

Invitation til webinarer om drikkevandspuljerne

Den 2. september holder Miljøstyrelsen 2 webinarer om mulighederne for at søge om tilskud til de nye tilskudspuljer. Du finder flere informationer på Miljøstyrelsens nyhedsside.

 

06-12-2021

Nyhed om drikkevandspuljerne kan læses på Miljøministeriets nyhedshjemmeside.