Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder

Formålet med ordningen er at understøtte Natura 2000 planernes indsatser om sammenbinding og beskyttelse mod randpåvirkning i 54 udvalgte Natura 2000 områder. Indsatsen omfatter de 5 habitatnaturtyper: kildevæld, rigkær, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev.

Indsatsen foregår ved permanent ekstensivering af arealer mellem de kortlagte 5 naturtyper, som man søger at sammenbinde og beskytte mod randpåvirkning fordi de er sårbare. De ekstensiverede arealer har således til formål at skabe bedre vilkår for naturen ved at skabe større sammenhængende ekstensive arealer og reducere påvirkningen fra landbrugsdriften.

Sammenhængende arealer i Natura 2000 områder er en del af aftalen om Fødevare- og landbrugspakken. I 2018 og 2019 er der årligt afsat 10 mio. kr. Tilskud finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Miljøstyrelsen administrerer ordningen.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Tilskuddet kan udelukkende søges af private ejere af jord, der ligger indenfor en af de specifikt udpegede Natura 2000-områder. Arealet som der søges om tilskud til, skal være beliggende i direkte tilknytning til et eller flere af de 5 udpegede habitatnaturtyper. De specifikke udpegninger kan ses i bilag 1 til bekendtgørelsen samt på MiljøGIS.

Tilskudsordningen yder kompensation for at ophøre med intensiv drift som jordbearbejdning, gødskning og sprøjtning. Det er et krav, at den permanente ekstensivering af projektarealet bliver tinglyst. Miljøstyrelsen tinglyser aftalen og afholder udgifterne hertil.

Beløbet for engangsudbetalingen fremgår herunder:

  • Jord i omdrift 55.000 kr./ha
  • Permanent græs 28.000 kr./ha
  • Naturarealer 4.500 kr./ha (udbetales som de minimis)

For at modtage tilsagn til tilskud skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Tilsagnsarealets samlede størrelse skal være mindst 1 hektar.
  • Tilsagnsarealet skal være beliggende inden for et af de udpegede Natura 2000 områder.
  • Tilsagnsarealet skal ligge i direkte tilknytning til et- eller flere af de udpegede habitatnaturtyper.

 I vejledning om tilskud til Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder findes der yderligere oplysninger om bl.a. kriterier, forpligtigelser og prioritering.

Ansøgningsproces

For at ansøge om tilskud til permanent ekstensivering af drift i sammenhængende arealer i Natura 2000-områder, udfyldes og indsendes ansøgningsskema, som vil blive lagt ud her på siden. Desuden skal projektarealet indtegnes i MiljøGIS. I vejledningen om tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder beskrives fremgangsmåden for ansøgningen uddybende. Der er i år udarbejdet en FAQ med spørgsmål stillet i sidste runde, der løbende vil blive opdateret med nye spørgsmål. Der er ligeledes lagt en guide op kaldet "Den gode ansøgning", der hjælper ansøger gennem ansøgningsprocessen. 

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at tilskud til naturarealer udbetales som de minimis støtte. De minimis kan oversættes til bagatel, og har at gøre med EU’s regulering af statsstøtte inden for unionen, for at forhindre konkurrenceforvridning. EU har sat en grænse på 20.000 EUR (svarende til ca. 149.200 kr., afhængig af valutakursen), over en periode på tre regnskabsår, som medlemsstater må yde i lovlig national støtte til landets virksomheder, uden at det påvirker samhandel og fordrejer konkurrencen.

Her kan du finde Vejledningen til Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder 2019.

Her kan du finde ansøgningsskemaet.

Her kan du finde ordningens FAQ.

Her kan du finde "Den gode ansøgning".

Her kan du finde MiljøGIS.

Her kan du finde vejledning til MiljøGIS.

Her kan du finde videovejledning til MiljøGIS.

Her kan du finde skabelon til fuldmagt.

Her kan du finde bilag med afgrødekoder, reference år 2019.

Her kan du finde bekendtgørelsen til Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder.

Kort herunder viser de udvalgte Natura 2000-områder.

Tilskudsmodtagere 2018

Her kan du finde den gældende vejledning og supplerende materiale for ansøgere 2018.

Her kan du finde vejledning til Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder

Her kan du finde bilag med afgrødekoder, referenceår 2017.

For yderligere information kontakt

Mailpostkasse: