Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder

Miljøstyrelsen åbner op for en ny ordning, der giver tilskud til permanent ekstensivering af drift i Natura 2000 områder.

 

Formålet med ordningen er at understøtte Natura 2000 planernes indsatser om sammenbinding og beskyttelse mod randpåvirkning i 54 udvalgte Natura 2000 områder. Indsatsen omfatter de 5 habitatnaturtyper: kildevæld, rigkær, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev.

Indsatsen foregår ved permanent ekstensivering af arealer mellem de kortlagte 5 naturtyper, som man søger at sammenbinde og beskytte mod randpåvirkning fordi de er sårbare. De ekstensiverede arealer har således til formål at skabe bedre vilkår for naturen ved at skabe større sammenhængende ekstensive arealer og reducere påvirkningen fra landbrugsdriften.

Sammenhængende arealer i Natura 2000 områder er en del af aftalen om Fødevare- og landbrugspakken. I 2018 og 2019 er der årligt afsat 10 mio. kr. Tilskud finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Miljøstyrelsen administrerer ordningen.