Udsættelse af ansøgningsfrist til 1. september for tilskud til Bæredygtig skovdrift

13-07-2015
Skovtilskud

Naturstyrelsen har valgt at forlænge ansøgningsperioden en måned for tilskudsordningerne under Bæredygtig skovdrift - Grøn driftsplan, foryngelse, særlig drift og Natura 2000.

Kære abonneneter

Reglerne for ansøgning til tilskudsordningerne har først sent i ansøgningsprocessen været fuldstændig klarlagt. Samtidig er det midt i en ferieperiode, hvorfor det ikke har været optimalt at få kommunikeret ansøgningsgrundlaget ud.

Naturstyrelsen har d. 3. juli meldt ud, at det i medfør af Landdistriktsprogrammet kræver en driftsplan, hvis der søges tilskud til arealer på en skovejendom over en vis størrelse. Nedenfor er reglerne præciseret. 

For tilskudsordningerne foryngelse og særlig drift gælder, at der udelukkende ydes tilskud til ejendomme med et skovareal over 100 hektar, såfremt de kan dokumentere besiddelsen af en driftsplan.

For tilskudsordningen til Natura 2000 sikring af skov gælder, at der udelukkende ydes tilskud til ejendomme med et skovareal over 200 hektar, såfremt de kan dokumentere besiddelsen af en driftsplan eller en godkendt handleplan. Ved udmeldingen d. 3. juli blev det fejlagtigt angivet til 250 ha, men den korrekte skovstørrelse angivet i landdistriktsprogrammet er 200 ha. Dette er angivet korrekt i vejledningen på Naturstyrelsens hjemmeside. Det har dog i praksis ingen betydning, da alle kortlagte skovnaturtyper aktuelt er dækket af offentliggjorte handleplaner.

Det er muligt uanset ejendommens størrels at søge om tilskud til en grøn driftsplan.

Formålet med kravet om driftsplan er, at de ansøgte aktiviteter på arealet indgår i en planlægning for en bæredygtig skovdrift. Der er ikke krav om, at de planlagte aktiviteter er gennemført.

Arealet der søges støtte til skal være omfattet af driftsplanen.

Følgende driftsplaner accepteres:

  • Grønne driftsplaner, der har fået tilskud fra Naturstyrelsen. 
  • Driftsplaner som danner grundlag for en PEFC of FSC certificering i Danmark. 
  • Andre driftsplaner, der efter Naturstyrelsens konkrete vurdering indeholder en planlægning for en skovdrift, der bygger på bæredygtige principper svarende til ovenstående

For Natura 2000 gælder at arealet er dækket af kravet om driftsplan, når der foreligger en offentliggjort Natura 2000 handleplan, som fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-skovhandleplaner/se-skovhandleplanerne/ .

Skovarealets størrelse opgøres som det samlede skovbevoksede areal, der drives under samme skovbedrift, svarende til opgørelserne til Danmarks Statistik.