Multifunktionel jordfordeling

I 2020-2022 kan kommuner og Naturstyrelsen søge om fri multifunktionel jordfordeling.

I 2020-2022 kan kommuner og Naturstyrelsen søge om fri multifunktionel jordfordeling. Formålet med ordningen er, primært gennem køb og salg af jorder, at gennemføre multifunktionel jordfordeling som redskab til at muliggøre multifunktionelle projekter. Disse projekter skal sammentænke landbrugsproduktion med fx rent vandmiljø, rent drikkevand, drivhusgasreduktion, Natura 2000 og bilag IV-arter, klimatilpasning, skovrejsning, biodiversitet og natur, økologisk landbrug, friluftsliv, landdistriktsudvikling samt arrondering af landbrugsejendomme. Læs mere hos Landbrugsstyrelsen om tilskudssiden for Multifunktionel-jordfordeling. Læs mere hos Landbrugsstyrelsen om Jordfordeling generelt.