Friluftspuljen

Tilskudspulje til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet.

Der kan ikke længere søges om tilskud via denne pulje.

Friluftspuljen, der var finansieret af Naturpakken 2016, var åben for ansøgninger, i perioden 30. april til 30. juni 2019.

Om tilskudspuljen

Formålet med friluftspuljen er at øge offentlighedens adgang til de naturområder, der er opstået eller med tiden vil forme sig i områder finansieret af landdistriktsmidler.

Der kan søges tilskud til et- eller flerårige friluftsprojekter, som medvirker til at give bedre adgang til- og nye muligheder for friluftsoplevelser i naturområder, der har modtaget projektstøtte fra EUs landdistriktsprogram. Det kan for eksempel være vandrerstier, fugletårne, shelters, badebroer eller cykelruter.

Tilskudspuljen til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet, er en del af aftalen om Naturpakken fra 2016. Projekterne finansieres af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Puljen er kun åben i 2019.

Alle kommuner er velkommen til at søge i puljen og alle områder, hvor der er lavet et naturprojekt med støtte fra landdistriktsmidler er omfattet.

I udgangspunktet forventer vi ikke, at LAG-projekter vil kunne komme i betragtning til Tilskudspulje til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet. LAG-projekter har ofte et mål om erhvervsudvikling eller forbedring af rammevilkår i landdistrikterne. Friluftspuljen er tiltænkt naturprojekter, hvor der i finansieringen fra Landdistriktsprogrammet ikke har været mulighed for at søge støtte til rekreative tiltag. Det gælder blandt andet ordningerne for vådområder, lavbund, sikring af skov og pleje af lysåben natur. Puljen er en udmøntning af målet om ”Bedre adgang til naturen” i Naturpakken 2016. De ovenfor nævnte ordninger er alle refereret i Naturpakkens tekst. Listen er dog ikke udtømmende og der kan være andre naturprojekter, der kan leve op til puljens formål.

Det er en forudsætning, at det naturareal, der søges støtte om friluftsfaciliteter i, er etableret med støtte fra Landdistriktsprogrammet. Naturprojektet støttet af landdistriktsprogrammet skal dog være et færdigt beskrevet projekt for sig. Det projekt der søges støtte til fra Tilskudspuljen til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet skal være klart afgrænset fra naturprojektet i landdistriktsprogrammet – blandt andet af hensyn til demarkation. Medfinansiering handler derfor alene om bidrag til friluftsfaciliteterne – materialer, arbejdstimer mv.

Det fremgår af svar fra Erhvervsstyrelsen, at Landdistriktspuljen er en nationalt finansieret ordning og dermed ikke en del af EU’s landdistriktsprogram. Projekter med støtte fra denne pulje, kan derfor ikke komme i betragtning til Tilskudspulje til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet.

Det fremgår af et tidligere Spørgsmål og svar at:

”Friluftspuljen er tiltænkt naturprojekter, hvor der i finansieringen fra Landdistriktsprogrammet ikke har været mulighed for at søge støtte til rekreative tiltag. Det gælder blandt andet ordningerne for vådområder, lavbund, sikring af skov og pleje af lysåben natur. Puljen er en udmøntning af målet om ”Bedre adgang til naturen” i Naturpakken 2016. De ovenfor nævnte ordninger er alle refereret i Naturpakkens tekst. Listen er dog ikke udtømmende og der kan være andre naturprojekter, der kan leve op til puljens formål”.

Der kan være tale om naturprojekter med støtte fra det nuværende eller fra tidligere landdistriktsprogrammer.  Den ovenfor nævnte liste kan uddybes yderligere med følgende:

Skovområdet: ”Privat skovrejsning”, ”Biodiversitetsskov og planlægning”

Vandområdet: ”Kvælstofvådområder”, ”Fosforvådområder” og ”Lavbundsprojekter”

Natura 2000: ”Rydning og hegning”, ”Naturlige vandstandsforhold” og ”Pleje af græs- og naturarealer”

Der findes flere ordninger, hvoraf nogle kan være ophørt, men stadig kvalificerende til denne pulje. Det afgørende er, at der er tale om et naturprojekt, hvor der er udviklet eller med tiden vil udvikle sig et potentiale for friluftsoplevelser, uden mulighed for støtte til friluftsfaciliteter i det oprindelige landdistriktsprogram-støttede projekt.

For at vurdere det ansøgte projekts adgang til Tilskudspuljen til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet, skal vi bede om: 1. Tilsagnsbrev, hvis det landdistriktsmiddelstøttede naturprojekt ikke er afsluttet endnu.  2. Udbetalingsbrev, hvis det landdistriktsmiddelstøttede naturprojekt er afsluttet.  Et evt. tilskud fra Tilskudspuljen vil bortfalde, hvis det landdistriktsmiddelstøttede naturprojekt opgives.

Kontakt

Har du spørgsmål om Tilskudspuljen til friluftsfaciliteter i forbindelse med naturprojekter under landdistriktsprogrammet kan du kontakte Miljøstyrelsen på Obfuscated Email.