Generelt om LIFE

Virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er kan gennem EU’s LIFE-program få støtte til initiativer og projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s natur-, miljø- og klimapolitik.

Nuværende LIFE-program består af to delprogrammer, målrettet hhv. miljø- og klimaindsatsen. Delprogrammerne er opdelt i i alt 6 prioriterede områder.  

Projekterne kan være såkaldte traditionelle projekter (se nedenfor) samt en række nye instrumenter under overskrifterne forberedende projekter, integrerede projekter, teknisk bistand og kapacitetsopbygningsprojekter. 

Det nuværende arbejdsprogram dækker perioden 2018-2020. Programmet skal sikre opfyldelse af målene og målsætningerne for LIFE-programmet med hensyn til gennemførelse af nedenstående tematiske prioriteter:

Prioriterede områder i Miljøindsatsen:

 • Miljø og Ressourceeffektivitet
 • Natur og Biodiversitet
 • Miljøforvaltning og information

Prioriterede områder i Klimaindsatsen:

 • Modvirkning af klimaændringer
 • Tilpasning til klimaændringer
 • Klimaforvaltning og information

Sammen med forsknings- og innovationsprogrammet Horizon2020, er LIFE-programmet EU’s vigtigste økonomiske instrument til udvikling og demonstration af grøn teknologi og miljøløsninger. 

Finansieringsrammen for gennemførelsen af LIFE-programmet i perioden 2014-2020 er 3,4 mia. euro, hvoraf 2,59 mia. euro går til miljø-delprogrammet og 864 mio. euro til klima-delprogrammet.

Mindst 60,5 % af de budgetmidler, der er tildelt projekter under miljø-delprogrammet, skal afsættes til projekter der støtter bevaring af natur og biodiversitet.

Der kan opnås EU-støtte på op til 55 % af omkostningerne fx via arbejdstimer, medfinansiering af udstyr og anlæg etc., for natur- og biodiversitetsprojekter dog 60 %. En EU-støtte på op til 75 % er gældende for projekter, der finansieres under det prioriterede område natur og biodiversitet med fokus på prioriterede naturtyper eller arter.

Tildelingen foregår i fri konkurrence mellem projekter, uanset nationalitet.

Ansøgere kan opnå støtte til innovative løsninger på miljø- og klimaproblemstillinger samt i natur- og biodiversitetsprogrammet til direktivimplementering. Løsningerne skal være konkrete og synlige og bygge på et kvalificeret teknisk, fagligt og økonomisk grundlag. Demonstration og formidling skal spille en central rolle i projekterne, og de skal gennemføres på en sådan måde, at de succesfulde LIFE projekter efterfølgende kan danne grundlag for implementering i stor skala.

Tilskudsberettigede traditionelle projekter:

 • Pilotprojekter
 • Demonstrationsprojekter
 • Projekter der gennemfører "Best Practice"
 • Informations-, bevidstgørelses-  og formidlingsprojekter

Øvrige tilskudsberettigede projekter:

 • Kapacitetsopbygningsprojekter for medlemslande
 • Integrerede projekter (IP projekter) til implementering af bestemte typer af lovpligtige strategier, bl.a. inden for områderne vand, affald, luft, natur og begrænsning af klimaændringer
 • Projekter om teknisk bistand til udarbejdelse af integrerede projektansøgninger og forberedende projekter i specifikke forhåndsgodkendte emneområder, hvilket direkte fordrer politisk udvikling
 • Driftstilskud til NGO’er og almennyttige organisationer

LIFE projekter skal have en europæisk dimension, men kan gennemføres som et rent dansk projekt.

Programmet støtter ikke forskning, driftsaktiviteter eller virksomhedsaktiviteter, der alene har til formål at give den ansøgende virksomhed en konkurrencefordel.

Alle organisationer - private virksomheder, myndigheder, organisationer mv. i Danmark kan søge alene eller i fællesskab. Der er også mulighed for at søge med partnere fra andre EU-lande.

LIFE har intet krav om antal projektpartnere eller om tværnationalitet, men multinationale projekter, der bringer merværdi ved deres samarbejde, tilskyndes og vil opnå ekstra point i evalueringen.

En LIFE ansøgning skal indsende under et af de prioriterede områder, i enten miljø-delprogrammet eller klima-delprogrammet.

’Traditionelle’ projekter under begge programmer skal indsendes digitalt via e-Proposal. Alle andre typer projekter (Forberedende, integrerede (IP), teknisk bistand og kapacitetsopbygning) skal anvende en ansøgningsblanket tilknyttet hver enkelt ansøgningspakke.

hvor der bl.a. kan findes følgende materiale, som er relevant for potentielle ansøgere:

Arbejdsprogram for 2018-20 er relevant for potentielle ansøgere.

Du finder også hjælp til at skrive den gode ansøgning på denne side.

Kontakt

LIFE Natur, Biodiversitet og Klima,
LIFE Miljø og Ressourceeffektivitet og 
LIFE Miljøforvaltning og information:

Miljøstyrelsen
Jette Raal Stockholm
Telefon +45 29 32 78 23
E-mail: 

Miljøstyrelsen
Ida Søkilde Jelnes
Telefon: +45 24 44 20 62
E-mail: 

LIFE Forebyggelse af klimaændringer:

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Morten Skovgaard Olsen
Telefon: + 45 25 65 02 47
E-mail: 

Særligt for IP-projektansøgere:

EU's IP-koordineringsteam tilbyder interesserede ansøgere hjælp ved udarbejdelsen af ansøgningen, herunder hjælp til afklaring af spørgsmål og sparring om Concept Note og selve IP-projektet. IP-koordineringsteamet organiserer møder, video-/telefonkonferencer og besvarer e-mails.

EU's IP-koordineringsteam: 

Direkte kontakt: 
IP Clima:Sarunas Zableckis,  , +32 229 928 41 

IP Nature: Maja Mikosinska,  , +32 229 803 66 
IP Environment: César Seoánez,  , +32 229 697 22