Tilladelse til etablering af Naturnationalpark Gribskov

Miljøstyrelsen har d. 20. maj 2022 givet Naturstyrelsen tilladelse til etablering af Naturnationalpark Gribskov, jf. § 61 a i naturbeskyttelsesloven.

Projektet (etablering af Naturnationalparken) sker på baggrund af forudgående involvering af lokale og nationale interessentgrupper i forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelsen for projektet. Selve tilladelsen har været i høring hos relevante myndigheder i perioden 8.-29. april. Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget et enkelt høringssvar fra Kulturministeriet. Der er taget højde for høringssvaret i etableringstilladelsen.

Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Se afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 her.

Relevant materiale kan tilgås nedenfor:

Tilladelse til etablering af Naturnationalpark Gribskov

Bilag 1 – Hegn

Bilag 2 – Biodiversitetsfremmende tiltag

Bilag 3 – Hydrologiprojekter

Bilag 4 – Friluftsaktiviteter

Bilag 5 – Ansøgning om etablering af NNP Gribskov og Fussingø

Bilag 6 – Gribskov projektbeskrivelse endelig

Bilag 7 – Væsentlighedsvurdering

Bilag 8 – Notat om nitrat

Bilag 9 – Overordnede retningslinjer for urørt skov

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Klagevejledning

Evt. klage skal fremsendes via klageportalen og skal være modtaget senest den 17. juni 2022. Ved indgivelse af klage anføres journal nr. 2021-44734.

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 17-06-2022.