Tilladelse til etablering af Naturnationalpark Fussingø

Miljøstyrelsen har d. 1. august 2022 givet Naturstyrelsen tilladelse til etablering af Naturnationalpark Fussingø, jf. § 61 a i naturbeskyttelsesloven.

I en naturnationalpark forvaltes området med natur og biodiversitet som hovedhensyn med henblik på, at naturen så vidt muligt skal kunne udvikle sig på egne præmisser. Desuden vil området skulle friholdes for skov- og landbrugsproduktion, bortset fra særlige forvaltningstiltag af hensyn til naturen og biodiversiteten, ligesom landbrugsproduktion i henhold til en eksisterende aftale vil kunne fortsætte i opsigelsesperioden eller i tilfælde af uopsigelighed indtil aftalens udløb.

Projektet (etablering af Naturnationalparken) sker på baggrund af forudgående involvering af lokale og nationale interessentgrupper i forbindelse med udarbejdelse af projektbeskrivelsen for projektet. Selve tilladelsen har været i høring hos relevante myndigheder i perioden 31. maj til 14. juni 2022. Miljøstyrelsen har i den forbindelse ikke modtaget bemærkninger.

Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Se afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21.

Relevant materiale kan tilgås nedenfor:

Tilladelse til etablering af Naturnationalpark Fussingø

Bilag 1 – Hegn

Bilag 2 – Biodiversitetsfremmende tiltag

Bilag 3 – Hydrologiprojekter

Bilag 4 – Græsning

Bilag 5 – Friluftsaktiviteter

Bilag 6 – Ansøgning om etablering af NNP Gribskov og Fussingø

Bilag 7 – Fussingø projektbeskrivelse endelig

Bilag 8 – Væsentlighedsvurdering

Bilag 9 – Notat om nitrat

Bilag 10 – Overordnede retningslinjer for urørt skov 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Evt. klage skal fremsendes via klageportalen og skal være modtaget senest den 29. august 2022. Ved indgivelse af klage anføres journal nr. 2021-44734.

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 29-08-2022.