Jylland Syd

Plandokumenter for Natura 2000-områderne i Jylland Syd.

Dødt ved i bøgeskov i Munkebjerg Strandskov

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Munkebjerg Strandskov har et samlet areal på 308 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 68 Munkebjerg Strandskov. Området er beliggende i Vejle Kommune og inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Mindre arealer i områdets vestligste del er kommunalt ejet, og størstedelen er ejet af private lodsejere.

Natura 2000-området er udpeget for at beskytte skovnaturen i området, specielt de store forekomster af typen bøgeskov på morbund med kristtorn, som udgør mere end 5% af den kontinentale biogeografiske regions samlede forekomst af naturtypen. I skovene findes også typerne bøgeskov på muldbund, ege-blandskov samt de to prioriterede våde naturtyper skovbevokset tørvemose og elle- og askeskov. Der er spredte forekomster af kildevæld i skovene og enkelte lysåbne rigkær og strandenge ved kysten. Habitatområdet er af stor national betydning på grund af sine meget artsrige kløft- og skræntsamfund, sjældne arter og tilstedeværelsen af plastisk ler.

Området er et meget kuperet skovområde på sydsiden af Vejle Fjord med stejle, mørke, nordvendte skrænter mod fjorden. Skovene gennemskæres af meget dybe, snævre smeltevandsslugter. Ved foden af skrænterne ses ofte næringsrige og til tider vældprægede plantesamfund, mens der højere oppe på skrænterne kan findes morbund. Visse steder har skoven karakter af bjergskov. 

Dele af området er fredet blandt andet for at bevare den højstammede bøgeskov. Taks har i Munkebjerg Skovene sit eneste bevarede danske oprindelige voksested, hvor den har bredt sig langsomt, siden den blev fredet i 1933.

Højen Bæk 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering 

Basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Højen Bæk har et samlet areal på 182 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 69 Højen Bæk. Området ligger i Vejle Kommune og inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn. En del af området er kommunalt ejet, mens størstedelen ejes af private lodsejere.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte vandløbet Højen Bæk med tilstødende kilder samt de tilknyttede arter bl.a. bæklampret.

Højen Bæk betegnes som et af landets reneste vandløb og som et af landets mest oprindelige og uspolerede vandløb med en artsrig rentvandsfauna.

Grejs Å løber stort set ureguleret gennem området og er levested for bæklampret og odder. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Øvre Grejs Ådal har et samlet areal på 893 ha, hvor de 96 ha er vandflade i søerne. Området er afgrænset som vist på kortet og er udpeget som habitatområde nr. 70 Øvre Grejs Ådal. Området ligger i Vejle Kommune og inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Mindre områder er kommunalt og statsligt ejet, mens størstedelen af området er privatejet.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte de lysåbne naturtyper og skovnaturtyperne i og omkring Grejs Ådal. Der findes en del eng- og mosearealer ned til åen, men det dominerende landskabselement er løvskovene på ådalsskrænterne, Lerbæk Skov og Grejs Skov. I disse skove findes en række hurtigtstrømmende skovbække med et kraftigt fald. Skovene domineres af bøgebevoksninger med indslag af elle- og askeskov i bunden af ådalen. Her er der fundet områder med kildekalk. Længere mod øst bliver ådalen smallere, og der er større fald på Grejs Å. Bøgeskov på muldbund er den mest udbredte skovnaturtype i området, og op mod en tredjedel af den atlantiske biogeografiske regions areal med bøgeskov på muld findes i dette Natura 2000-område. Desuden rummer området over 5 % af det samlede areal af elle- og askeskov i den atlantiske biogeografiske region i Danmark.

Våd hede med smalbladet kæruld. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage har et samlet areal på 1.136 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 71 Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage og fuglebeskyttelsesområde nr. 46 Randbøl Hede. Området er primært statsejet og ligger i Vejle og Billund Kommune samt inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Natura 2000-området domineres af store hedeområder med tør- og våd hede. Endvidere er andelen af surt overdrev markant, og det er den mest udbredte enkelt naturtype i Natura 2000-området. Revling-indlandsklit og visse-indlandsklit udgør ligeledes fremtrædende naturtyper. Området rummer over 5% af det samlede areal af naturtyperne surt overdrev, tørvelavning, våd hede og revling- og visse-indlandsklit i den atlantiske biogeografiske region i Danmark, for visse-indlandsklit endda mere end 40% af arealet.

Skovklit ved Blåbjerg. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter har et samlet areal på 829 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 72 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter. Området er primært statsejet og ligger i Varde Kommune samt inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Natura 2000-området består af de store klitheder, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter, der sammen med Blåbjerg Egekrat er centrale elementer i området. Naturtyperne klithede og grå/grøn klit er de mest udbredte i området og langs med stranden findes hvid klit og forklit. Spredt i området ligger artsrige klitlavninger. Syd for Blåbjerg er der et stort naturligt sandoverføget egekrat - den særegne løvklit, som udgør op mod halvdelen af den atlantiske biogeografiske regions samlede areal med habitatnaturtypen skovklit, som kun er på udpegningsgrundlaget i tre områder i den atlantiske biogeografiske region i Danmark.

Klitlandskab i området 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage har et samlet areal på 12.438 ha, hvoraf de 1.110 ha er vandflade i søer og 67 ha er marint. Området er afgrænset som vist på kortet. Natura 2000-området er udpeget som habitatområde nr. 73

Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage samt fuglebeskyttelsesområde nr. 50 Kallesmærsk Hede og Grærup Langsø og fuglebeskyttelsesområde nr. 56 Fiilsø. Natura 2000-området ligger i Varde Kommune og inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Størstedelen, ca. to tredjedele, er ejet af staten, kommunen ejer et par mindre arealer i den nordligste del af området og resten er privatejet.

Natura 2000-området er stort og rummer meget varierede landskabs- og naturforhold. Det domineres af naturtyper som klitter, klithede, klitlavninger og klitsøer. I området findes et klitbælte, der strækker sig over et areal på 10 km i længden og 6-10 km i bredden. Bag de yderste kystklitter findes de større klitheder, herunder Kallesmærsk Hede, Sølager Hede, Børsmose Hede og Fiilsø Hede. Hedearealerne er vigtige yngleområder for hedelærke og rødrygget tornskade, der findes talrigt på de fleste af hederne. Også natravn har en stor forekomst i området. Store arealer, der oprindeligt var klitheder og hvid klit, er i dag tilplantet med plantager, der er domineret af bjergfyr.

Et afvekslende landskab, med småsøer, våd hede og indlandsklitter. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Hedeområder ved Store Råbjerg har et samlet areal på 630 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 74 og fuglebeskyttelsesområde nr. 48. Området ligger i Billund Kommune og inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Størstedelen af området, inklusiv Gyttegård Plantage, er statsejet.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte de udbredte og varierede hedeområder. Der findes en mosaik af forskellige hedetyper med hedelyng, revling og visse, hvor vegetationen varierer meget afhængigt af jordtype og hydrologi. I området findes over 5% af det samlede areal med græs-indlandsklit i den atlantiske biogeografiske region i Danmark. Således findes der våde naturtyper som tørvelavning, hængesæk og våd hede,som især tranen bruger som yngleområde. De tørre hedetyper er vigtige områder for hedelærke og rødrygget tornskade. Den store forekomst af revling-indlandsklit, der er udbredt i området, er et særpræg for området og natravnen fouragerer gerne over dette område.

Hængesæk i Vejen Mose 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Vejen Mose har et samlet areal på 475 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 75 Vejen Mose og fuglebeskyttelsesområde nr. 54 Vejen Mose. Natura 2000-området er privatejet og ligger i Vejen Kommune samt inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte den store nedbrudte højmose samt arealer med skovbevokset tørvemose, der er præget af tidligere tørvegravning og efterfølgende ophør af driften. Området rummer knap en tredjedel af det samlede areal af skovbevokset tørvemose og over 10% af det samlede areal af nedbrudt højmose i den atlantiske biogeografiske region i Danmark. Efterhånden som arealet er blevet afvandet, og tørven er udvundet, er der opstået nogle våde engarealer, som drives med forholdsvis ekstensiv drift. Der findes i området en række mindre brunvandede søer og vandhuller, der er opstået ved tørvegravning, og disse er vigtige områder for tranen.

Nørrebæk ved Tvilho 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Nørrebæk ved Tvilho har et areal på 43 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 76. Natura 2000-området er privatejet og ligger i Vejen Kommune samt, inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Natura 2000-området er udpeget for at beskytte vandløbet og de tilhørende naturtyper med tilstødende kilder og væld, som tidligere har udgjort levested for blank seglmos. På sydsiden af Nørrebækken findes et værdifuldt, trykvandspåvirket hedeareal.

Habitatområdet omfatter en smal ådal omkring vandløbet Nørrebækken, der er skåret ned i Holsted Bakkeø. Ådalen er omgivet af store plantageområder, der er plantet på tidligere hedearealer. Nørrebæk har i dag et naturligt varieret forløb, og den har sit udspring umiddelbart øst for habitatområdet. Vandløbet, der afvander til den øvre del af Terpling Å, en del af Sneum Å systemet, har stor fysisk variation og en god vandkvalitet. Flere steder har pleje i form af genslyngning af vandløbet samt rydning og græsning betydet, at naturtyperne på udpegningsgrundlaget har fået bedre betingelser.

Varde Å. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde har et samlet areal på 1.017 ha, hvoraf de 82 ha er vandflade i søerne. Området er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 77 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde. Natura 2000-området er privatejet og ligger i Varde Kommune, samt inden for vandområdedistriktet Jylland og Fyn.

Natura 2000-områdets centrale elementer er de store fredede hede- og skovområder ved Nørholm Gods samt Karlsgårde Sø med omgivende naturarealer. Derudover omfatter området Varde Å opstrøms Varde og mindre strækninger af Ansager Å og Grindsted Å med tilstødende eng- og mosearealer. Den fredede Nørholm Hede er en stor, sammenhængende hede, der ligger som en mosaik af tørre og våde arealer. I et strøg over heden findes spredte partier med indlandsklitter. Natura 2000-området har betydelige arealer med naturtyperne bøgeskov på mor uden kristtorn, bøgeskov på muld og ege-blandskov, som alle udgør over 15 % af den samlede forekomst af naturtypen i den atlantiske biogeografiske region i Danmark, for bøgeskov på muld endda over halvdelen af arealet.

Naturtyperne enårig strandengsvegetation og vadegræssamfund koloniserer mudder- og sandflader i Vadehavet. 

  

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-område nr. 89, Vadehavet har et samlet areal på 149.869 ha, hvoraf de 112.678 ha er hav og 326 ha er vandflade i søerne. Området er afgrænset som vist på kortet og ligger i Varde, Esbjerg, Fanø, Tønder og Aabenraa Kommuner. Natura 2000-området ligger delvist inden for hhv. vandområdedistrikt Jylland og Fyn og internationalt vandområdedistrikt, og det ligger desuden i Havstrategidirektivets marin-atlantiske region. Staten ejer ca. 25.000 ha i Natura 2000-området bl.a. store arealer i Tøndermarsken samt på Fanø, Rømø, Skallingen og Langli samt forland i vadehavet. Godt 1.750 ha er kommunalt ejet inklusiv nye Natura 2000 arealer ved Marbæk og større arealer på Fanø, resten er privatejet.

Vadehavet er et næringsrigt og lavvandet vådområde på overgangen mellem hav og land, og de tidevandspåvirkede økosystemer i Natura 2000-området rummer en mangfoldighed af naturtyper fra de marine vadeflader og sandbanker over flodmundinger, kystlaguner og vandløb til strandenge, klitter og heder på land. Med dets store tidevandsforskelle, meget store biologiske produktion og særlige naturtyper er Vadehavet et af de vigtigste vådområder for vandfugle, der benytter den østatlantiske trækrute og har endvidere betydning som levested for havpattedyr som sæler og marsvin, laksefisken snæbel og flere arter af lampretter.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte mose- og engområder langs ådalene 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Sneum Å og Holsted Å har et areal på 584 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 79 Sneum Å og Holsted Å. Området er overvejende privatejet med enkelte kommunale og statsejede arealer og ligger i Vejen, Varde og Esbjerg Kommune samt inden for vandområdedistriktet Jylland og Fyn.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte mose- og engområder langs ådalene. Naturtyperne rigkær og kildevæld er registreret flere steder langs Holsted Å og Sneum Å, nogle steder med artsrige og værdifulde forekomster, da området rummer over 5% af den samlede forekomst af rigkær i den atlantiske biogeografiske region i Danmark.

Kongeåen 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Kongeå har et samlet areal på 815 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. H80 Kongeå. Området er overvejende privatejet med enkelte kommunale og statsejede arealer og er beliggende både i Esbjerg og Vejen Kommune samt inden for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte vandløbet, dets arter og de tilstødende naturtyper. Spredt langs vandløbet er der registreret værdifulde rigkær, kildevæld og sure overdrev.

Pamhule Skov og Stevning Dam 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Pamhule Skov og Stevning Dam har et samlet areal på 1.105 ha, hvoraf de 93 ha er vandoverflade. Området er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 81 Pamhule Skov og Stevning Dam og fuglebeskyttelsesområde nr. 59 Pamhule Skov og Stevning Dam. Området ligger i Haderslev Kommune og inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Kommunen ejer et lille areal i området, mens en stor del er statsejet.

Natura 2000-området domineres af store skovområder, men også af indslag af vandflader, enge og overdrev. Skoven er oprindeligt løvskov, der stadig dominerer. Bøgeskov på muld er den mest udbredte naturtype, men også ege-blandskov samt elle- og askeskov er dominerende. Skovene drives med plukhugst og græsning eller forbliver urørt i henhold til naturskovsstrategien. Mindre arealer med surt overdrev, rigkær og kildevæld er også at finde i området. Den store andel af bøg gør, at Natura 2000-området huser flere sortspættepar. Hvepsevåge og rød glente yngler regelmæssigt i skovene og isfuglen findes ligeså i området.

Hønning Mose 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov har et samlet areal på 2.348 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 82 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov og fuglebeskyttelsesområde nr. 66 Lindet Skov, Hønning Mose og Plantage. Området ligger i Tønder og Haderslev Kommune og inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Størstedelen af området er statsejet.

Dette Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte de mange sammenhængende skov- og lysåbne arealer.

Fugtig elleskov. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov har et samlet areal på 879 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 83 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov og fuglebeskyttelsesområde nr. 68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov. Området ligger i Sønderborg Kommune og primært inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn, mens en lille del er inden for internationalt vandområdedistrikt. Størstedelen af området er statsejet.

Natura 2000-området består af flere skove: Rinkenæs Skov, Dyrehaven, Tralskov og Rode Skov - også kaldet Gråstenskovene. Skovene er meget varierede og består overvejende af gammel løvskov. Bøgeskov på muldbund er den mest udbredte naturtype og forekomsten udgør over 5% af det samlede areal med naturtypen i den kontinentale biogeografiske region i Danmark. Også ege-blandskov og elle- og askeskov er udbredt i området. Hvepsevågen yngler flere steder i skovene, mens rødrygget tornskade findes i nogle af de mere åbne områder i den vestlige del af fuglebeskyttelsesområdet. Skovområderne rummer et stort antal småsøer.

Hængesæk i Klattrup Mose 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark har et samlet areal på 1.464 ha, hvor af de 221 ha er vandflade i søerne. Området er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 84 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark og fuglebeskyttelsesområde nr. 58 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark. Området ligger i Aabenraa Kommune og inden for Internationalt Vandområdedistrikt. Staten ejer omtrent halvdelen af Natura 2000-området, mens resten er privatejet.

Bolderslev Skov og Uge skov er fredet som urørt skov. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Bolderslev og Uge Skov har et samlet areal på 887 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 85 Bolderslev og Uge Skov. Området ligger i Aabenraa Kommune, og ligger delvist inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn og delvist inden for Internationalt vandområdedistrikt. Alle dele af habitatområdet er statsskov.

Bolderslev Skov danner sammen med Uge Skov en af Danmarks største naturskove. Der er stor forekomst af småbladet lind, og området har urskovsagtige præg. Skovene blev fredet i 1999. Natura 2000-området er primært udpeget for at bevare værdierne i disse skoves skovnaturtyper, en række søtyper og stor vandsalamander. Her findes desuden en række enge, som afgrænses ekstensivt, og større lysåbne arealer, som er overladt til naturlig tilgroning. De naturlige vandløb er forholdsvis små og tørrer ud om sommeren. De ligger i naturligt forløb og har på nogle strækninger betydeligt fald. Med udgangspunkt i fredningskendelsen fra 1999 er der gennemført flere plejetiltag i området. Det meste af området vil opnå naturlig hydrologi, efter at skovgrøfter, i muligt omfang, er blevet lukket tilbage i 2008. 

Frøslev Mose. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Frøslev Mose har et samlet areal på 421 ha. Området er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 87 Frøslev Mose og fuglebeskyttelsesområde nr. 70 Frøslev Mose. Området ligger i Aabenraa Kommune og inden for internationalt vandområdedistrikt og er primært statsejet.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte mosearealerne. Selve mosen er nedbrudt højmose med spredte tørvegravninger, engarealer og brunvandede søer. Området rummer over 20 % af det samlede areal med nedbrudt højmose i den atlantiske biogeografiske region i Danmark. Områderne med nedbrudt højmose er vigtige for trane og især blåhals. Af interessante naturtyper inden for habitatområdet bør nævnes en række gamle stilkege-krat, samt enkelte spredtliggende hængesække.

Blåhals har en stor bestand i fuglebeskyttelsesområdet. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose har et samlet areal på 779 hektar og består af fuglebeskyttelsesområde F62. Området er afgrænset som vist på kortet. Natura 2000-området ligger i Aabenraa Kommune og inden for det Internationale Vandområdedistrikt. Området består af to delområder, som ligger med ca. 3 kilometers afstand. Terkelsbøl Mose og Ulvemose ligger nordvest for Tinglev by, mens Tinglev Mose ligger sydøst for Tinglev by. Størstedelen af området er privatejet, mens en mindre del er ejet af staten. Ud over dette er et lille areal kommunalt ejet.

Efter vandstandshævningen i området har området ændret karakter, hvilket betyder, at arter som rørhøg og trane yngler årligt i mosen. Moserne har med sine mange pilekrat en stor bestand af blåhals.

Skovbevokset tørvemose. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Kongens Mose og Draved Skov har et samlet areal på 824 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 88 Kongens Mose og Draved Skov og fuglebeskyttelsesområde nr. 61 Kongens Mose og Draved Skov. Området ligger i Tønder Kommune og inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn samt i internationalt vandområdedistrikt. Ca. to tredjedele af området er statsejet.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte den værdifulde sumpskov og den store højmose. Kongens Mose er en af Danmarks største højmoser med særligt store og fine forekomster af aktiv højmose og hængesæk. Området rummer over 5% af det samlede areal af aktiv og nedbrudt højmose samt hængesæk i den atlantiske biogeografiske region i Danmark, hvor det for aktiv højmose endda er mere end en tredjedel af arealet.

Sydlige del af Sølsted Mose 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Sølsted Mose har et samlet areal på ca. 243 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 89 og fuglebeskyttelsesområde nr. 122. Området ligger i Tønder Kommune og inden for internationalt vandområdedistrikt. Området er dels ejet af Fugleværnsfonden og dels af private lodsejere.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte mosearealerne og arten dyndsmerling, som kun optræder på udpegningsgrundslaget i to habitatområder inden for den atlantiske biogeografiske region, samt ynglefuglene trane, rødrygget tornskade, blåhals, rørdrum og rørhøg, der yngler regelmæssigt i mosen.

Overblik over Kogsbøl og Skast Mose 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Skast og Kogsbøl Mose har et samlet areal på 464 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området består af fuglebeskyttelsesområde nr. 69. Natura 2000-området ligger i Tønder Kommune og delvist i hhv. det internationale vandområdedistrikt og vandområdestrikt Jylland og Fyn. Mere end halvdelen af arealet ejes af staten.

Natura 2000-området er en nedbrudt højmose under tilgroning med blandt andet birk og græsser. Stedvis kan tue- og høljestrukturer stadig findes, ligesom en lang række karakteristiske arter for højmose fortsat er til stede. Samtidig sker der særligt i den sydlige del en næringsberigelse, som ændrer vegetationens sammensætning til fordel for mere næringskrævende arter. Trane yngler med flere par i området. Mosen og det omgivende terræn er fladt. Den nordlige del af mosen (Skast Mose) afvandes mod nord til kanalen Hørmols. Den centrale og sydlige del (Kogsbøl Mose) afvandes mod syd til Vestre Randkanal. En asfaltvej fører ind til den centrale del af mosen og vidner om tidligere tiders tørvegravningsvirksomhed i området.

Bøgeskov på muldbund er udbredt i Natura 20000-området. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Lilleskov og Troldsmose har et samlet areal på 685 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 189 Lilleskov og Troldsmose. Området er ejet af staten og ligger i Sønderborg Kommune samt inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Natura 2000-området ligger på nordøstkysten af Als, nord for Guderup. Habitatområdet indeholder en række habitatnaturtyper, både lysåbne strandengs- og strandvoldsarealer og forskellige skovnaturtyper, især bøgeskov på muldbund i Nørreskoven. Strandengene og de ferske vådbundsområder er afsnøret fra Lillebælt af en høj rullestensstrandvold. I den centrale del af området går engene over i sumpskov, som i områdets sydligste del fortsætter i løvskov på kuperet randmoræne. Desuden findes der i området sø-naturtyper, som bl.a. er levested for stor vandsalamander.

Augustenborg skov. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Augustenborg Skov har et samlet areal på 33 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 200 Augustenborg Skov. Natura 2000-området er statsejet og ligger i Sønderborg Kommune og inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Natura 2000-området er især udpeget for at beskytte flere typer af løvskove. Det drejer sig om skovhabitattyperne bøgeskov på muldbund, ege-blandskov og elle- og askeskov. Desuden er habitatnaturtypen næringsrig sø på udpegningsgrundlaget for området.

 Mandbjerg Skov

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Mandbjerg Skov har et areal på 60 hektar og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 201 Mandbjerg Skov. Området er statsejet og ligger i Tønder Kommune samt inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte den gamle skovnatur med spredte enge. Skovtyper på rig bund er repræsenteret på lokaliteten og forekomsterne af bøgeskov på morbund med kristtorn, bøgeskov på muldbund, ege-blandskov og elle- og askeskov har særlig værdi, da de alle udgør over 5% af det samlede areal med naturtyperne i den atlantiske biogeografiske region.

Bøgetræ med tøndersvamp i Fovslet Skov 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Svanemose har et samlet areal på 414 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 250 og det nyoprettede fuglebeskyttelsesområde nr. 120 Svanemose. Området er primært statsejet og ligger i Kolding Kommune, inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Habitatområdet er udpeget for at beskytte højmoseflader i Svanemosen og skovnaturtyper i Fovslet Skov.

Hedeareal i Ringive Kommuneplantage 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Ringive Kommuneplantage har et areal på 145 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 237 Ringive Kommuneplantage. Natura 2000-området er privatejet og ligger i Vejle Kommune samt inden for vandområdedistriktet Jylland og Fyn.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte store tidvist oversvømmede arealer, som rummer naturtyperne tidvis våd eng og søbred med småurter. Området er desuden karakteriseret ved forekomst af næringsfattige vådbundsarealer og værdifulde arealer med våd og tør hede foruden selve plantagen, som primært består af nåleskov.

Sure overdrev i Egtved Ådal. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Egtved Ådal har et samlet areal på 1.066 ha og er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 238 Egtved Ådal. Området ligger i Vejle Kommune og inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Størstedelen af området er privatejet, mens en mindre del er ejet af staten.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte vandløb med tilstødende kilder og rigkær, samt sure overdrev og kalkoverdrev på ådalsskrænterne. 

I vandløbet lever bæklampret og odder. På flere af overdrevsarealerne findes der en veludviklet flora af både svampe og planter.

Klimperne på Stensbæk Hede. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Stensbæk Plantage og Heder har et samlet areal på 767 ha, hvoraf de 160 ha er vandflade i søerne. Området er afgrænset som vist på kortet. Området er udpeget som fuglebeskyttelsesområde nr. 121 Stensbæk Plantage og Heder og habitatområde nr. 262 Stensbæk Plantage og Heder. Området er statsejet og ligger i Haderslev og Esbjerg Kommune samt inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte de store og værdifulde forekomster med indlandsklitter. Særligt indlandsklit med lyng og visse er udbredt i området med et areal, der udgør knap 15% af naturtypens samlede areal i den atlantiske biogeografiske region i Danmark. I mosaik med indlandsklitterne findes fine forekomster med tørvelavning, heder og hængesæk, der udgør yngleområderne for rødrygget tornskade og trane.

Kystklint ved Sønderskoven. 

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området Sønderskoven og Lambjerg Indtægt har et samlet areal på 474 ha og er afgrænset som på kortet. Området er udpeget som habitatområde nr. 263 Sønderskoven og Lambjerg Indtægt. Området er statsejet og ligger i Sønderborg Kommune samt inden for vandområdedistrikt Jylland og Fyn.

Området indeholder skovdækkede habitatnaturtyper, lagune og andet kystrelateret lysåbent habitatnatur.

Jylland NordJylland ØstJylland VestJylland SydFynSjælland SydSjælland Nord og Bornholm