Jylland Øst

Plandokumenter for Natura 2000-områderne i Jylland Øst.


Lavvandet bredzone i Nipgård Sø.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Nipgård Sø er en irregulær sø, der bærer præg af at ligge i et landskab med mange dødishuller. Søen er lavvandet med sandbund og er delvist omkranset af sumpskov, rørsump og græssede enge. Der er ikke noget tilløb bortset fra drængrøfter. Oplandet til søen er meget lille og består af intensivt dyrkede landbrugsarealer. Afløbet, der i lange perioder er tørlagt, løber til Åresvad Å og derfra videre i Karup Å.

Det samlede areal er på ca. 50 ha, hvoraf selve Nipgård Sø udgør 28 ha.

Anholts Ørken

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området udgøres af størsteparten af Anholt, som ligger isoleret midt i Kattegat over 40 km fra Jyllands kyst, samt et større havområde nord for øen.

Anholt domineres på land af Ørkenen, som består af en række forskellige klitnaturtyper. Ørkenen var tidligere dækket af fyrreskov, men overdreven hugst skabte Ørkenen. Samlet set udgør Ørkenen 85 % af landarealet. Enkelte af klitterne er aktive vandreklitter. Klitterne "står" på hævet havbund. Flere steder mellem klitterne kan revlerne fra havbunden ses.

Den østlige del af Anholt er en moræneknold, hvor skrænterne mod nord og syd, Nordbjerg og Sønderbjerg, indgår i Natura 2000-området sammen med det store vådområde Flakket på den nordvestlige del af øen.

Den marine del af området udgør mere end 95 % af områdets areal. Hér er området domineret af sandbund med kun få rev af sten.

Natura 2000-området har et areal på 48.163 ha, hvoraf 46.315 ha er marine vandflader.

Nedbrudt højmose og hængesæk

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området består af 5 separate delområder, der ligger inde i et større overvejende løvskovsområde, Eldrup og Løvenholm-skovene. Ca. 75 % af området er dækket af skov.

Det sydvestlige delområde Eldrup Skov indeholder udelukkende skov domineret af bøg på mor med kristtorn, Løvenholm Langsø indeholder næsten udelukkende en stor brunvandet sø, mens de tre andre delområder, Gjesing Mose, Sømose og Kragmose er tidligere højmoser, som indeholder en blanding af skov og lysåbne naturtyper.

Områdets samlede areal er på 158 ha, hvoraf 17 ha er søvandflade.

Elle- og askeskov

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Stubbe Sø ligger i et sø- og moseterræn nord for Mols Bjerge og er Djurslands største sø. Søen er en del af en fortidig fjord, der ved landhævning er blevet adskilt fra havet. I dag er søen en del af Havmølle Å´s vandsystem, der afvander et morænelandskab bestående af sandjorder.

De tidligere omgivende lyngbakker er i dag tilplantet med store nåletræsbevoksninger. De mest sønære og fugtige arealer - særligt på nordsiden af søen - rummer dog ganske store arealer med fugtige skovnaturtyper, hvoraf en del ikke er omfattet af fredskovspligt. På skrænterne omkring Øksenmølle Bæks udløb i Stubbe Sø findes skovnatur med bøg på morbund.

Af områdets samlede areal på ca. 882 ha udgør selve Stubbe Sø godt 2/3.

St. Troldhøj

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Habitatområdet omfatter en strækning på 23 km af Gudenåen og den ånære del af Gudenådalen mellem Silkeborg og Kongensbro - samt den brede, nedre del af Gjern ådal og en stor del af Gjern Bakker. Gudenådalen er specielt i den øvre del af habitatområdet en bred smeltevandsdal. Gjern Bakker er en udvasket erosionsrest, der ligger fremskudt, afgrænset af Gudenådalen og Gjernådalen med St. Troldhøj som det højeste, markante udsigtspunkt. Den næringsfattige jord i de stærkt kuperede Gjern Bakker indeholder store egekrat og enkelte rester af tidligere mere udbredte heder med hedelyng og våde hedepartier med klokkelyng.

Neden for Gjern Bakker breder Gjern ådal sig ud. Ved udløbet i Gudenå vider åen sig ud til en egentlig sø - Sminge Sø.

Flere steder i området er små dødishuller, afsnørede mæandere og opgivne tørvegrave under tilgroning med hængesæk.

Det samlede areal er på 835 ha.

Tved Kær

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Natura 2000-området er beliggende ved Knebel Vig, og består inderst af den gamle havskrænt og yderst mod kysten af hævet havbund. Den hævede havbund foran kystskrænten består østligst af et større kær og kildeområde, mens der længere mod vest ligger et kulturpræget engareal. Længst mod vest afgrænses Natura 2000-området af Tved Kirke.

Området er på 6 ha og er primært udpeget for at beskytte den meget sjældne orkidéart, mygblomst og dens levested.

Stavsøre

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Natura 2000-området strækker sig langs ca. 16 km af kysten fra Strands i nord til Lushage på spidsen af Helgenæs. Vestkysten af Helgenæs fra Fejrup til Ørby rummer stejle kystskrænter, og mellem Helgenæs og fastlandet ligger en smal landtange med fortidsmindet Dragsmur.

Både syd for Strands og ved Stavsøre på nordkysten af Helgenæs ligger store og landskabeligt meget værdifulde områder omkring gamle systemer af krumodder, der har lukket sig om lagunesøer, ligger som en række lave volde parallelt med kysten.

Knap 3/4 af Natura 2000-områdets 1830 ha udgøres af hav og omfatter Begtrup Vig og kysten langs10 meter dybdekurven på vestsiden af Helgenæs.

Springbjerg Mose

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Natura 2000-området er en del af det midtjyske søhøjland og rummer en meget varieret natur. Mossø - Salten Langsø dalstrøget er et imponerende istidslandskab med Gudenådalen krydsende vinkelret i nord-syd-gående retning. Mossø er en af Jyllands største søer omgivet af et kuperet landskab, og Saltendalen med Salten Ådal og Salten Langsø er en sidegren til Gudenåen og et relativt uforstyrret naturområde. Området nord og syd for Salten Langsø er fortrinsvis dækket af skov, men indeholder også mindre arealer med hede, eng og mose samt en række værdifulde småsøer.

Området rummer væsentlige forekomster af hængesæk, elle- og askeskov og skovbevokset tørvemose. Desuden findes rigkær og kildevæld med en stor forekomst af blank seglmos, samt en forekomst af den sjældne naturtype avneknippemose. Skrænter og højbundsarealer har betydelige arealer med tør hede, surt overdrev, enekrat samt stilkege-krat. Området er af betydning for arter som odder, stor vandsalamander og bæklampret samt en række ynglefugle som bl.a. havørn, rødrygget tornskade og hedelærke.

Det samlede areal er på ca. 4.727 ha, hvoraf 2.086 ha udgøres af store søer.

Udsigt

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Området ligger ved israndslinjen fra sidste istid.

Mod nord og vest er landskabet domineret af smeltevandssletter, mens det mod øst består af kraftigt kuperet morænelandskab og tunneldale.

Området er hovedsageligt skovbevokset, og især i den sydlige del er meget store arealer tilplantet med nåletræsplantager som Skærbæk, Snabegård og Kongsø Plantager. Palsgård Skov rummer både løv- og nåletræsskov. I den østlige del ligger Velling skov, hvor store dele er udlagt som urørt skov, som har en særlig høj naturværdi i kraft af skovens alder og den lange skovkontinuitet.

I slettelandskabet findes de store markante hede- og indlandsklitområder Kolpendal, Sepstrup Sande og Vrads Sande i den nordlige del og Kongsø Hede længere mod syd. I landskabet forekommer mange lavninger med hængesæk af tørvemosser, og særligt i Palsgård Skov findes flere forekomster af højmose.

I udstrakte væld- og kærområder i den nordlige del, særligt i Ansø Enge, udspringer en række mindre vandløb, der samles og bliver til Salten Å. I den sydlige del findes flere større søer, heraf mange klarvandede, kalk- og næringsfattige lobeliesøer, bl.a. Hampen Sø og de fredede Tingdalsøer ved Kongsø Hede. I den sydøstlige del af området strækker sig et kuperet ådalslandskab med vandløb og næringsrige søer. I tilknytning til ådalssystemet findes arealer medsurt overdrev, rigkær og hængesæk.

Det samlede areal er på 6522 ha, hvoraf 207 ha udgøres af store søer.

Bæk

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Plateauet omkring Yding og Ejer skov er Danmarks højest beliggende moræneplateau, og området indeholder både sandede og lerede partier.

Af Natura 2000-områdets 133 ha er det samlede skovbevoksede areal i området opgjort til 123 ha, og der er således kun meget lidt lysåben natur, primært kildevæld og overdrev, i området.

Skovene er typiske parcelskove med mange forskellige ejere. Skoven er en mosaik af frodig løvskov og mager nåleskov. Bjergskov Bæk, som løber mod nord ned i Mossø, næres af vældmoser fra skovskrænterne.

Yding Skov er meget besøgt på grund af Yding Skovhøj, der med sine 173 meter har været regnet som Danmarks højeste punkt.

Stavns Fjord

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Natura 2000-området omfatter Nordby Hede, hele Stavns Fjord samt et havområde med øer uden for fjorden. Nordby Hede og Stavns Fjord fremstår som et fladt landskab med enkelte karakteristiske bakker, der også omfatter holmene i Stavns Fjord. Øst for Stavns Fjord ligger øerne Kyholm, Lindholm og Vejrø. Havområderne består af Stavns Fjord samt dele af Nordby Bugt og Lindholm Dyb.

Natura 2000-området har et samlet areal på 15.731 ha, hvoraf over 95 % udgøres af hav.

Strandeng

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Horsens Fjord er et karakteristisk østjysk fjordlandskab med fligede morænekyster og lavt vand. I fjorden ligger de lave øer Vorsø, Alrø og Hjarnø. Alrø og Hjarnø er domineret af intensivt landbrug. På den fredede Vorsø er landbrugsdrift ophørt for over 50 år siden, og øen henligger som urørt tilgroningsskov.

Ud for fjorden findes et stort relativt lavvandet havområde, der indeholder flere rev og holme, bl.a. Hov Røn, Søby Rev, Svanegrund og Møllegrund. Mod sydøst i området ligger den flade ø Endelave, hvis nordspids, Øvre, er fredet.

Det samlede areal er på 46.154 ha.

Bøgeskov

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Natura 2000-området ligger som en mindre del af det skovdominerede søhøjland syd og øst for Silkeborg. Det stærkt kuperede landskab er formet af store erosionsdale, som har skåret sig ned i den oprindelige moræneflade. I bunden af dalene har isen efterladt store bassiner, der nu er opfyldt af søer og af Gudenåen.

Silkeborgskovene er en del af Danmarks største sammenhængende skovområde og er naturligt delt i Nordskoven, Vesterskoven, Østerskoven og Sønderskoven. Området rummer især væsentlige arealer af skovnaturtypen bøg på morbund med kristtorn.

Det samlede areal er ca. 1.995 ha, hvoraf 269 ha er søer.

Asmindør Hage

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Fra Issehoved i nord og ned langs nordvestkysten til Asmindør Hage findes et af landets største, sammenhængende græslandsarealer, Nordby Bakker, der hæver sig op til 64 meter over havet. Områdetskerne er en randmoræne, som er dannet under istidens afslutning ved et fremstød af storebæltsgletscheren. Det åbne landskab langs den vestlige og nordvestlige del af randmorænen fremstår som en mosaik af ager, græssede overdrevsbakker med spredte tornekrat, kystskrænter og erosionskløfter, som kun for længe siden, eller nogle steder muligvis aldrig har været under plov. Området er præget af storebæltsklima med relativ lav nedbør og mange solskinstimer.

Natura 2000 området har et areal på 628 ha, hvoraf Naturstyrelsen ejer 281 ha.

Sangsvane

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Fjordområdet består af Norsminde Fjord, der er et ca. 3 km langt, lavvandet fjordområde omkring udmundingen af Rævs Å samt af Kysing Fjord, der nu er inddiget og kunstigt afvandet til landbrugsformål. Gennemsnitsdybden er kun 60 cm. Fjordens udløb i havet er reguleret af en højvandssluse for at sikre de lavtliggende landbrugsarealer mod oversvømmelse. Det betyder, at fjorden i mindre grad er saltpåvirket. Umiddelbart omkring fjorden findes smalle bræmmer af strandeng, eng og rørskov, der danner grænse til de omgivende, intensivt dyrkede landbrugsarealer.

Kysing Fjord er fuglebeskyttelsesområde og er udpeget for at beskytte sangsvane. Området er desuden vildtreservat.
Natura 2000 området har et areal på 336 ha hvoraf de 177 hektar er fjordområde.

Gudenåen

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000 området består af 2 habitatområder, et nordligt og et sydligt. Området ligger omkring vandskellet mellem Skjern Å- og Gudenåsystemerne.

I det nordlige område har Holtum Å sit udspring i Nedergård Skov. Den løber i en markant ådal mod nordvest og er en af landets vandrigeste åer, som indgår som en af de største i Skjern Å-systemet.

I det sydlige område udgør en meget stor grundvandstilstrømning starten på landets to største vandløb, nemlig Gudenåen og Skjern Å. Gudenåen løber mod sydøst i en flad dal, og mod nord løber Skjern Å gennem en mere smal, skarpt nedskåret dal og videre gennem Rørbæk Sø, der er formet af smeltevandet som et langstrakt, dybt bassin i dalbunden.

De 3 vandløbs udspring udgøres af en mosaik af kilder, småsøer og kærområder. Områderne er meget varierede og rummer artsrige naturområder, bl.a. med artsrig vegetation, insektfauna og forekomst af sjældne svampe- og plantearter.

Begge habitatområder ligger tæt på israndslinjen, og den sandede og næringsfattige jordbund er naturgrundlaget for heder, overdrev og store, flotte egekrat. Fremsivende kalkholdigt grundvand fra den underliggende moræne betinger udviklingen af rigkær og kalkrige kildevæld.

Det samlede areal er på 2.428 ha, hvoraf det nordlige område udgør 183 ha, og det sydlige område udgør 2.244 ha.

Gudenåen

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Området ligger mellem Tørring og Åle, hvor Gudenåen løber gennem et stort kærområde bestående af vidtstrakte tilvoksningsmoser, rørskove og ferske enge. Der findes enkelte eng- og kærområder med en artsrig flora. Ved store vandafstrømninger kan størstedelen af kærområdet blive oversvømmet. Området fungerer på den måde som en afstrømningsregulator for Gudenåen. Kærene har tidligere været udnyttet til tørvegravning, og der findes en del meget store vandfyldte tørvegrave. I perioder med oversvømmelse står gravene i forbindelse med hinanden. Det samlede areal er på ca. 1.060 ha.

Kystnær skov

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Området består af store, kystnære, kuperede skove afbrudt af dyrkede arealer i store herregårdslandskaber. Skovene er hovedsagelig bøgeskove, flere steder på plastisk ler langs kysterne, og de er opstået og bevaret omkring de store godser langs nordsiden af Vejle Fjord. Skovene gennemskæres af slugter med større og mindre vandløb. Foran de stejle kystskrænter findes der enkelte steder små arealer med hævet havbund og strandeng.

Det samlede areal er på ca. 2.556 ha.

Kildevæld i Lambækdal

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Natura 2000-området omfatter hele Kastbjerg Ådal, dalene omkring Østerkær Bæk, Gloudal Bæk og Kjellerup Sø samt kystskrænter og en lille del af Mariager Fjord. Kastbjerg Ådal er på lange strækninger meget bred og flad med udbredte eng- og mosearealer, mens den på andre strækninger er dybt nedskåret med markante ådalsskrænter. I den vestligste del af habitatområdet ligger den tørlagte sø, True Sø, der afvander mod vest til det tilgrænsende Natura 2000-område nr. 30.

Området rummer især store forekomster af rigkær, betydelige arealer med kildevæld, der bl.a. indeholder en bestand af blank seglmos, samt skovbevokset tørvemose. Ådalsskrænterne rummer bl.a. surt overdrev og stilkege-krat, og områdets vandløb er bl.a. levested for odder og bæklampret.

Det samlede areal af Natura 2000-området er på ca. 1.142 ha.

Molslaboratoriets arealer

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Mols Bjerge domineres af græsland og skov i et stærkt kuperet istidslandskab med markante bakkerygge og store dødishuller. En større del af Mols Bjerge er tilplantet med nåletræsplantager, som nu er under afvikling, så landskabsformerne igen bliver synlige og arealet med græssede overdrev udvides.

Neden for bakkerne ligger flade arealer med enge, kær og Bogens Sø, den eneste større sø i området. Endvidere indgår de flade kystarealer og havskrænten ud mod Ebeltoft Vig og den lavvandede, kystnære del af vigen.

Mols Bjerge har stor rekreativ værdi i kraft af sin størrelse, sit alsidige naturindhold og sine storslåede landskabsforhold. Af de nævnte årsager er Mols Bjerge i 2009 udpeget som nationalpark.

Det samlede areal er på ca. 2.930 ha, hvoraf 366 ha udgøres af hav.

Højmose

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Området domineres af de store naturområder Stenholt Mose/Stenholt Skov, Bølling Sø og Kompedal/Grathe Hede. Stenholt Mose indeholder rester af et tidligere meget stort højmosekompleks. Den tilbageværende uforstyrrede højmoseflade er blandt de største i Danmark. Stenholt Mose er bemærkelsesværdig ved at være dannet på et indsandeområde, hvorfor der ligger lave sandbakker spredt på højmosearealet. Tørvegravning foregik op til 1960'erne, og har efterladt en stor sø og afgravede moseflader. Stenholt Skov indeholder et af Jyllands største og bedst bevarede egekrat på ca. 100 ha. Kompedal er en af tre markante sydøst-nordvest gående smeltevandsdale i den flade Kompedal Plantage. Grathe Hede er sammen med Kompedal det eneste sted i plantagen, der ikke er plantet til med træer og ligger hen som klassiske, øde heder som de så ud før tilplantningen. Nutidens Bølling Sø er skabt gennem naturgenopretning af det store vådbundsområde mellem Engesvang og Kragelund. Søen er resultat af et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter, som blev gennemført over en længere årrække frem mod 2005.

Det samlede areal er på ca. 1427 ha, hvoraf 106 ha er skov.

Bjerre Skov skovbryn

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Natura 2000 området består af to adskilte og væsentlig forskellige skove. På nordsiden af Lysnetbakken mellem Vissing og Værum ligger Bjerre Skov på en jordbund, der overvejende består af plastisk ler. Bjerre Skov er fragmenteret, og består hovedsagelig af stævnede fugtige ellesumpe på plastisk ler i spredt mosaik med åbne græsgange og dyrkede marker. Bjerre Skov er en typisk parcelskov med mange ejere.

Et par km nordøst for Bjerre Skov ligger den mere sammenhængende Haslund Skov på plastisk ler, som de fleste steder er overlejret af moræneler, og hvor der også forekommer kalk. Moderne intensiv skovdrift har berørt dele af skoven, men især skrænterne langs skovens vandløb har karakter af urørt skov med væltede træer og henfaldne stammer.

Natura 2000-områdets samlede areal er 193 ha.

Bøg på kalk med tyndakset gøgeurt

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Natura 2000-området ligger i bunden af Kalø Vig omgivet af et bakkelandskab, der skråner mod vigen. Området består af de inderste, fladvandede dele af vigen og kysten, der præges af smalle sandstrande, afvekslende stenstrand, strandeng og tagrørsbevoksning samt klinter og kystskove. Landarealet er næsten udelukkende statsejet.

Skovene og Kalø Slotsruin har store rekreative værdier og området har et stort antal besøgende.

Natura 2000-området har et samlet areal på 753 ha, hvor af ca. 1/3 er hav

Kobberhage

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Havområdet ud for Kobberhage på Djurslands østkyst udgør den overvejende del af habitatområdet. Landarealet, der kun udgør en mindre del af området, består af havskrænten og et smalt marint forland.

Havområdet er op til 8 m dybt og er eksponeret for vind, bølger og strøm, og der er stor vandudskiftning. Havbunden er i store områder rig på sten og er bevokset med en veludviklet og artsrig vegetation, som kun findes få steder langs Østjyllands kyst. Ligeledes er bundfaunasamfundet et af de mest artsrige, der er fundet i Østjylland.

På landsiden giver højtliggende kalk, som kun overlejres af en tynd moræne kombineret med en ringe nedbørsmængde, gode muligheder for udvikling af steppeagtige, artsrige plantesamfund med flere karakteristiske arter, som er tilknyttet kalkrig jordbund.

Områdets areal er på 792 ha, hvor af 740 ha er hav.

Lillering Skov

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området består af to separate dele med Lillering Skov og Tåstrup Mose i den nordlige del og Tåstrup Sø og den fredede Stjær Stenskov i den sydlige del.

Skovene Lillering Skov og Stjær Stenskov ligger dels på småkuperet dødislandskab, dels på siderne af Århus tunneldal, mens Tåstrup Mose og Sø ligger i bunden af tunneldalen. Skovene domineres af bøg på muld.

Områdets samlede areal er på ca.135 ha.

Årslev Engsø

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Århus Ådal er en tunneldal, der blev dannet under sidste istid af strømmende smeltevand under det daværende isdække. Efter isafsmeltningen blev ådalen omdannet til en smal, lavvandet brakvandsfjord, der strakte sig fra Kattegat ind gennem dalen til Skibby. Efterfølgende landhævning dannede Brabrand Sø.

Efter længere tids forarbejde blev Årslev Engsø i marts 2003 sat under vand. Formålet med projektet er at nedsætte belastningen med næringsstoffer til Brabrand Sø og Århus Bugt, at tilføre området en større naturmæssig variation og at forbedre de rekreative forhold i området. Årslev Engsø er i dag en ca. 100 ha stor, lavvandet sø med en maksimal dybde på omkring 1,25 meter.

Brabrand Sø og Årslev Engsø har et rigt fugleliv og store rekreative værdier med mange besøgende.

Natura 2000-områdets samlede areal er på 521 ha og over halvdelen udgøres af de to store søer.

Fløjstrup Skov

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Området rummer typisk udviklede østjyske bøgeskovsnaturtyper, elle- og askeskov samt enkelte større, langvarigt lysåbne områder med overdrevs- og kærnatur. Langs kysten står højskoven helt ud til havskrænten, der nogle steder er præget af skred. Vandløbet Giber Å ligger på strækningen med naturlig stenbund og uregulereret - bortset fra opstemningen ved vandmøllen Skovmøllen.

Bøg på muld er den mest dominerende naturtype i området, men der er også mindre forekomster af bøg på kalk og mange små elle- og askeskove.

Området har et samlet areal på 520 ha og er primært kommunalt ejet.

Sumpvindelsnegl

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

  

Om området

Området er en snæver, skarpt skåret ådal med smalle enge og kær omkring Bygholm Å. Ådalsskrænterne er meget stejle og veludviklede, og de indeholder overdrev, som har en lang græsningshistorie uden dyrkning eller tilplantning, da de i århundreder har været områdets udmarker. Bygholm Å har af samme årsag kun været moderat reguleret, hvilket giver ådalen et oprindeligt præg. Ådalen er landskabeligt storslået.

Det samlede areal er på 52 ha.

Jylland NordJylland ØstJylland VestJylland SydFynSjælland SydSjælland Nord og Bornholm