Fyn

Plandokumenter for Natura 2000-områderne på Fyn.

N107 Fyns Hoved. Kystklint

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000 området har et areal på ca. 2.196 ha, hvoraf ca. 1.962 ha består af hav. Området ligger på den nordlige del af halvøen Hindsholm og består af de kystnære dele af farvandet omkring Fyns Hoved, stenrevsområdet Lillegrund samt de to beskyttede lavvandede kystlaguner Lillestrand og Fællesstrand med de mange øer og halvøer. Her findes havskabte landskabsformer med klinter, krumodder, tanger, drej, strandvolde, strandenge og strandsøer. På grund af landhævningen findes her også bevarede kystskrænter længere inde i landet. Havområdet omkring Fyns Hoved er stærkt eksponeret og kysterosionen er betydelig, der er derfor store forekomster af sten på lavt vand langs Fyns Hoveds kyster. De mange nuværende og tidligere øer indeholder relativt store kalkoverdrev

 

N108 Æbelø. Udskridning

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000 området har et areal på 12.770 ha, hvoraf ca. 9.829 består af hav. Æbelø, Dræet og Ejlinge er dannet som morænebakker under sidste istid. Ved havets aflejringer dannes stadig nye øer og på læsiden af øerne dannes krumodder og strandvolde. Nordkysten af Fyn har været en fliget kyst med en vrimmel af øer og fjorde, men i slutningen af forrige århundrede blev flere af øerne forbundet med diger og de bagvedliggende områder blev afvandet og opdyrket. Nogle af de inddæmmede arealer henligger dog som strandenge, ferske enge og moser.

Havområdet udgøres af vidstrakte lavvandede sandflader, stenrev, dybe sedimentationsbassiner, samt en række strandsøer og kystlaguner, hvoraf den lavvandede Nærå Strand er den største i området. En stor del af de lavvandede flader er blotlagte ved ebbe. Området har således en stor variation af naturtyper og er blandt andet et vigtigt raste- og fourageringsområde for ande- og vadefugle, samt yngleområde for flere fuglearter. 
Natura 2000 området ligger indenfor vandplanområderne Odense Fjord og Lillebælt.

N109. Romsø. Klint

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000 området har et areal på ca. 4.275 ha, hvoraf 4.079 ha består af havområdet mellem Romsø og Hindsholm.

Havområdet er stærkt påvirket af vind, strøm og bølgepåvirkninger, og kysterosionen er tydelig både på Hindsholm og Romsø. Der findes således store forekomster af sten på lavt vand. På dybere vand findes stadig forekomster af sten, selvom en stor del af disse tidligere er blevet fjernet ved stenfiskeri. Ud for Romsøs sydvestlige spids findes det markante stenrev ”Vestrev”

Hovedparten af Romsø består af moræneaflejringer fra sidste istid, og dens kyster domineres af stejle klinter og stenstrande. Øen har en stor variation af naturtyper. Den sydvestlige del består af det store strandengsområde Maden, der er dannet ved marine aflejringer. Den centrale del af øen består af skov, som omgives af overdrev, og hele øen afgræsses af dådyr.

Den vestlige del af Natura 2000 området er et smalt stykke land langs Hindholms kyst.

 

N110. Odense Fjord, Stige Ø

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området er på ca. 5.301 ha, hvoraf ca. 4.222 ha er hav. Området består af den vestlige del af Odense Fjord, afgrænset mod øst af en linje mellem Lindøværftet og spidsen af Enebærodde. Fjorden blev dannet under sidste istid som en smeltevandsslette. Den oprindelige fjord strakte sig langt mod vest, men alle de lavvandede dele mod vest blev inddiget, afvandet og opdyrket. I området omkring Ølundgård er der genskabt store søer og strandenge. Mod nord afgrænses fjorden af Enebærodde, som er Fyns eneste større hedeområde.

Den inderste del af Odense Fjord, Seden Strand er en lavvandet bugt med en middeldybde på mindre end 1 meter. Yderfjorden er også lavvandet, men dog med en middeldybde på 2,7 meter. En smal sejlrende vedligeholdes fra Odense havn og ud gennem fjorden. Flere småøer er opstået ved oplæg af fyld fra oprensninger af sejlrenden.

Der er to beboede øer og ca. 25 små holme i fjorden.

N111 Røjle Klint. Slugt i skov.

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området ligger på Nordvestfyn ud til Lillebælt og har et areal på ca. 174 ha. Området består hovedsagelig af skov og agerjord, men indeholder desuden flere arealmæssigt små, lysåbne habitatnaturtyper som fx kalkoverdrev, kildevæld og rigkær.

Områdets jordbund består af plastisk ler, hvilket præger kystlandskabet. Der er således stejle skrænter, kløfter og skred mod kysten.

N112 Lillebælt. Emtekær

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området er på ca. 36.093 ha, hvoraf ca. 28.410 ha er hav, og ca. 373 ha er søer. Området omfatter Lillebælt fra Jylland til Fyn og fra Stenderup Skovene i nord til Halk Nor i syd. Lillebælt er et særpræget havområde med lave og dybe områder, som mod nord indsnævres til en flodlignende rende med op til 80 meters dybde. Stærk strøm udsætter kysterne for erosion og materialet aflejres andre steder som krumodder og strandvolde.

Der er 3 større beboede øer og 7 holme. Karakteristisk for området er de mange store og små kystlaguner, der er værdifulde levesteder for bundfauna- og flora, samt betydningsfulde overvintrings- og yngleområder for fugle.  Langs kysten og på øerne er der især store strandenge, overdrev og skove.

N113 Urup Dam. Mygblomst

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området dækker et areal på ca. 102 ha. Området ligger i to 2 parallelle dalsystemer nord for Langeskov på Fyn. Af udpegningsgrundlaget kan fremhæves de meget artsrige rigkær, som er voksested for mygblomst og flere andre arter af orkideer. Området rummer desuden forekomster af avneknippemose og store arealer med elle- og askesump.

N114 Odense Å. Brudelys

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området har et areal på ca. 721 ha. Det omfatter hovedparten af Fyns største vandløb, Odense Å, fra Arreskov Sø til Åsum, store dele af de betydende tilløb Lindved Å, Hågerup Å og Sallinge Å, samt nedre dele af visse mindre tilløb. Natura 2000 området er hovedsagelig snævert afgrænset til vandløbene. Kun omkring Odense Å er nogle af de vandløbsnære arealer medtaget, blandt andet ved Verninge.

Vandløbene rummer et alsidigt dyreliv i form af bl.a. tykskallet malermusling, pigsmerling, havlampret, bæklampret og odder. De omgivende naturarealer rummer store forekomster af især kildevæld, rigkær og elle- og askeskove, der har et forholdsvis rigt og alsidigt plante- og dyreliv, herunder med forekomst af bl.a sumpvindelsnegl og skæv vindelsnegl

N115 Østerø Sø. Fyrtårne

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området "Østerø Sø" er på ca. 56 ha, hvoraf ca. 25 ha består ag lagune. Området ligger yderst på Knudshovedhalvøen i Storebælt. Området består af marint forland, som er dannet efter sidste istid. Med tiden er der ved havets sedimentaflejringer dannet et vinkelforland, som har afsnøret kystlagunen Østerø Sø. Kystlagunen er omgivet af strandenge, vandhuller, strandvolde, surt overdrev og skov.

N116. Centrale Storebælt. Edderfugle

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området ligger mellem Fyn og Sjælland og har et areal på ca. 63.198 ha, hvoraf ca. 62.940 ha er hav. I havet findes der især på lavt vand store forekomster af sten og muslingebanker. Forholdene i vandmasserne er meget dynamiske, som følge af mødet mellem salt vand fra Kattegat og ferskere vand fra Østersøen. 
Øerne Sprogø og Vresen, samt de mange tilstødende stenrev udgør en fortsættelse af det nord-syd-gående bakkestrøg, der løber gennem Langeland og videre i en bue fra Lohals til Korsør. Sprogø er en moræneknold, der efter anlæggelsen af Storebæltsbroen er ændret meget. Vresen var oprindelig en bakkeø, men er ved erosion og aflejringer omdannet til en lav ø bestående af strandvolde og sand. Lejsø-området er opstået ved materialevandring, der har dannet en lagune og strandeng, som er omkranset strandvolde. Havområdet med øer og tilstødende strandenge og strandvolde er ynglested for terner og udgør et vigtigt rasteområde for især edderfugl og rummer en stor forekomst af marsvin

N117 Kajbjerg Skov. Kyst

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Kajbjerg Skov ligger på Østfyn ud til Storebæltskysten. Området har et areal på ca. 296 ha og består hovedsagelig af skov domineret af løvtræbevoksninger, som stedvis har en artsrig bundflora. Langs med kysten er der mindre arealer med surt overdrev og strandvolde samt småsøer, der er levested for stor vandsalamander.

N118. Tarup og Klintholm

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000 området har et areal på ca. 46 ha. Området består af 2 adskilte, kystnære arealer. Det nordlige område ved Tårup Strand består af en campingplads med 5 vandhuller. Den sydlige del af området ved Klintholm er et tidligere indvindingsområde for kalk – Klintholm Kalkgrave. Som det eneste sted på Fyn kommer Danien-kalken helt op i jordoverfladen. Kalkgravningen har efterladt en række rentvandede og kalkrige søer. Her findes søtyperne næringsrig sø og kransnålalge-sø. Søerne er vigtige levesteder for klokkefrø og stor vandsalamander.

Forskellige myndigheder har gennem årene etableret en del mindre ynglevandhuller til klokkefrø. Tilbageblevne kalkdepoter og det beskedne tilbageblevne areal med det oprindelige terræn har udviklet sig til kalkoverdrev med en artsrig vegetation. Området afgrænses mod vest af et stort affaldsdepot.

N119 Storelung

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området ligger umiddelbart nordøst for Nr. Broby på Midtfyn og har et areal på ca. 54 ha. Storelung er en aktiv / nedbrudt højmose, som ligger omgivet af landbrugsland. Den er præget af tidligere tørvegravninger, og der ses rester af de gamle tørvegrave og dræningskanaler. Bl.a. forløber der en N-S gående kanal igennem mosen, og mosen omgives desuden af en ringkanal. Storelung har centralt en stor åben moseflade, og tørvelaget har stedvis en tykkelse på op til 3,5 m. Vegetationen er i store dele af lokaliteten identisk med en typisk aktiv højmosevegetation med dominans af tørvemosser (sphagnum). Andre dele af mosen domineres af blåtop eller er vokset til med dun-birk eller pil. Gennemførelse af flere LIFE-projekter har resulteret i en stærkt forbedret hydrologi i Storelung og en mere lysåben højmose.

N120 Brahetrolleborg. Nørresø

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000 området har et areal på ca. 2.445 ha, hvoraf ca. 173 ha består af søer. Området udgør en del af det centralfynske dødislandskab med mange små afløbsløse lavninger.

Området domineres af godset Brahetrolleborg med dets udstrakte løv- og nåleskove med meget store forekomster af især bøg på muld. Området rummer desuden de to store søer Brændegård Sø og Nørresø. Ved Brændegård Sø ligger højmosen Nybo Mose.

Området er levested for blandt andet havørn og skarv og er rasteområde for knarand og skeand.

N121 Arreskov Sø. Maj-gøgeurt

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området har et areal på ca. 702 ha. Området ligger lige nord for Svanninge Bakker på Sydfyn, og domineres af Fyns største sø, Arreskov Sø, på ca. 315 ha. Søen er dannet under sidste istid som et dødis-område. Der er flere små søer og vandløb i området, hvortil der er knyttet væsentlige biologiske interesser.

Specielt mod nord og vest omgives Arreskov Sø af udbredte enge, rigkær, elle- og askeskove samt skovbevoksede tørvemoser. Nærmest søen er disse enge og moser opstået på gammel søbund, idet vandstanden i Arreskov Sø er sænket ca. 1 meter siden 1924-25.

N122 Store Øresø. Sortesø

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området har et areal på ca. 23 ha. Området består af fire separate arealer i et skovrigt område af "De fynske Alper" tæt på Fåborg. Området er et randmorænelandskab som er præget af en næringsfattig jordbund.

Den brunvandede Sortesø er en lille, forholdsvis dyb sø med et areal på ca. 1,2 ha. Store Øresø er en lavvandet sø med et areal på ca. 6,4 ha. Iglesø og Familielung udgør små moser af hængesæk-typen, der er udviklet fra søer.

N123 Bøjden Nor. Klyde

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000 området har et areal på ca. 115 ha. Bøjden Nor ligger på halvøen Horneland på i det sydvestlige Fyn. Noret adskilles fra Lillebælt af lave strandvolde og afgrænses mod land af enge såvel som kratklædte klinter. Noret er et ca. 36 ha stort lavvandet vandområde, delt i en nordlig og en sydlig del af en vejdæmning til Bøjden Færgehavn. Vandområdet er overvejende mindre end 1 meter dybt og har en saltholdighed på 8 - 16 promille.  Noret har tidligere været en lavvandet bugt, men marine aflejringer i form af strandvolde har efterhånden helt afskåret forbindelsen mellem noret og havet. Kun i forbindelse med kraftigt højvande og blæst skyller havvandet ind over strandvoldene. Bag strandvoldene aflejres fint materiale, hvorpå der er udviklet en forholdsvis artsrig strandengsvegetation. Bøjden Nor er et vigtigt rast- og yngleområde for bl.a. klyde, havterne og bjergand.

N124. Maden på Helnæs. Toppen

 

Natura 2000plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000 området har et areal på ca. 2.136 ha, hvoraf ca. 1.710 ha består af hav og ca. 426 ha er land.

På land domineres Natura 2000-området af den ca. 3 km 2 store Maden, som er et tidligere havområde, der nu er inddæmmet og afvandes via kanaler og pumpe. Den vestlige del af Maden består af et stort strandvoldssystem med strandenge og næringsfattige søer i lavningerne. Maden indeholder desuden store forekomster af rigkær, tidvis våd eng, surt overdrev og kalkoverdrev. Den nordlige del af Natura 2000 området består af Bobakkerne, der har stejle kystskrænter og en markant ås – Halen, hvor der stor forekomst af især kalkoverdrev. Længst mod nord ligger Feddet, som rummer Fyns største klithede og store arealer med grågrøn klit.

Havområdet er mindre end 20 m dybt og strækker sig i hele Helnæs længde fra Halen i nord til det sydligste punkt på Helnæs. En lavvandet bugt følger kyststrækningen fra Halen til Lindehoved. Et stenrev strækker sig fra ca. 2 til 6 m vanddybde i bugten, mens det går helt ind til kysten ved Lindehoved og syd herfor. Sedimentet er sandet skiftende til mere siltet på dybere vand.

N125. Vestlige del af Avernakø. Kreaturer ved vandhul

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området har et areal på ca. 146 ha, hvor af ca. 15 ha er kystlagune. Området består overvejende af agerjord, strandeng og strandsøer. Den nordvestlige del af området består af en mosaik af strandenge og strandsøer dannet ved, at havet i tidens løb har aflejret sand, sten og grus i et system af strandvolde, som efterhånden har afsnøret dele af havet. De to største strandsøer er Hovedsø og Skanodde Sø. Bag strandvoldene aflejres fint materiale, og her ses udbredte strandenge.

Den sydøstlige del af området er landbrugsland med flere mindre vandhuller. Vandhullerne er vigtige ynglesteder for klokkefrø og stor vandsalamander.

N127 Sydfynske Øhav. Monnet

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området er på ca. 45.273 ha, hvoraf ca. 37.118 består af hav. Området består af de centrale dele af øhavet fra Skarø i nord til Sydlangeland, Ærø og Marstal Bugt i syd. Havområdet i selve øhavet er meget lavvandet med enkelte dybe render og bassiner, Marstal Bugt er en del af den åbne Østersø.

Der er indenfor området 5 beboede småøer (uden fast forbindelse) og ca. 30 større og mindre holme. I kystområderne på mange af de mindre øer, Langeland og Ærø er der store strandenge og mange lagunesøer (nor), hvoraf dog en større del er inddæmmet og afvandet.

Der er foretaget naturgenopretning af Nørreballe Nor i sammenhæng med Tryggelev Nor samt af områder på sydspidsen af Langeland.

Øhavet rummer meget store forekomster af naturtyperne bugter og vige, sandflader blotlagt ved ebbe, avneknippemose, flerårig vegetation på stenede strande, kystklinter, enårig strandengsvegetation og strandeng. Området indeholder vigtige levesteder for en lang række yngle- og trækfugle samt klokkefrø og stor vandsalamander.

 

N240. Svanninge Bakker

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området har et areal på ca. 193 ha. Svanninge Bakker udgør en del af De fynske Alper. Landskabet blev dannet i slutningen af den sidste istid. Efterfølgende har smeltevand og nedbør skåret dybe kløfter i bakkerne. Svanninge Bakker rummer nogle af de største fynske forekomster med naturtypen surt overdrev. Frem til slutningen af 1800-tallet henlå området som hede, overdrev og ekstensivt dyrkede marker. Tilplantning ændrede store arealer til nåleskovsplantager, men i de senere år er der ryddet store arealer med henblik på at genskabe surt overdrev. Området indeholder en artsrig insektfaune, og har forekomst af flere kildevæld samt enkelte vandhuller og rigkær. I den nordvestlige del af Natura 2000-området ligger Svanninge Nørremark, hvor der findes overdrev og vandhuller.

N241. Rødme Svinehaver. Guldblomme

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000 området har et areal på ca. 49 ha og udgør en del af Egebjerg Bakker, der er dannet som en randmoræne af Nordøstisen under den sidste istid. Den centrale del af Natura 2000 området består af Svinehaverne, der er et ca. 7 ha stort surt overdrev. Svinehaverne er et af de største og det bedst udviklede overdrev på Fyn. Der er tale om et biologisk og kulturhistorisk meget interessant område, som har været udnyttet til græsning igennem århundreder. På udskiftningskortet fra 1798 er området vist med lyngsignatur, og det har før udskiftningen antagelig udgjort en del af et større fælles græsningsareal for den nærliggende landsby Rødme. Hovedparten af det øvrige areal består af permanent afgræsset agerjord, der er under udvikling mod overdrev.

N242. Thurø Rev. Luftfoto

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000 området har et areal på ca. 163 ha. Området består af den sydøstlige del af Thurø, samt det nærmeste havområde (ca. 128 ha) med den undersøiske del af Thurø Rev. Området er dannet som et vinkelforland, hvor havet har aflejret materiale langs både syd- og østkysten. Igennem flere hundrede år har havet aflejret strandvolde udenpå hinanden, og i læ af strandvoldene er der dannet en veludviklet strandeng med tidevandsrender og flere strandsøer. Myretuer og store sten i jordoverfladen vidner om et meget gammelt græsningsareal.

""

 

Natura 2000-plan

Strategisk Miljøvurdering

Revideret basisanalyse

 

Om området

Natura 2000-området er på ca. 391 ha. Området ligger ved Lohals på Nordlangeland, og rummer store arealer med bøg på muld, forekomster af egeblandskov med veludviklede skovbryn på Langelands vestkyst. På mindre arealer findes elle- og askeskov, overdrev og strandvolde. Området er levested for bredøret flagermus

Jylland NordJylland ØstJylland VestJylland SydFynSjælland SydSjælland Nord og Bornholm