Natura 2000-planlægning

2022-2027

Miljøstyrelsen er startet på at udarbejde plandokumenter til den kommende Natura 2000-planlægnings periode (2022-2027). Første trin er udarbejdelse af basisanalyser. Disse udkom 11. juni 2020. Næste trin er opstart på dialogfasen og udarbejdelse af planforslag for hvert enkelt Natura 2000-område.

Plandokumenter for perioden 2022-2027 kan findes under relevante landsdel herunder.

Proces og tidsplan

I nedenstående rullemenu kan du læse nærmere om de enkelte faser i forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000-planer. Det er også her du kan se relaterede dokumenter og henvisninger.

Basisanalyserne for perioden 2022-2027 udkom d. 11. juni 2020. 

Miljøstyrelsen har udarbejdet en basisanalyse for perioden 2022-2027 for hvert af de 257 Natura 2000-områder. Basisanalyserne blev offentliggjort d. 11. juni 2020. I basisanalysen beskrives data indsamlet i det enkelte område, og tilstanden samt de foreløbige trusler vurderes. Basisanalyserne er første trin i planlægningen og danner grundlaget for dialog om de kommende planer og for udarbejdelse af planforslag.

Basisanalysen er udarbejdet ud fra nationalt indsamlede og kvalitetssikrede data, fra det nationale overvågningsprogram for vand og natur - NOVANA. Data er offentliggjort i nationale overvågningsrapporter og/eller i Danmarks Miljøportal eller MiljøGIS.

Basisanalysernes indholder primært en faktuel præsentation af data om det aktuelle Natura 2000-område og indeholder således:

  • Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som området er udpeget for at beskytte.
  • Vurdering af naturtilstanden og en foreløbig vurdering af konkrete trusler.
  • En oversigt over gennemførte indsatser i området.
  • Et resumé, som på kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og tilstanden

Basisanalyserne er skrevet ud fra det forslag til opdateret udpegningsgrundlag, der har været i høring. Se mere om opdatering af Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

Dialogfasen opstartes i efteråret 2020. Der holdes en række regionale møder for hhv. særligt berørte lodsejere og organisationer, foreninger og nationalparkbestyrelser. Ud over de regionale møder forventer Miljøstyrelsen, at holde regionale markvandringer i løbet af foråret 2021.

Læs mere om dialogfasen.

I løbet af 2020-2021 udarbejder Miljøstyrelsen udkast til Natura 2000-planer. Udkast til Natura 2000-planer sendes i høring senest 1 år efter at basisanalyserne blev offentliggjort. Natura 2000-planene er forsinket og forventes at blive offentliggjort november 2021.

Samtidig med at udkast til Natura 2000-planerne sendes i høring så offentliggøres de endelige, opdaterede basisanalyser ligeledes.  

- Afventer beskrivelse -

Spørgsmål og svar

FAQ

Kontakt Miljøstyrelsesn Informationscenter
Mail: Obfuscated EmailTlf. 7254 4466 (man-tors kl. 9.30-16, fre kl. 9.30-15)