Natura 2000-planlægning

2022-2027

Miljøstyrelsen har udarbejdet basisanalyser for de 257 Natura 2000-områder. Basisanalyserne er første trin i Natura 2000-planlægningen perioden 2022-2027. Basisanalyserne indeholder primært en faktuel præsentation af tilstanden og udvikling af det enkelte Natura 2000-område.

Basisanalyser for perioden 2022-2027 kan findes under relevante landsdel herunder.

Basisanalyser 2022-2027

Miljøstyrelsen har udarbejdet en basisanalyse for perioden 2022-2027 for hvert af de 257 Natura 2000-områder. I basisanalysen beskrives data indsamlet i det enkelte område, og tilstanden samt de foreløbige trusler vurderes. Basisanalyserne er første trin i planlægningen og danner grundlaget for dialog om de kommende planer og for udarbejdelse af planforslag.

Basisanalysen er udarbejdet ud fra nationalt indsamlede og kvalitetssikrede data, fra det nationale overvågningsprogram for vand og natur - NOVANA. Data er offentliggjort i nationale overvågningsrapporter og/eller i Danmarks Miljøportal eller MiljøGIS.

Basisanalysernes indholder primært en faktuel præsentation af data om det aktuelle Natura 2000-område og indeholder således:

  • Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som området er udpeget for at beskytte.
  • Vurdering af naturtilstanden og en foreløbig vurdering af konkrete trusler.
  • En oversigt over gennemførte indsatser i området.
  • Et resumé, som på kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og tilstanden

Basisanalyserne er skrevet ud fra det forslag til opdateret udpegningsgrundlag, der har været i høring. Se mere om opdatering af Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

Spørgsmål og svar

Kontakt Miljøstyrelsesn Informationscenter på  eller på tlf. nr. 72 54 44 66 (man - tors kl. 9.30 - 16.00 og fre kl. 9.30 - 15.00)

FAQ