Natura 2000-planlægning

2022-2027

Natura 2000-planerne er tilsammen en plan for, hvordan Danmark sikrer fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2000-områderne. Der er udarbejdet udkast til naturplaner for 257 naturområder.

Miljøstyrelsen har udarbejdet udkast til 257 Natura 2000-planer for den kommende periode 2022-2027. Hver Natura 2000-plan indeholder langsigtede målsætninger for naturen i området og indsatser, der skal gennemføres i planperioden (2022-27). Miljøstyrelsen har desuden udarbejdet en Strategisk Miljøvurdering (SMV) for hvert udkast til Natura 2000-plan, derudover har Miljøstyrelsen gennemgået og opdateret basisanalyserne efter behov.

Udkast til Natura 2000-planer og tilhørende Strategiske Miljøvurderinger har været i høring i perioden 21. februar til 25. maj 2022.

Efter høringen behandles de indkomne høringssvar, hvorefter den endelige version af Natura 2000-planerne udsendes. Den Strategiske Miljøvurdering er et endeligt dokument og opdateres kun, hvis der er større ændringer til Natura 2000-planerne.

Offentlig høring

Udkast til Natura 2000-planerne har været i offentlig høring i perioden 21. februar til 25. maj 2022.

Høringsbrev

Spørgsmål og svar

Miljøstyrelsens Informationscenter

Mail: Obfuscated Email

Tlf. 7254 4466
(man-tors kl. 9.30-16, fre kl. 9.30-15)

Natura 2000-planerne 2022-2027 har overordnet fokus på:

  • Mere naturlige processer og naturens robusthed
  • Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
  • Bekæmpe invasive arter

Plandokumenter for perioden 2022-2027 omfatter pt. udkast til Natura 2000-planer, Strategiske Miljøvurderinger og reviderede basisanalyser. Dokumenterne kan findes under relevante landsdele herunder.

Proces og tidsplan

I nedenstående rullemenu kan du læse nærmere om de enkelte faser i forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000-planer. Her kan du også se relaterede dokumenter og henvisninger.

Basisanalyserne for perioden 2022-2027 udkom d. 11. juni 2020. D. 21. februar 2022 udkom den reviderede version af basisanalyserne, parallelt med offentliggørelse af forslag til Natura 2000-planer.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en basisanalyse for hvert af de 257 Natura 2000-områder for perioden 2022-2027. Basisanalyserne blev offentliggjort d. 11. juni 2020. I basisanalyserne beskrives data indsamlet i de enkelte områder, tilstanden og de foreløbige trusler vurderes. Basisanalyserne er første trin i planlægningen og danner grundlaget for dialog om de kommende planer og for udarbejdelse af Natura 2000-planforslag.

Basisanalysen er udarbejdet ud fra nationalt indsamlede og kvalitetssikrede data fra det nationale overvågningsprogram for vand og natur - NOVANA. Data er offentliggjort i nationale overvågningsrapporter og/eller i Danmarks Miljøportal eller MiljøGIS.

Basisanalysernes indeholder en faktuel præsentation af data fra det aktuelle Natura 2000-område og indeholder således:

  • Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som området er udpeget for at beskytte.
  • Vurdering af naturtilstanden og en foreløbig vurdering af konkrete trusler.
  • En oversigt over gennemførte indsatser i området.
  • Et resumé, som på kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og tilstanden

Basisanalyserne er oprindeligt udarbejdet ud fra det forslag til opdateret udpegningsgrundlag, der har været i høring. Se mere om opdatering af Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

D. 21. februar 2022 udkom de reviderede basisanalyser. Basisanalyserne er revideret efter behov bl.a. baggrund af indkomne bemærkninger og resultatet af processen med opdatering af udpegningsgrundlaget.

Dialogfasen blev påbegyndt i efteråret 2020. Der blev holdt en række regionale møder for hhv. særligt berørte lodsejere og organisationer, foreninger og nationalparkbestyrelser.

Læs mere om dialogfasen.

I løbet af 2020-2021 har Miljøstyrelsen udarbejdet et udkast til Natura 2000-planer og tilhørende SMV'er. Udkast til Natura 2000-planer sendes i høring i 12 uger. Udkastet til Natura 2000-planer skulle være sendt i høring senest 1 år efter at basisanalyserne blev offentliggjort. Udkastet har dog været forsinket.

Samtidig med at udkast til Natura 2000-planer og SMV'er sendes i høring så er de reviderede basisanalyser ligeledes offentliggjort. 

Udkast til Natura 2000-planer har været i offentlig høring i 12 uger. Efter høringen er afsluttet behandler Miljøstyrelsen de indkomne høringssvar. Det forventes at behandlingen af indkomne høringsvar vil vare i ca. 6 måneder.

Efter behandling af indkomne høringssvar udsendes de reviderede Natura 2000-planer med tilhørende høringsnotater. For den Strategiske Miljøvurderinger, vil der, på baggrund af de indkomne høringssvar, blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, hvori det vurderes, om de indkomne høringssvar har givet anledning til rettelser i Natura 2000-planerne.

På baggrund af de endelige Natura 2000-planer skal der udarbejde Natura 2000-handleplaner. Natura 2000-handleplanerne udarbejdes af kommuner og Miljøstyrelsen, med input fra offentlige lodsejere. 

Statslige naturplaner er omfattet af miljøvurderingsreglerne (jf. LBK nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer). Miljøstyrelsen har derfor udarbejdet en strategisk miljøvurdering af Natura 2000-planen for de i alt 257 udpegede Natura 2000-områder i Danmark.

Afgræsning af miljørapporten

Forud for den endelige miljøvurdering af en plan, afgrænses indholdet af miljørapporten for planen.
Forslag til afgrænsning af den strategiske miljøvurdering for 3. generations Natura 2000-planer har, jf. miljøvurderingslovens § 32, været sendt i høring hos berørte myndigheder i efteråret 2021. Afgrænsningen har ligeledes været sendt i Espoo-høring hos nabolandene Tyskland, Holland, Norge og Sverige.

Miljøstyrelsen har i forbindelse med den nationale høringen om afgrænsning af den strategiske miljøvurdering, modtaget tre høringsvar.

Se resume af høringssvar og Miljøstyrelsens svar på disse.

Offentliggørelse af de endelige miljørapporter

Af vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter fremgår det, at høringsfasen af selve miljørapporten (den Strategiske Miljøvurdering) involverer både offentligheden, de berørte myndigheder samt eventuelle berørte nabostater. Høringen finder sted således, at involverede parter får lejlighed til at udtale sig om planforslaget på grundlag af miljørapporten. Miljørapporten er på dette tidspunkt ikke et udkast men et færdigt dokument i modsætning til plan-/programforslaget, som den ledsager. Miljørapporten er altså at betragte som færdig, når den sendes ud samtidig med høringen af planforslaget. Det er planforslaget (udkast til Natura 2000-planer), der sendes i høring.

Hvis der i forbindelse med høringen viser sig behov for at foretage ændringer i miljørapporten, kan det betyde, at såvel miljørapport som planforslag skal sendes i fornyet høring. Det er dog muligt at foretage ændringer i Natura 2000-planerne på baggrund af indkomne høringssvar i høringsperioden uden at ændre miljørapporten, så længe dette er inden for rammerne af denne rapport.

Sammenfattende redegørelse

Når offentlighedsfasen og høringen af de berørte myndigheder er afsluttet, udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Af den sammenfattende redegørelse skal bl.a. fremgå, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne og hvordan evt. udtalelser i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse offentliggøres i forbindelse med Natura 2000-planernes endelige vedtagelse.