Relevant lovgivning

Kravene til Natura 2000-planlægningen, herunder høringen, er fastsat i miljømålsloven. Loven bestemmer desuden, at den vedtagne Natura 2000-plan er bindende for myndighederne ved udøvelsen af deres beføjelser. 

Læs miljømålsloven her

Naturbeskyttelsesloven indeholder bl.a. regler om kommunalbestyrelsens gennemførelse af Natura 2000-planerne. 

Læs naturbeskyttelsesloven her

Efter offentliggørelse af endelige planer er det stadig muligt at klage.

Læs klagevejledningen her

Målbekendtgørelsen, som er udstedt med hjemmel i miljømålsloven, fastsætter regler for, hvordan man vurderer tilstanden for de beskyttede naturtyper og levestederne for de beskyttede arter. Handleplanbekendtgørelsen fastsætter regler om kommunernes udarbejdelse af de handleplaner, som fastsætter gennemførelsen af den del af indsatserne i Natura 2000-planen, som kommunerne er ansvarlige for.

Læs den reviderede bekendtgørelse om Natura 2000-handleplaner her

Læs vejledningen om de kommunale handleplaner til opfølgning af Natura 2000-planerne her

Læs den reviderede målbekendtgørelse her