Kortgrundlag for Natura 2000-planerne 2016-21

Naturstyrelsen har opdateret det kort, som ligger til grund for planerne. Opdateringen er af begrænset omfang, og er sket på baggrund af modtagne høringssvar og fejl, som styrelsen selv har konstateret.

Det kort, som findes her  er bundet til Natura 2000-planerne 2016-21, og vil ikke løbende blive opdateret. Kortet rummer habitatnaturtyper og artslevesteder indenfor Natura 2000-områderne, der er kortlagt i perioden 2010-13, og som sanner datagrundlaget for planerne. For de terrestriske naturtyper gælder, at der i videst muligt omfang er taget hensyn til, at den enkelte forekomst skal være beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §§ 3 eller 8. Derfor fremgår isolerede og mindre forekomster ikke. 

Andre Natura 2000-kort findes her , og der er f.eks. kort, som viser, hvor i Natura 2000-områderne, der kan søges tilskud efter de særlige landdistriktordninger til Natura 2000 og kortlagt habitatnatur, der er omfattet af husdyrgodkendelsenslovens kategori 1. Disse kort opdateres ved ændrede regler eller nye data.