Natura 2000-skovhandleplaner

Skovhandleplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer.

Skovhandleplanerne udstikker rammerne for beskyttelsen af skovene i Natura 2000-områderne. Målet er at beskytte de særligt udpegede arter og naturtyper, der findes i skovene.

Med skovhandleplanerne skal ti forskellige skovnaturtyper beskyttes. Der drejer sig bl.a. om en række bøge- og egeskove samt to ”våde” skovtyper: skovbevokset tørvemose og elle- og askeskov.

I nogle områder vil der også være behov for en særlig indsats for en række dyre- og plantearter. F.eks. kræver den sjældne bille, eremit, at gamle, solbeskinnede løvtræer fyldt med sprækker og huller bliver bevaret.

Læs mere om de særligt udpegede habitat-naturtyper og -arter

Miljøstyrelsen skal sikre gennemførelse af skovhandleplanerne inden udgangen af år 2021.

Se skovhandleplanerne

Under hver handleplan finder du også det forslag, som var i offentlig høring og høringsnotatet for den enkelte skovhandleplan. 

79 Munkebjerg Strandskov

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

80 Højen Bæk

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

81 Øvre Grejs Ådal

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

85 Hedeområder ved Store Råbjerg

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

86 Vejen Mose

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

89 Vadehavet. Delplan for Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, Brede Å, Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

89 Vadehavet. Delplan for Alslev Ådal

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

90 Sneum Å og Holsted Ådal

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

91 Kongeå

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

92 Pamhule skov og Stevning Dam

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

93 Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

94 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

99 Kongens Mose og Draved Skov

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

112 Lillebælt

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

237 Ringive Kommuneplantage

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

 

238 Egtved Ådal

Forslag til skovhandleplanen

Høringsnotat

Hvem står bag?

Kommunerne og Naturstyrelsen har i fællesskab udarbejdet handleplanerne, som følger op på de statslige Natura 2000-planer. Naturstyrelsen har ansvaret for de dele af handleplanerne, der vedrører de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer, ”skovhandleplanerne”.

Høringsprocessen

Fra den 8. juni til den 17. august 2012 havde Naturstyrelsen de dele af forslagene til handleplaner, der vedrører skovbevoksede arealer med fredskovspligt, i offentlig høring.

Høringsbrev og høringsliste

Indkomne høringssvar

Det generelle høringsnotat

Forslag til handleplaner samt høringsnotater for de enkelte skovhandleplaner kan ses under hver skovhandleplan.

Der gøres opmærksom på, at en bidragyder i samme høringssvar kan have forholdt sig til hele handleplanforslaget og ikke kun skovhandleplan-delen, og evt. også til Naturstyrelsens forslag til plejeplan for styrelsens arealer i området. Bemærkninger til kommunernes dele af en handleplan vil da være behandlet i kommunalt høringsnotat/hvidbog for handleplanen, og bemærkninger til Naturstyrelsens forslag til plejeplan for styrelsens arealer vil være behandlet i Naturstyrelsens høringsnotater for plejeplanen.

Bekendtgørelser og andet materiale om handleplanlægning:

Bekendtgørelse om kommunal handleplanlægning

Bekendtgørelse om Natura 2000-skovplanlægning

Notat om kommunal handleplanlægning

FAQ om handleplanerne

Paradigme for en handleplan 
En arbejdsgruppe med deltagere fra KL, Kommunalteknisk Chefforening og Naturstyrelsen har lavet et forslag til et paradigme for en Natura 2000-handleplan.

Paradigme Natura 2000-handleplan

Vejledning: Hjælp til at udfylde paradigmet

Udkast til handleplan for Rold Skov - et eksempel til inspiration

Retningslinjer for sikring af velegnede levesteder for arter på fredskovspligtige, skovbevoksede arealer

Retningslinjer for sikring af velegnede levesteder for arter på Naturstyrelsens egne arealer

Miljøvurdering af Natura 2000-skovhandleplaner

Natura 2000-handleplanerne er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Den statslige Natura 2000-plan for et Natura 2000-område, der har været genstand for en miljøvurdering, sætter rammerne for fremtidige anlægstilladelser og påvirkningen af internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder.

Da forslagene til Natura 2000-skovhandleplaner ikke sætter nye eller yderligere betingelser herfor, er planforslagene ikke omfattet af kravet om miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Klager over vurderingen af, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. E-mail:  Obfuscated Email  , inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. senest den 6. juli 2012.

Nærmere regler, herunder om gebyr, kan ses på  Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside

Hvis du/I vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, dvs. senest den 8. december 2012.

Ovenstående følger af § 16, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, og regler for klage følger af §§ 18–20 i bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning.