Udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne

Natura 2000-områderne består af habitatområder og fuglebeskyttelsesområder - herunder ramsarområder. Hvert område er udpeget i for at beskytte bestemte arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det står opført på områdets udpegningsgrundlag, hvilke arter og naturtyper, der er beskyttet i netop dette område.

Ramsarområderne er udpeget på grundlag af den international konvention Ramsarkonventionen. Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er udpeget på grundlag af EU-direktiver. 

Ramsarkonventionen

EU's naturbeskyttelsesdirektiver

 

Løbende justering af udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlaget er pt. under revision. I den forbindelse skal habitatvurderinger gennemføres både ud fra det gældende udpegningsgrundlag (fra 2013 - se link nedenfor) og det reviderede udpegningsgrundlag (kan findes i seneste Natura 2000-basisanalyse).

Udpegningsgrundlaget justeres med jævne mellemrum og som udgangspunkt hvert sjette år i forbindelse med afslutningen af en overvågningsperiode. Miljøstyrelsen er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre forslag om opdatering af udpegningsgrundlag medhenblik på kvalitetssikring af forslaget inden endelig opdatering og meddelelse til Europa-Kommissionen.

 

Udpegningsgrundlag

 

Tidligere udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlag for ramsarområder

Alle danske ramsarområder indgår i netværket af fuglebeskyttelsesområder, og indgår derfor også i Natura 2000. Et ramsasrområde er et vådområde af international betydning. Vådområder omfatter strandenge, moser, søer, fjorde og lavvandede havområder med en vanddybde på under 6 meter.

Et vådområde udpeges som ramsaromåde, hvis

  • der i området regelmæssigt opholder sig mindst 20.000 vandfugle
  • der i området regelmæssigt opholder sig 1 % af en population af en art eller underart af vandfugle