Høringsnotater fra Natura 2000-grænsejusteringer

Processen med justering af grænserne for Natura 2000-områderne er nu afsluttet og en opdateret habitatbekendtgørelse fastlægger de gældende grænser

Natura 2000-områderne er pr. 1. november 2018 opdateret i Miljø- og fødevareministeriets reviderede habitatbekendtgørelse, som fastlægger de endelige Natura 2000-grænser og fastlægger de nye Natura 2000-områder, der udpeges. Områderne er justerede på baggrund af den politiske aftale om Naturpakken, maj 2016.

De opdaterede grænser, der er gældende pr. 1. november 2018, kan ses på Danmarks Miljøportal og Miljøstyrelsens MiljøGIS løsninger. Europa-Kommissionen skal godkende ændringer i habitatområderne. Der er pligt til at beskytte de nyudpegede arealer med det samme. De arealer, der udtages, skal også beskyttes, indtil Europa-Kommissionen godkender de nye områdegrænser. Det forventes, at Kommissionen godkender de nye områdegrænser ved udgangen af 2019. Bekendtgørelse og kortene vil herefter blive rettet til. Det betyder, at indtil da er både forventede udvidelser og reduktioner beskyttet. Man kan se grænserne for habitatområderne, sådan som Miljøstyrelsen forventer, at de kommer til at se ud 2019/2020 i Miljøgis i temaet "Forventede grænser for Habitatområder" der ligger i gruppen "Justeringer i habitatområder".

De gennemførte høringer

De justerede områdegrænser har været i høring i flere omgange.

  • I perioden 28. september 2017 til 3. januar 2018 har grænserne været i offentlig høring.
  • I perioden fra den 17. maj til 31. maj 2018 foretog Miljøstyrelsen en målrettet høring over det reviderede forslag til justerede Natura 2000-grænser. Det var således ejere af de arealer, hvor der blev foreslået en helt ny områdegrænse, der blev hørt. Derudover blev de kommuner, som arealerne ligger i, også hørt.

De modtagne høringssvar gav i flere situationer anledning til ændringer i det oprindelige forslag og alle høringssvar er indgået i den videre proces.

Miljøstyrelsen har udarbejdet høringsnotater, som kan findes herunder. Der er udarbejdet et notat, der håndterer mere generelle spørgsmål om bl.a. selve processen og et høringsnotat for hvert enkelt Natura 2000-område. Der er ligeledes lavet et notat om de nye Natura 2000-områder, der bliver udpeget.

I forbindelse med Miljø- og fødevareministeriets høring af habitatbekendtgørelsen i perioden 22. august til 17. september 2018 er der ligeledes kommet høringssvar vedrørte Natura 2000-grænserne. Disse er behandlet i nedenstående høringsnotaterne. Høringsnotatet, der er udarbejdet på baggrund af til høringen af habitatbekendtgørelsen, findes på høringsportalen.


Høringsnotater