Høringer

Høring af habitatbekendtgørelsen d. 22. august til 17. september 2018

I forbindelse med høring af habitatbekendtgørelsen i perioden 22. august til 17. september 2018 er der ligeledes kommet høringssvar vedrørte Natura 2000-grænserne. Disse er behandlet i nedenstående høringsnotaterne. Høringsnotatet, der er udarbejdet på baggrund af til høringen af habitatbekendtgørelsen, findes på høringsportalen.

Høring d. 17. maj til 31. maj 2018

Den offentlige høring af forslag til justerede Natura 2000-områdegrænser er nu afsluttet. Se dog særlige forhold om Nissum Fjord nederst på denne side. Høringsforsalget har været i offentlig høring i perioden 28. september 2017 til 3. januar 2018 og i perioden 17. maj til 31. maj 2018. Den anden høring har været målrettet de arealer, hvor der blev foreslået yderligere ændring i forhold til den nuværende udpegning af Natura 2000 områder. Det var således ejere af de arealer, hvor der blev forslået en helt ny områdegrænse, der blev hørt. Derudover blev de kommuner, som arealerne ligger i også hørt. Ændringer i Natura 2000-områdegrænserne, hvor det oprindelige høringsforslag helt eller delvist blev annulleret, var ikke er en del af høringen

Høringssvar

I forbindelse med den offentlige høring har Miljøstyrelsen modtaget flere høringssvar. I høringsværktøjet kan du se de høringssvar, som Miljøstyrelsen har modtaget, og hvor der er givet tilladelse til offentliggørelse.

Nogle af høringssvarene kan indeholde følsomme oplysninger som ikke må offentliggøres også selvom der er givet tilladelse til offentliggørelse. Miljøstyrelsen er ved, at gennemgå disse høringssvar med henblik på udtagning af evt. følsomme oplysninger inden offentliggørelse. Disse høringssvar vil blive offentliggjort løbende. 

Ud over de høringssvar, der er indsendt via høringsportalen, så har Miljøstyrelsen også modtaget høringssvar via mail. Disse høringssvar kan endnu ikke offentliggøres, fordi Miljøstyrelsen endnu ikke har fået accept til det. Miljøstyrelsen er i gang med at kontakte disse høringsparter for at spørge om deres høringssvar må offentliggøres på hjemmesiden. Alene høringssvar, hvor der gives tilladelse til offentliggørelse, vil blive lagt på hjemmesiden.

Høringsværktøjet vil således løbende blive opdateret efterhånden som de enkelte grupper af høringssvar kan offentliggøres.

 

Offentlig høring d. 28. september 2017 til 3. januar 2018

Overordnet set foreslås det, at ca. 28.000 ha eksisterende Natura 2000-areal ikke længere skal være registreret som Natura 2000. Dette areal består primært af landbrugsjord, men også byer og sommerhusområder. Det foreslås også de eksisterende Natura 2000-områder udvides med ca. 5.000 ha natur, der i dag ligger udenfor, men i tilknytning til områderne. Desuden foreslås 6 habitatområder helt eller delvist at blive omklassificeret til også at være fuglebeskyttelsesområde for særligt truede og fåtallige arter. Du kan læse mere i FAQ’en om, hvad det betyder, at Natura 2000-områdegrænserne justeres. Du kan også læse mere om Natura 2000 generelt.

Læs FAQ (opdateret) for yderligere oplysninger vedr. justering af Natura 2000-grænserne og Natura 2000 generelt  

På vores høringsportal og i MiljøGIS kan du se kort med forslag til de justerede Natura 2000-områdegrænser samt de gældende Natura 2000-grænser. Du kan desuden læse den korte overordnede beskrivelse af hvilke ændringer, der er forslået i de enkelte Natura 2000-områder.

Læs beskrivelsen af forslag til ændringer i de enkelte Natura 2000-områders grænser

Du kan desuden downloade GIS-data med forslaget til justerede Natura 2000-områdegrænser. Du kan både downloade de berigtigede Natura 2000-områder og høringsforslaget til justerede Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen har gennemgået alle de eksisterende Natura 2000-områder for at berigtige de eksisterende områdegrænser og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra dengang, man udpegede Natura 2000-områdere og sikret fuld overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene. Miljøstyrelsens høringsmateriale er lavet ud fra de berigtigede områdegrænser. Alle arealberegninger er således også foretaget ud fra disse to temaer.

Download de berigtigede Natura 2000-områdegrænser
Download høringsforslag til justerede Natura 2000-områdegrænser
Download de justerede Natura 2000-områder

 Baggrund for forslaget

Forslaget til de justerede områdegrænser er udarbejdet på baggrund af Naturpakken, maj 2016, hvor det er aftalt at undersøge muligheden for at tilpasse Natura 2000-områdegrænserne, således at der kan udtages jordbrugsarealer og byarealer fra områderne. Tilsvarende er muligheden for evt. at udvide Natura 2000-områderne med natur og levesteder, der i dag ligger udenfor områderne, og som kan bidrage til opfyldelse af naturdirektivernes mål, vurderet.

Miljøstyrelsen har vurderet, at de konkrete forslag til at udtage arealer af Natura 2000-områderne ikke forringer beskyttelsen af de naturtyper og arter, som danner grundlaget for udpegning af det enkelte område (Udpegningsgrundlaget). I forslagene til at udvide Natura 2000-områderne med naturtyper og levesteder er der lagt vægt på, at den pågældende natur eller levested i forvejen er i god tilstand. Der er ligeledes taget højde for, at eventuelle nye arealer som Natura 2000-områderne udvides med ikke skal give yderligere restriktioner for eksisterende husdyrbrug.

Læs faglige kriterier til justering af Natura 2000-områdegrænserne

Læs kriterier til beregning af friholdt areal omkring husdyrbrug

 

Se naturdata, der danner baggrund for de justerede Natura 2000-områdegræneser:

Annoncering af høringen

Høringen i perioden 28/9 2017 til 3/1 2018 blev annonceret i landsdækkende og lokale aviser og fagblade. Derudover blev der sendt direkte besked ud via e-boks til alle lodsejere i Natura 2000 (med CVR-nummer) og berørte erhvervsdrivende (med CVR-nummer) lokaliseret indenfor 500m af både de nuværende og forslag til justerede Natura 2000-grænser. Landbrugsforeninger, kommunalbestyrelsesmedlemmer, organisationer, kommuner og offentlige myndigheder blev ligeledes blevet orienteret om, at forslaget til ændringer i Natura 2000-områdegrænserne var sendt i høring

Læs høringsbrev
Læs breve til berørte erhvervsdrivende
Læs brev til kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs brev til landboforeninger

Særligt for Nissum Fjord

Miljøstyrelsen har tidligere i forbindelse med den offentlige høring oplyst, at der for en del af Natura 2000-området Nissum Fjord vil blive foretaget en særskilt høring. Baggrunden var, at de oplysninger der var ved at blive indhentet i forbindelse med arbejdet med udvidelsen af Høvsøre Prøvestation kunne have betydning for afgrænsningen af Natura 2000 området umiddelbart syd for den eksisterende prøvestation.

De oplysninger, der er fremkommet har imidlertid ikke vist et grundlag for, at justerer på grænserne i forhold til Natura 2000 området umiddelbart syd for den eksisterende prøvestation.

Fristen for afgivelse af høringssvar i den generelle høring over forslag til justerede Natura 2000 grænserne er afsluttet.

Af hensyn til de tidligere udmeldinger vil det være muligt at indsende høringssvar for det berørte område umiddelbart syd for den eksisterende prøvestation frem til den 5. februar 2018.

Høringssvar kan fremsendes til Miljøstyrelsen på Obfuscated Email.