Husdyrgødning og ny natur

Udviklingen af ny eller bedre natur kan medføre teknikkrav og afstandskrav for anvendelse og opbevaring af husdyrgødning nær den nye natur.

Potentiel udfordring:

Ved ekstensivering, rydning, fællesgræsning og anden naturpleje kan arealer ændre karakter og bliver omfattet af skærpet beskyttelse, der også kan have betydning for anvendelse af tilstødende omdriftsarealer. Dette kan være tilfældet for anvendelse af flydende og fast husdyrgødning og placering af markstakke, hvor der indtræder en række teknik- og afstandskrav, når ny, mere og bedre natur opstår. Denne regulering har til formål at beskytte de særligt næringsfattige og kvælstoffølsomme naturtyper. Øget kvælstoftilførsel fremmer, at naturområder vokser til med høje urter og krat, hvorved der forsvinder en række levevilkår, som er forudsætningen for en del af Danmarks biodiversitet.

Det tager almindeligvist en lang årrække, før der kan udvikles en næringsfattig tilstand på et nyt naturareal, der kan føre til nye teknik- eller afstandskrav. Det vil formentligt være mulig for de fleste lodsejere at tilrettelægge markdrift og gødningsanvendelse således at de driftsmæssige og økonomiske konsekvenser bliver begrænsede. 

Små husdyrbedrifter med fast husdyrgødning, skal dog være særligt opmærksomme ift. fortsat at have tilstrækkeligt udbringningsareal, hvis en væsentlig del af markarealerne grænser op til ny og eksisterende natur med ovenstående restriktioner.

Gode løsninger:

I langt de fleste tilfælde vil reguleringen kun omfatte en lille andel af det samlede markareal. I forbindelse med et konkret projekt kan man få undersøgt om man fortsat vil have tilstrækkeligt udbringningsareal, såfremt at arealerne skulle udvikle sig til natur der afkaster krav ift. udbringning. (se afsnit om Undtagelse og anmeldelsesordning for dyrehold til afgræsning af natur)

Problemer med at have tilstrækkeligt udbringningsareal, vil det ofte kunne løses ved at afsætte og transportere husdyrgødningen til arealer lidt længere væk.