Etablering og oprensning af søer og vandhuller i naturplejen

Lavtliggende og våde uudnyttede arealer og eksisterende søer er meget ofte omfattet af naturbeskyttelseslovens forbud mod tilstandsændring

Potentiel udfordring:

Har man et ønske om, at etablere en sø, er det oplagt at placere denne på et naturligt lavtliggende og fugtigt areal, der kun bruges ekstensivt eller er uudnyttet. Sådanne områder, hvor man ønsker at foretage en oprensning af en tilgroet eller tilslemmet sø, kan imidlertid allerede være omfattet af § 3-beskyttelse, som § 3-sø, § 3-mose eller § 3-eng.

Beskyttelsen indebærer et forbud mod tilstandsændring. Derfor er det ikke tilladt, uden forudgående dispensation at ændre i tilstanden, selvom formålet er at forbedre tilstanden. Dette skyldes at det ofte vil være hensigtsmæssigt at opretholde den nuværende naturtypes forhold, som de tilstedeværende arter gennem årtier, eller århundreder, har indfundet sig under.

Mange er heller ikke opmærksomme på, at andefodring, kan føre til voldsom næringsberigelse af søer, hvorfor det sædvanligvis ikke er tilladt.

Interessen for at lave søer er stor og i perioden 1995 – 2014 er der registreret 9301 nye søer. Ønsker om at øge de rekreative værdier eller forbedre vilkårene for jagtbare arter kan dog føre til overtrædelse af naturbeskyttelsesloven, fordi naturarealer, som pilekrat, rørsumpe og tilgroede søer, også kan rumme særlige naturværdier og sjældne arter. Man kan derfor uforvarende gøre mere skade end gavn ved etablering vandhuller og oprensning af søer.

En stikprøveundersøgelse fra 2016, viser at søerne er den naturtype, hvor private lodsejere foretager flest § 3-overtrædelser, når de udfører naturpleje (se Hyppigste overtrædelser i naturplejen).

Gode løsninger:

Spørg altid din kommune, hvis du er i tvivl om et tiltag er foreneligt med beskyttelsen, og søg dispensation til tiltaget, hvis dette er påkrævet. Normalt vil der kunne blive givet dispensation til indgreb, der har et naturforbedrende formål og fastholder eller forbedrer naturtypens kvalitet.