Samspil mellem naturpleje og regler for øvrig landbrugsdrift

Ekstensivering og braklægning

Ekstensiv drift kan over tid føre til, at der indfinder sig en vegetation eller arter, der medfører beskyttelse af arealet.

Husdyrbrug og ny natur

Udviklingen af ny eller bedre natur kan i særlige tilfælde få konsekvenser for miljøgodkendelsen eller revurdering af nærliggende husdyrbrug.

Husdyrgødning og ny natur

Udviklingen af ny eller bedre natur kan medføre teknikkrav og afstandskrav for anvendelse og opbevaring af husdyrgødning nær den nye natur.

Rydningspligt

Alle landbrugsarealer, også arealer under visse projektordninger, skal holdes ryddet for opvækst af buske og træer over 5 år.

Etablering af vådområder

Våd- og lavbundsområder kan efter en årrække få karakter af en fersk eng, mose eller sø og blive omfattet af en § 3-beskyttelse

Etablering og oprensning af søer og vandhuller i naturplejen

Lavtliggende og våde uudnyttede arealer og eksisterende søer er meget ofte omfattet af naturbeskyttelseslovens forbud mod tilstandsændring

Optimering af foderværdien på naturarealer

Ekstensive arealer som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 må kun omlægges, hvis det er en del af hidtidig, lovlig drift.

Bekæmpelse af uønskede arter

Ekstensiv drift kan føre til tilgroning med uønskede plantearter.

Dyr i naturplejen

Tilskudsfodring, er kun tilladt i hidtidigt omfang på § 3-beskyttede naturarealer og slet ikke på arealer udlagt til vådområde- og lavbundsprojekter eller arealer under pleje-græsordningen (undtagen i kalveskjul)

Hyppigste overtrædelser i naturplejen

De hyppigste § 3-overtrædelser i naturplejen sker ved tiltag relateret til søer, tilplantning og vandstandsregulering samt rydning af vegetationen.