Bekæmpelse af glansbladet hæg

Maskinel oprykning, græsning, ringbarkning og tildækning var blandt metoder, der blev afprøvet. (Fotos: Rita M. Buttenschøn)

Glansbladet hæg er et besværligt træ at bekæmpe. Hægen har spredt sig til heder og lysåbne skove, specielt i den vestlige del af Danmark. Den er på listen over de 100 værste invasive arter i Europa. Glansbladet hæg spreder sig først og fremmest ved frø, men også vegetativt ved hjælp af rodskydning.

Hægen udkonkurrerer lyskrævende planter og skaber mere ensartede og artsfattige samfund. Den påvirker ligeledes processerne i jordbunden med ændrede konkurrenceforhold til følge. På tørre lokaliteter bidrager hægen til en yderligere forsuring af jorden. I naturtyper på mere fugtig bund medfører tilgroning med hæg en reduktion i artsantallet på grund af udtørring af jorden.

Hægen har været forsøgt bekæmpet ved hjælp af forskellige metoder mange steder i Europa. Som ved bekæmpelse af andre krattyper er det oftest nødvendigt at anvende en kombination af forskellige metoder:

 • Manuel optrækning/opgravning
 • Maskinel optrækning
 • Opgravning af rod
 • Nedskæring
 • Slåning
 • Knusning
 • Fræsning
 • Ringning
 • Tildækning med plastfolie
 • Græsning
 • Kemisk bekæmpelse
 • Udskygning
 • Vandstandshævning
 • Afbrænding
 • Behandling med purpurlædersvamp og andre naturlige fjender

 

Læs mere om bekæmpelse glansbladet hæg i Praktisk vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af glansbladet hæg.