Enkeltstående træer, lunde og krat har stor betydning for biodiversiteten

Enkeltstående træer, småbuske/krat og mindre lunde kan have stor betydning for biodiversiteten i den lysåbne natur.

Enkeltstående træer og buske, buskadser, krat og lunde kan have stor værdi som levesteder for mange arter. Arter som rose, hvidtjørn og ene hører til på overdrevet og er en del af den naturligt forekommende overdrevsvegetation, og bør bevares. Enekrat på overdrev og hede er direkte beskyttet som habitatnaturtype. Ældre pilekrat og andre løvtræskrat kan ligeledes have stor værdi som leve- og skjulested for fugle, pattedyr, insekter og andre dyregrupper.

Generelt øges antallet af arter, der er knyttet til de enkelte træ- og buskarter, jo længere de har været i landet. Vortebirk, femhannet pil og stilkeg, der har været i Danmark meget længe, har således mellem 600 og 800 forskellige arter af insekter tilknyttet. Der er dog kun lavet få undersøgelser af vedplanters betydning for biodiversiteten. I tabellen herunder ses en opgørelse over antal insektarter tilknyttet forskellige trægrupper i Sverige og Storbritannien. Gennemsnitsværdierne kan tages som en tilnærmet udtryk for, hvad der må forventes at kunne findes i Danmark.

TrægruppeSverigeStorbritannienGennemsnit
Pil 198 224 211
Birk 177 213 195
Eg 146 237 192
Slåen 90 103 97
Poppel (inkl. bævreasp) 114 78 96
Alm. hvidtjørn 54 131 93
Skovfyr 90 73 82
Vildæble 63 72 82
Rød-el 63 68 66
Rødgran 93 27 60
Elm 46 69 58
Bøg 46 57 52
Hassel 34 55 45
Alm. røn 32 27 30
Lind 31 22 27
Ask 17 29 23
Avnbøg 11 27 19

Tabel: Antal insekter fra udvalgte insektgrupper, der er knyttet til 18 grupper af træer i hhv. Sverige og Storbritannien.

Læs mere om træer og deres biodiversitet i rapporten Dansk Skovnatur