Høst på meget fugtige arealer

Et forsøg med naturpleje ved Brønderslev har i årene 2014-2016 sammenlignet to forskellige typer af maskinelt rydningsudstyr.

Udstyr fra NaturBiomasse, Gesten

Udstyr fra Curru-Tek, Randers

Relativt lavt marktryk, spordannelse på de mest våde arealer.

Meget lavt marktryk.

Medium frakørselshastighed.

Langsom frakørsel - under forbedring.

Slåmaskine kører over materialet før det snittes, dvs. risiko for jordforurening.

Materialet snittes direkte til vogn.

For begge gælder, at materialet aflæsses på jord og skal overføres til andre vogne til videretransport. Det vil være ideelt, om de kan justeres til at overføre materialet direkte til anden container. Maskinudvikling forventes fortsat.

Der er som gennemsnit af godt 100 ha ved Brønderslev høstet 4,9 t tørstof, 80 kg N, 11 kg P og 41 kg K per ha på fugtige engarealer ved høst, som i forsøgets tre år (2014-2016) er startet i august måned. Det sene tidspunkt blev valgt af praktiske årsager, så der kunne køres over kornstub til engene. En længere høstsæson er at foretrække af hensyn til både natur og udnyttelse af specialudstyr. En længere sæson kræver aftale om tørre arealer til omlæsning af biomassen.