Kruset skræppe

Kruset skræppe (Foto: NatureEyes).

Kruset skræppe er en flerårig plante, der spredes ved hjælp af en stor frøproduktion. Disse har meget lang tids spireevne, op til 80 år. Der kan ligeledes ske fremspiring fra stykker af pælerodens øverste 4-5 cm. Kruset skræppe vrages af heste og kvæg, men ædes i nogen grad af får og geder. Den forekommer almindeligt udbredt i Danmark, i mange forskellige habitater f.eks. på strandvolde.

Positiv effekt

  • Er sammen med andre arter af syre værtsplante for en række sommerfugle bl.a. mørk skræppeugle, gul syremåler og lille ildfugl.

Negativ effekt

  • Reducerer mængden af hø og græs, der er tilgængeligt for husdyrene.
  • De kraftige stængler kan være problematiske ved indpakning af wraphø.
  • I værdifulde naturområder kan den i nogen grad udkonkurrere mere artsrige samfund.

Etablering/spredning fremmes af

  • Bar jord eller en meget åben græssvær efter overgræsning og andre forstyrrelser af vegetationen.
  • Foderpladser, hvor jorden bliver gødet og komprimeret.
  • Græsningsdyrene, der vrager planten og fremmer dermed dens konkurrenceevne i forhold til de planter, der ædes.

Kontrolmetoder

  • Undgå at skabe bar jord/huller i vegetationsdækket.
  • Rodstikning 10-15 cm dybde.
  • Slåning flere gange i løbet af sæsonen, efter blomstring gerne hver 3-4 uge. De sætter hurtigt nye skud, dog har deres frø lavere spiringsevne