Forsøg med gedegræsning til bekæmpelse af gyvel

Denne side indeholder to forskellige eksempler på hvordan græsning med geder kan anvendes til bekæmpelse af gyvel.

Eksempel 1: Forsøg med geder til bekæmpelse af gyvel og tornblad

Dyrenes bid målt sommer (blå) og efterår (rød) på en firetrinsskala; 0=ingen bid, 1=let bid af knopper og tynde kviste, 2=middel bid af knopper og kviste; 4=stort set alle knopper og kviste er ædt. (Buttenschøn 2010).  

Forsøg med saanengeder til bekæmpelse af gyvel på Mols viste, at gederne gerne æder store mængder gyvel. En flok på ca. 200 geder græssede et ca. 40 ha stort kuperet overdrev flere steder stærkt tilgroet med gyvel. Gederne bed hårdt på alle træer og buske, mens den lave urtevegetation blev bidt i begrænset omfang. Til gengæld var der et hårdt slid fra dyrenes færdsel med eksponeret jord til følge. Gederne reducerede mængden af gyvel i løbet af en femårig periode med årlig sommergræsning, og de hindrede den i at blomstre og sætte frø. De udryddede de spredt stående buske, men græsningspåvirkningen aftog i de tætte gyvelkrat, her blev den ikke udryddet. Tornblad blev stort set ikke ædt, og deres udbredelse blev ikke hæmmet af græsningen.

Læs mere

Buttenschøn, R. M. 2010: Videnblad 6.1-16. Skov & Landskab, KU. Geder som kratryddere. Videnblad 6.1-16, Videntjenesten for Park og Landskab, Københavns Universitet.

Eksempel 2: Gyvelbekæmpelse med geder ved Kilen

v/Tina Charlotte Moustgaard Pedersen

For at bekæmpe tilgroning med gyvel sommerafgræsses et godt 5 ha stort overdrev af 20 boergeder. Vinteren inden afgræsningen startede, blev gyvelen nedskåret, samlet i bunker og afbrændt. Efter nedskæringen var der om foråret en voldsom genvækst fra gyvelstubbene. Der blev udsat 7 geder sidst i maj, men græsningstrykket var for lavt, og midt på sommeren blev antallet af geder derfor øget til 20. Gederne har græsset sammen med sortbrogede kvier. Allerede efter den første sommerafgræsning var al gyvel ribbet for blade, og efter 2 år med gedeafgræsning er al gyvel fjernet fra overdrevsarealet.

Billeder der viser før og efter afgræsning med geder.

Før afgræsning
(Foto: Tina C.M. Pedersen)

Efter afgræsning
(Foto: Tina C.M. Pedersen)

Før afgræsning
(Foto: Tina C.M. Pedersen)

Efter afgræsning
(Foto: Tina C.M. Pedersen)