Forsøg med bekæmpelse af eng-brandbæger i Vejle Kommune ved brænding med ukrudtsbrænder og slåning

v/ Bo Levensen, Vejle Kommune.

Forsøg med brænding af Eng-brandbæger med ukrudtsbrænder på udvoksede blomstrende planter viser gode resultater. Langt de fleste planter dør efter brænding. Samtidig bevares plantedækket og de små bredbladede urter og græsser efter brændingen, da brænde-højden er 30-40 cm over terræn.

Baggrund

Eng-brandbæger breder sig i Danmark, og er på mange vedvarende græsarealer en problemart.  Der er store problemer med Eng-brandbæger på kommunalt ejede græsarealer ved Haraldskær Avlsgård, vest for Vejle. På flere marker er det den dominerende plante, og den breder sig stadig til nye arealer. For at bekæmpe planten, er der iværksat forsøg med gasbrænding i sommeren 2016. Der er udført brænding på to arealer, samt gennemført slåning med opsamling på et kontrolareal. Metoden tillader, at planterne brændes uden at de små og bredbladede urter mellem brandbægeren forsvinder, da brændingen ikke ødelægger dem. Det er en forudsætning, at der græsses godt ned mellem brandbægerne inden brænding foretages.

Følgende er gennemført

Brænding den 28. juli med en 3 x3 meter frontmonteret ukrudtsbrænder (se foto). Brænderen er løftet så højt op som muligt, hvilket betyder, at brænderen kører i en afstand af 30-40 cm til terræn. Der er kørt med forskellige hastigheder: 3, 4, 5 og 6 km/t. Som kontrol er et areal slået med skivehøster, og materialet er straks presset til baller og samlet af. Der er foretaget spireprøver på frø fra de behandlede planterne ca. 14 dage efter brænding. Ud fra spireprøverne tyder det på, at farten ikke må overstige 4 km/t. Arealerne er gennemgået i januar 2017, for at se på langtidseffekten af brændingen. Her havde de fleste planter ødelagt rodnet.

Det har vi lært

Brænding er effektivt til at bekæmpe Eng-brandbæger på afgræssede arealer, uden at de øvrige mindre og bredbladede planter skades. Spireprøver antyder, at den maksimale hastighed med en 3 x 3 meter brænder er 4 km/t. Ved brænding med den frontmonterede brænder viste det sig hurtigt, at der udvikledes så meget røg og varme, at traktoren blev påvirket for meget af varmen, samt at føreren af traktoren fik problemer med røg i kabinen. Det betød, at hele forsøget blev udført med brænderen bagmonteret. Det bevirkede at en del planter blev kørt ned og dermed ikke brændt korrekt. 

Kort over forsøgsarealer ved Haraldskær. 1 a er brændt den 28. juli. 1b og 2a er afslået og opsamlet den 4. august. 2b er brændt den 28. juli. Der er kørt med tre hastigheder, 3, 4, og 5 km. Der er taget frøprøver til spiring fra hver hastighed på areal 2b. (Foto: Vejle kommune)

Gasbrænderen på areal 1a. 3 x3 meter, frontmonteret (Foto: Vejle kommune).

Areal 1a under brænding den 28. juli 2016 (Foto: Vejle kommune). 

Areal 1a (Foto: Vejle kommune).

Bladprøve for at tjekke korrekt brænding. Bladet er brændt korrekt, hvilket ses ved, at der på bladet kan sættes et fingeraftryk (rød cirkel) (Foto: Vejle kommune).

Areal 1a til venstre i billedet og areal 1b til højre. Billedet er taget den 1. august (Foto: Vejle kommune).

Foto af den brændte mark 1a. Foto taget den 1. august (Foto: Vejle kommune).  

Foto af plante med blomsterstand på areal 1a. Foto taget den 1. august. Planterne ”lynmodnede” efter brænding (Foto: Vejle kommune). 

Afslåning og opsamling på areal 1b, den 4. august (Foto: Vejle kommune). 

Areal 1a til højre og  1b til venstre efter afslåning den 4. august (Foto: Vejle kommune). 

Spireprøve af frø fra planter på areal 2b, hvor der kørt med 5 km/ t. Der er god spiring (Foto: Vejle kommune).

Spireprøve af frø fra planter på areal 2b, hvor der er kørt med 3 km/ t. Der er ingen/ meget ringe spiring (Foto: Vejle kommune).   

Plante fra areal 1b, som blev afhøstet. Foto taget i januar 2017. Der er mange sideskud, og planten er livskraftig.
(Foto: Vejle kommune)

Planter fra areal 1a, som blev brændt 28. juli 2016. Planterne er døde (Foto: Vejle kommune).

Plante fra areal 1a. Denne plante er ikke slået helt ihjel og har sat sideskud. Skuddene ser dog ikke så livskraftige ud.
(Foto: Vejle kommune)