Særlige problemarter i naturplejen

En række plantearter optræder som problemarter. De er kendetegnet ved at have en stor spredningsevne, er vanskelige at bekæmpe og udkonkurrerer en mere artsrig og naturtype karakteristisk vegetation. Flere af dem, f.eks. lysesiv og bjerg-rørhvene, kan fremmes både af græsning ved lavt såvel som højt græsningstryk, og kan udkonkurrere en stor del af den øvrige vegetation.

Udviklingen af problemarter optræder bl.a. i forbindelse med ekstensivering af driften, eksempelvis på mange enge hvor lysesiv breder sig og kan medføre en væsentlig nedgang i tilgængeligt foder for græsningsdyrene med mindre der foretages en målrettet bekæmpelse. Andre arter som gyvel spredes ofte i forbindelse med iværksættelse af naturpleje eller andre forstyrrelser af vegetationen med blottet jord til følge. Det giver gode spiringsmulighed for lyskrævende arter som f.eks. eng-brandbæger og gyvel. Mange arter spredes især langs transportkorridorer, veje, jernbaner og vandløb, via vind- og vandspredning eller via slåmaskiner.
Her gives en række eksempler på forebyggelse og bekæmpelse af problemarter bl.a. arter af særlig betydning for naturkvaliteten.

 

Agertidsel:

Edwards, G. R. Bourdôt, G. W. Crawley, M. J. 2001. Influence of herbivory, completion and soil fertility on the abundance of Circium arvense in acid grassland. Jour. Appl. Eco. 37, 321-334.

Graglia, E. Melander, B. Jensen, R. K. 2006. Mechanical and cultural strategies to control Cirsium arvense in organic arable cropping systems. Weed Research 46, 304–312

Bjerg-rørhvene:

Gottlieb, L. 2015. Woodland grazing. Effects of horse grazing on ground vegetation and forest structures. Specialerapport IGN.KU.

Græsning og høslæt i naturplejen. Københavns Universitet, Skov og landskab og Naturstyrelsen, 2007.

Házi, J. Bartha, S. Szentes, S. Wichmann, B. Penksza, K. 2011. Seminatural grassland management by mowing of Calamagrostis epigejos in Hungary. Plant Biosystem 145, 699-707.

Olsen, H. (ed.) 1997. Bedriftsanalyse af studeproduktion 1994-1995. Forskning vedrørende Vestamager, årsrapport 1995, KVL

Oversigt over de mest foretrukne værtsplanter for danske storsommerfugle. Dansk Lepidopterologisk Forening.

Schmidt, E. N. B. 2015. Meta-barcoding reveals high contribution of trees and shrubs in the diet of the European bison (Bison bonasus) on Bornholm, Denmark – Local adaptation or global misconception? Specialerapport IGN, KU

Blåtop:

Buttenschøn, R. M. 2008. Skoven som græsgang – fra hedeplantage til lysåben græsningsskov. Videnblad 6.6-9. Købehavns Universitet, Videntjenesten for Park og Landskab.

Forsøg med bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede. Arbejdsrapport 9. Københavns Universitet, Skov & Landskab,  2005.

Hájková, P. Hájek, M. Kintrová, K. 2009. How can we effectively restore species richness and natural composition of Molinia invade fen? Jour.  Appl. Ecology 46, 417-425.

Milliganan, A. N. Putwain, P. D.  Cox, E. S.  Ghorbani, J. Le Duc, M. G. Marrs. R. H. 2004. Developing an integrated land management strategy for the restoration of moorland vegetation on Molinia caerulea-dominated vegetation for conservation purposes in upland Britain. file:///C:/Users/bzd598/Downloads/BD1226_1898_FRA.pdf

Pleje af heder og indlandsklitter i Danmark – en metodehåndbog.  Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, 2016.

Slutrapport om forsøg til bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede 1999-2014, Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2015.

Eng-brandbæger:

Crawley, M.J. 2005. Ragwort control and ecology. Flora of Berkshire. 

Leiss, K.A. 2011. Management practices for control of ragwort species. Phytochemistry Reviews 10, 153-163.

Gyvel:

Bossard, C. C. Rejmanek, M. 1994. Herbivory, Growth, Seed Production, and Resprouting of an Exotic Invasive Shrub Cytisus-Scoparius. Biological Conservation, 67, 193-200

Buttenschøn, R. M. 2010: Geder som kratryddere. Videnblad 6.1-16.  Københavns Universitet, Videntjenesten for Park og Landskab.

Oversigt over de mest foretrukne værtsplanter for danske storsommerfugle. Dansk Lepidopterologisk Forening.

Rosenmeier, L. Kjær, E. D. Nielsen, L. R. 2013. The Scotch broom, Cytisus scoparius (Fabaceae), a paradox in Denmark – an invasive plant or endangered native species? Linnean Society. Botanical Journal 171(2), 429-440.

Schlätzer, G. 1965. Gyvel. Dansk Jagttidende 82, 13-15.

Tæger - en miskendt dyregruppe - med særlig fokus på blomstertæger. Gejrfuglen 44(1), 2008.

Kruset skræppe:

Cavers P. B. Harper, J. L. 1964. Rumex Obtusifolius L. and R. Crispus L. Jour. Ecology 52, 737-766.

Kruset skræppe. Fakta om dens biologi og bekæmpelsesmuligheder. Økologisk Landsforening, 2015.

Zaller, J. G. 2004. Ecology and non-chemical control of Rumex crispus and R. obtusifolius (Polygonaceae): a review. Weed Research 44, 414-432.

Lysesiv:

Effekten af husdyrgræsning på vegetation. I: Græsning på ekstensivt drevne naturarealer – Effekter på stofkredsløb og naturindhold. Park- og Landskabsserien nr. 34, Skov & Landskab, Hørsholm, 2001.

Ghantous, K. M. Sandler, H. A. 2015. Hand-held Flame Cultivators for Spot Treatment Control of Soft Rush (Juncus effusus). Weed Technology, 29(1), 121-127.

Kaczmarek-Derda, W. Folkestad, J. Helgheim, M. Netland, J. Solhaug, K. A. L. Brandsæter, O. 2014. Influence of cutting time and stubble height on regrowth capacity of Juncus effusus and Juncus conglomeratus. Weed Research 54(6), 603-613.

Merchant, M. 1993. The potential for control of the soft rush (Juncus effusus) in grass pasture by grazing goats. Grass and Forage Science 48(4), 395-409.

Nielsen, L. Buttenschøn, R.M. 2004. Regulering af lysesiv. Videnblad 6.2-13. Københavns Universitet, Videntjenesten for Park og Landskab.

Ørnebregne:

Buttenschøn, R. M. 2000a. Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt. Videnblad 6.0-16, Videntjenesten for Park og Landskab, Københavns Universitet.

Buttenschøn, R. M. 2000b. Ørnebregne bekæmpes med flere slåninger årligt. Videnblad 4.10-12, Videntjenesten for Skov og Natur, Københavns Universitet.

DeLuca, T. H. Zewdie, S. A. Zackrisson, O. et al. 2013. Bracken fern (Pteridium aquilinum L. Kuhn) promotes an open nitrogen cycle in heathland soils. Plant Soil 367: 521. doi:10.1007/s11104-012-1484-0

M

Milligan, G. Cox, E. S. Alday, J. G. Santana V. M.  Mcallister, H. A. Pakeman, R. J. Le Duc, M. G. Marrs R. H. 2016. The effectiveness of old and new strategies for the long-term control of Pteridium aquilinum, an 8-year test. Weed Research 56, 247–257

Måren, I. E. Vandvika, V. Ekelund, K. 2008. Restoration of bracken-invaded Calluna vulgaris heathlands: Effects on vegetation dynamics and non-target species. Biological Conservation 141, 1032-1041.

Rasmussen, L. H. 2002. Kræftrisiko fra ørnebregne? Jord og Viden 147, 10-12.

Bracken control. A Guide to Best Practice. Natural Scotland, 2008.

Stewart, G. B. Cox, E. S, Le Duc, M. G. Pakeman, R. J. Pullin, A. S. Marrs, R. H. 2008. Control of Pteridium aquilinum: Meta-analysis of a multi-site study in the UK. Annals of Botany 101, 957-970. 

Stewart, G. B. Tyler, C. Pullin, A. S. 2005. Effectiveness of current methods for the Control of Bracken (Pteridium aquilinum) Systematic Review No. 3. Centre for EvidenceBased Conservation, University of Birmingham, UK.