Naturpleje til gavn for hedepletvinge

Hedepletvinge er en sjælden dag­sommerfugl, der i dag kun lever få steder i Danmark. Den lever på magre, fugtige jorder med en lav og artsrig vegetation. Sommerfuglen kræver desuden læ, direkte sollys og fore­komst af planten djævelsbid, der er larvens foderplante. For at sikre en langsigtet overlevelse er det vigtigt at have:

  • Ynglelokaliteter af høj kvalitet med en åben, lav (10-25 cm høj) og varieret plantevækst med mange djævelsbid.
  • Blomstrende nektarplanter, f.eks. ranunkler, tormentil, håret høgeurt, kærtidsel eller guldblomme, som fø­de for de voksne sommerfugle.
  • En serie af egnede ynglelokalite­ter, der ligger med kort afstand og uden tæt skov eller andre bar­rierer imellem sig.

Djævelsbid er en flerårig urt, der vokser på enge og andre lysåbne naturtyper, hvor jordbunden er næringsfattig, og plantevæksten er relativ åben. Djævelsbid har en begrænset spredningsevne. Den formerer sig oftest ved frø. Frøene har en begrænset levetid og indgår ikke i en vedvarende frøbank. Djævelsbid er derfor afhængig af, at der er egnede spirebede med tilstrækkeligt lys og fugt tilstede, når frøene bliver modne. Den er stresstolerant og trives på arealer med lavt næringsindhold og nogen forstyrrelse i form af græsning, slåning, færdsel mv. Den viser ofte en opblomstring i årene efter en påvirkning, f.eks. langs en sti, der ikke bruges så hyppigt mere – eller efter græsningsophør. Ved længerevarende perioder uden forstyrrelse udkonkurreres djævelsbid af større og mere hurtigvoksende planter.

Billedet viser at der skal være en tæt bestand af djævelsbid som føde for larverne (Foto: Rita M. Buttenschøn).

Der skal være en tæt bestand af djævelsbid som føde for larverne (Foto: Rita M. Buttenschøn).