Fuglevenlig naturpleje

Salte enge er særligt vigtige ynglebiotoper for en række fuglearter, og en meget stor del af strandengene er udpegede som EF-fuglebeskyttelsesområder. Det stiller særlige krav til plejen, der skal vedligeholde strandengene som leve- og fourageringssteder især for de 80 danske fuglearter, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet.