Fællesgræsning for at skabe stor natur på Læsø

Galloway stude plejer kær under tilgroning med birk på Læsø (Foto: Rita M. Buttenschøn)

Ved hjælp fra et LIFE-projekt er der dannet en lokalforankret lodsejerforening, der sammen med øens dyreholdere skal udvide husdyrholdet på øen til at omfatte op til 1400 stykker kvæg og 1500 får, der sammen med øens bestand af heste, skal sikre en afgræsning af de store strandengsarealer, som findes på Læsø. Strandengene, der er fordelt på mange lodsejere, samles i en række store indhegninger. Via EU-Life midlerne er der etableret indhegninger og ryddet invasive arter og anden opvækst.

EU-life er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljø og klimapolitik.

Læs mere om Life Læsø på Naturstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om Life projekter generelt på Europa kommissionens hjemmeside.