Vedligeholdelse og restaurering af vandløb og ådale

Vandløbsvedligeholdelse har primært været udført med henblik på at forbedre afvandingen af de omkringliggende arealer. For at forbedre vandløbenes fysiske forhold kan der dels ske en ændring i vedligeholdelsen af vandløbene, og dels foretages en egentlig restaurering af vandløbet og ådalen for at retablere et mere naturligt forløb.

Vandløbsvedligeholdelse

Ingen eller nænsom grødeskæring

Ingen eller reduceret oprensning af vandløbet

Pleje af brinkvegetationen, herunder bekæmpelse af invasive arter       

Restaurering af vandløb

Plantning af træer på brinken

Genåbning af rørlagte vandløb

Genslyngning

Udlægning af sten og dødt ved

Udlægning af grus

Nedlæggelse af spærringer

Etablering af sandfang

Etablering af miniålandskaber

Retablering af åbne ålandskaber med naturlignende vandløb