Genopretning af Øle Å på Bornholm – et ”open-ended naturgenopretningsprojekt”

Øle Å før rydning af gran. (Foto: Rita M. Buttenschøn)

Øvre Øle Å løber naturligt over klippegrund og er stort set ureguleret, men omgivelserne er ændrede og stærkt præget af menneskelig aktivitet med nåletræer plantet helt ned til vandløbet. Den tætte granskov skyggede for åen og bidrog til en lav algeproduktion i vandet og en meget sparsom urtevegetation på bredden.  Træerne tilførte desuden store mængder svært omsættelige grannåle og – grene til vandløbet.

I samarbejde med ejer, myndigheder og Det grønne Partnerskab, der repræsenterer flere af øens grønne organisationer og KU, blev der etableret et forskningsbaseret restaureringsprojekt støttet af VILLUM Fonden.  Som led i projektet blev det aftalt at fælde granerne i et 20 m bredt bælte på hver side af åen på en 3,5 km lang strækning. I alt er der i løbet af 2014 ryddet 6,5 ha gran. Effekten af rydningerne undersøges gennem et intenst måleprogram, der omfatter de naturlige processer i vandløbet, den terrestriske og akvatiske vegetation og faunagrupperne fisk og fugle samt akvatiske makroinvertebrater. Desuden indgår der en undersøgelse af de sociale aspekter. Projektet afsluttes i 2017.

Restaureringen af Øle Å er foretaget med baggrund i en Visionspapir udarbejdet af KU for den ca. 700 har store skovejendom, der ligger i tilknytning til de store skovområder omkring Almindingen.

Open-ended forvaltning – hvad forventes der?

Fældningen af granskoven forventes at mindske den årlige fordampning med 200-300 mm og dermed øge vandtilførslen til åen. Det reducerer risikoen for sommerudtørring og høje vandtemperaturer samt iltsvind ved lave vandmængder. Rydningen betyder ligeledes, at der kommer mere lys til vandløbet med mulighed for en øget vækst af alger og dermed en øget kvalitet og mængden af føde for smådyrene. Med tiden vil der indfinde sig en vegetation med elletræer, pilekrat, birk og andre løvtræer samt en rig urtevegetation, der giver grundlag for en større biodiversitet end den mørke granskov indeholdt. Den varierede topografi med vekslende fugtighedsforhold og terrænformer vil afspejles i vegetations sammensætning og struktur.  Det retablerede område skal ikke plejes, men der er en bestand af både rådyr og dådyr samt vildkaniner, der vil være med til at holde nogle områder åbne og andre steder formbide træer og buske og dermed sikre lys til bunden.

Læs mere

Båstrup-Spohr, L. Sand-Jensen, K. Morsing, J. Martensen, K. Larsen, J. B. Raulund-Rasmussen, K. 2015. Økologisk restaurering langs Øle Å med afsæt i forskningsspørgsmål og effektmålinger. Vand og Jord 22, 105-109.