Strandenge

Strandenge er kystnære, lavtliggende og saltvandspåvirkede arealer med vegetationsdække. Vegetationen består af salt- og fugtighedstolerante græsser, halvgræsser, siv og urter, som danner et mere eller mindre sammenhængende plantedække af varierende højde. Det inkluderer såvel lavt voksende eng- og overdrevsagtig vegetation som strand-rørsump.