Paddeskrab til gavn for strandtudsen

Nyetableret paddeskrab på Klithede ved Lodbjerg i Thy (Foto: Rita M. Buttenschøn).

Naturstyrelsen Thy har i et samarbejde med Nationalpark Thy lavet en række paddeskrab, der har til formål at forbedre spredningsmulighederne for strandtudse. Der er bl.a. anlagt nye vandhuller i Lortpøt ved Lodbjerg Plantage. For at øge sandsynligheden for kolonisering, er der gennemført fem skrab af ca. 500- 1.500 m2 størrelse med varierende dybder fra 10 til 30 cm, således at der er nogen variation i de nye vandhuller i forhold til vanddybde et givent år.

Paddeskrabene er udført ved, at tørvelaget først er skrabet af og skubbet op på bredden. Derefter er der skrabet eller gravet et vekslende lag af sand af som placeres ovenpå den afskrabede jord.  Udover selve paddeskrabene er der også udført forhøjninger ved siden af søerne med den overskydende jord, der skal sikre overvintringsmuligheder for tudsen. Paddeskrabene i Lortpøt er udført i et afgræsset område, hvilket sikrer en lav vegetation, der er nødvendig for strandtudsens fødesøgning og spredningsmuligheder.

Strandtudsen er ikke den eneste art, der vil nyde godt af de nye paddeskrab. Blandt andre forventes den spidssnudede frø også at få forbedrede ynglebetingelser.