Løgfrø

Løgfrøen lever i områder med sandede jorder. Den er gået stærkt tilbage i antal, den findes stadig mange steder i Jylland og på Sjælland men mangler på Fyn og på en del af de mindre øer. Løgfrøen benytter kun vandhullet til at yngle, mens resten af tiden tilbringes på land. Den lever et meget skjult liv, hvor den ligger nedgravet i jorden, mens det er lyst, og først kommer frem om natten for at finde føde.  Yngleperioden ligger typisk fra begyndelsen af april, når solen har varmet vandet tilstrækkeligt op, til midten af maj. Haletudserne har en lang tilvækstperiode på omkring 3 måneder. Løgfrøen har derfor brug for at vandhullet er permanent vanddækket eller i det mindste holder en tilstrækkelig vanddybde hen over sommeren til at haletudserne kan leve og finde føde der.

Udlægning af en 10 m bred uopdyrket bræmme kan være medvirkende til at beskytte vandhullerne mod forurening med pesticider og næringsstoffer.  Træ- og buskopvæksten skal holdes nede, dog kan man efterlade en læskabende bræmme langs en af siderne i vindomsuste egne.  Tilgroede og opmudrede vandhuller bør graves op og dyndlaget fjernes. 

For at sikre, at løgfrøerne kan sprede sig til nye vandhuller, skal de placeres tæt på eksisterende levesteder og det er en fordel for løgfrøen, hvis der etableres en gruppe af små vandhuller i stedet for kun et enkelt. 

Se et eksempel på hvordan Naturstyrelsen Thy har lavet paddeskrab til fordel for bla. strandtudsen

Retablering af klitsøer er ikke kun til gavn for padder og andre dyr, men kan også være med til at genskabe lobeliesøer og tilgodese andre af de karakteristiske planter knyttet til næringsfattige søer. På Naturstyrelsens lokale enhed Thy er der lavet forsøg med dels at oprense en lobeliesø og dels anlægge en ny sø i nærheden for at fremme lobelien.